VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL

 

 

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum összege

(a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 316/2005. (XII. 25.) Korm. rend. alapján)

 

Időszak megnevezése

Havi bér

Ft/hó

Heti bér

Ft/hét

Napi bér

Ft/nap

Órabér

Ft/óra

Minimális bér 2006. 01. 01. - 12. 31.-ig

                                                          Korm. rend. 2. §

62.500

14.400

2.880

360

Szakképzettek garantált bérminimuma

2006. 07. 01 – 12. 31.-ig

 

2 évnél kevesebb gyakorlati idővel: minimális bér 105%-a                   Korm. rend. 4. § (1) bek. aa) pont

65 700

15 120

3 030

378

Legalább 2 évi gyakorlati idővel, vagy 50 feletti munkavállaló esetén: minimális bér 110%-a

              Korm. rend. 4. § (1) bek. ab) pont és (3) bek.

68 800

15 840

3 170

396 

 

A garantált bérminimum a legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót illeti meg (Korm . rend. 4. § (1) bek.). Ennek összege attól függően változik, hogy a munkavállaló a betöltött munkakörhöz szükséges szakképzettséget igénylő szakmában mennyi gyakorlati idő szerzett (Korm. rend. 4. § (1) bek. aa)és ab) pont). Az 50.-ik életévét betöltött szakképzettséggel rendelkező munkavállalónak a legalább 2 évi gyakorlati idővel rendelkezővel azonos összegű  garantált bérminimum jár (Korm. rend. 4. § (3) bek.).

 

A Korm. rend. a költségvetési szerveknél közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban állókra is kiterjed. Ennek megfelelően a Ktv., illetve a Kjt. alapján megállapított illetményeknek a Kormányrendelet által meghatározott személyi alapbér kötelező legkisebb összegét el kell érniük. (Korm. rend. 1. