Keresés  
Álláskeresőknek
Munkaadóknak
Állásbejelentés
Állásbejelentés nyomtatványai
Foglalkozások leírása
Magán-munkaközvetítés
Munkaerő-kölcsönzés
Kiküldetés, kirendelés, munkaerő-kölcsönzés (posting)
Képzés
Foglalkoztatást elősegítő programok
Támogatások
Szolgáltatások
Csoportos létszámleépítés
Megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása
Sajtónak
Elérhetőségek
Eseménynaptár
Pályázatok
Közfoglalkoztatás
Közérdekű munka
Statisztika
Programok
Tájékoztatás
Kiadványok
Nyomtatványok
Archívum
Munkahelyi alkohol- és drogmegelőzés
GYIK - Tudástár
Tájékoztató a magán-munkaközvetítői tevékenységrőlNyomtatás
A tájékoztató segítségével ismereteket szerezhet a magán-munkaközvetítő tevékenység folytatásának feltételeiről.

Tájékoztató

a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről

   

A magán-munkaközvetítői tevékenységet a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) szabályozza.

 

 I.

A magán-munkaközvetítői tevékenység folytatásának feltétele, hogy

 

 • a magán-munkaközvetítő vagy az általa foglalkoztatott legalább egy személy a R. 1. mellékletében meghatározott szakmai képesítéssel, gyakorlattal és
 • a magán-munkaközvetítő – a R. által előírt esetben, letétbe helyezett vagyoni biztosítékkal rendelkezzen.

 

A magán-munkaközvetítő a tevékenységre irányuló szándékát a R. 2. melléklet szerinti adattartalommal, a székhely szerinti munkaügyi központnak jelenti be.

 

A bejelentés során csatolandó mellékletek [R. 5. § (1) a–c pont]:  

 • Három hónapnál nem régebbi cégkivonat, illetve bírósági nyilvántartásba vételről szóló jogerős bírósági határozat, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozókról vezetett nyilvántartásba történő bejegyzés igazolása. (2013. február 1-jétől cégjegyzékben nyilvántartott cég esetén nem kell csatolni a cégkivonatot, hanem csak a cég nevét, cégjegyzékszámát, illetve adószámát tartalmazó nyilatkozatát, annak cégkivonatát a munkaügyi központ a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.)
 • Az előírt képesítést igazoló oklevél hiteles másolata, (szükség szerint a gyakorlati időre vonatkozó igazolás, így különösen a munkáltató által kiállított működési bizonyítványt,) és a képesítéssel rendelkező személlyel kötött foglalkoztatási szerződés.
 • Pénzügyi intézménnyel kötött eredeti letéti szerződés.
 • Illetékbélyeg 3.000. - Ft értékben.

 

A magán-munkaközvetítői tevékenység vagyoni biztosíték letétbe helyezése esetén folytatható. A vagyoni biztosíték mértéke, amennyiben a közvetítés

a) belföldre vagy az Európai Gazdasági Térség (továbbiakban: EGT) többi tagállamának területére irányul ötszázezer forint,

b)  az EGT-ről szóló megállapodásban nem részes állam területére irányul egymillió forint. [R. 6. § (2) bek.]

 

Amennyiben a bejelentés megfelel a jogszabályban meghatározott követelményeknek és az eljárási illetéket is megfizették, bejelentés tevőt erről a tényről a munkaügyi központ igazolás megküldésével értesíti.

 

Vagyoni biztosítékként csak olyan letéti szerződés vehető figyelembe, amely az alábbi rendelkezéseket tartalmazza [R. 6. § (4) bek.]:

 • a letét kizárólag magán-munkaközvetítés során keletkezett, a munkavállaló vagy a munkát kereső részéről felmerülő kártérítési igény kielégítésére használható fel,
 • a pénzügyi intézmény a letét terhére a munkavállaló vagy a munkát kereső részére a fenti pont szerinti kártérítést a magán-munkaközvetítő kártérítési kötelezettségét megállapító jogerős bírói ítélet vagy a feleknek a kártérítésre irányuló egyezsége alapján fizet,
 • a letét bármely okból való megszűnése esetén a kifizetés összegéről és időpontjáról a pénzügyi intézmény a magán-munkaközvetítőt nyilvántartó munkaügyi központot, továbbá a magán-munkaközvetítőt a kifizetéstől számított három munkanapon belül írásban tájékoztatja.

 

A magán-munkaközvetítőnek a felhasznált vagyoni biztosítékot, a kifizetést követő harminc napon belül pótolnia kell. Ennek megtörténtét legkésőbb a pótlásra megállapított határidő utolsó napján (30. nap) a munkaügyi központban igazolnia kell. [R. 7. § (1) bek.]

 

A magán-munkaközvetítői tevékenység bejelentés nélküli folytatása esetén a munkaügyi központ 44 000 Ft összegű bírságot szab ki. [2009. évi LXXVI. törvény. 25. § (2) bek., és a bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendeletet.]

 

A munkaügyi központ a magán-munkaközvetítőt eltiltja a tevékenység folytatásától, és egyidejűleg törli a nyilvántartásból, ha

 • a bejegyzés feltételeivel nem rendelkezik,
 • a vagyoni biztosítékot az előírt határidőben nem pótolta,
 • adatszolgáltatási kötelezettségének felszólítás ellenére nem, vagy nem az előírt tartalommal tesz eleget,
 • a 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályainak többszöri megszegésével folytatja tevékenységét. [R. 16. § (1) a) pont]

 

A munkaügyi központ a magán munkaközvetítőt törli a nyilvántartásból (tevékenység folytatásától való eltiltás nélkül), ha

 • tevékenységének megszüntetését bejelentette,
 • jogutód nélkül megszűnt. [R. 16. § (1) b) pont]

 

Amennyiben a nyilvántartásból való törlésre vagy a tevékenységtől való eltiltásra azért kerül sor, mert a magán-munkaközvetítő tevékenységét a R. szabályainak többszöri megszegésével folytatja, a magán-munkaközvetítő legkorábban csak a törlést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő egy év elteltével vehető újra nyilvántartásba, illetve folytathatja újra tevékenységét.

   

II.

A magán-munkaközvetítői tevékenység gyakorlására vonatkozó szabályok

 

 • A magán-munkaközvetítőnek a székhelyében, a bejegyzés feltételeiben bekövetkezett változást, továbbá a tevékenysége megszüntetését nyolc napon belül az őt nyilvántartásba vevő munkaügyi központnak be kell jelentenie. [R. 9. § (3) bek.]
 • A magán-munkaközvetítő a tevékenységéért a munkát keresővel szemben díjat, költséget nem számolhat fel. [R. 10. § (3) bek.]
 • A magán-munkaközvetítőnek a tárgyévi tevékenységéről a tárgyévet követő év január 31.-ig a nyilvántartást vezető munkaügyi központ által kiadott adatlapon tájékoztatást kell szolgáltatnia. [R. 12. § (1) bek.]

 

Magán-munkaközvetítés során tilos:  

 • a munkát keresők között hátrányos megkülönböztetést tenni nemük, koruk, családi vagy fogyatékos állapotuk, nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk, politikai meggyőződésük, munkavállalói érdek-képviseleti szervezethez tartozásuk vagy ezzel összefüggő tevékenységük, továbbá minden egyéb, a foglalkozással össze nem függő körülmény miatt,
 • a munkát keresőt jogszabály által meghatározott tilalomba ütköző munkavégzésre közvetíteni,
 • a munkát keresőt nem létező állásba közvetíteni, valamint olyan állásba (illetve a munkáltató azon telephelyén lévő állásba), ahol sztrájk van, a sztrájkot megelőző egyeztetés kezdeményezésétől a sztrájk befejezéséig,
 • olyan munkaerőigényt kielégíteni, amely jogszabálysértő feltételeket tartalmaz,
 • olyan személyi adatokat rögzíteni, nyilvántartásba venni, felhasználni, amelyekre a munkát keresők alkalmasságának a megítéléséhez nincs szükség, illetve amelyek a keresett munkával nincsenek közvetlen összefüggésben. [R. 10. § (1) bek a)–e) pont.]  

 

Nem folytatható magán-munkaközvetítés arra a munkavállalásra, amely nemzetközi szerződés hatálya alá tartozik, és amellyel kapcsolatos munkaközvetítői tevékenységre a nemzetközi szerződés alapján állami szerv jogosult.

Külföldre irányuló magán-munkaközvetítés során be kell tartani annak az országnak - a magán-munkaközvetítői tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályait, amelyben történő munkavállalás elősegítésére a magán-munkaközvetítői tevékenység irányul. [R. 10. § (4) -(5) bek.]

A magán-munkaközvetítőnek a munkát keresőt tájékoztatnia kell a felajánlott munkakör főbb sajátosságairól, így különösen a foglalkoztatáshoz szükséges képzettségről, gyakorlati időről, a foglalkoztatás helyéről, idejéről, az irányadó munkarendről, munkaidő-beosztásról, várható kereseti lehetőségről. [R. 11. § (1) bek.]

Ha a magán-munkaközvetítői tevékenység külföldi munkavállalásra irányul, a magán-munkaközvetítőnek a fogadó ország jogszabályairól - különösen a foglalkoztatással, a külföldiek munkavállalásával, az idegenrendészettel kapcsolatos szabályokról - a közvetítést megelőzően a munkát keresőt írásban, hitelt érdemlően tájékoztatni kell. A tájékoztatás elmulasztásával vagy a téves tájékoztatással a magán-munkaközvetítő a munkát keresőnek okozott kárért felelősséggel tartozik. [R. 11. § (2) bek.]

Külföldi állampolgár magyarországi munkavégzésre csak a külföldiek magyarországi munkavállalásának engedélyezéséről szóló jogszabályok figyelembevételével közvetíthető. [R. 11. § (3) bek.]

 

Frissítve: Budapest, 2013. január 15.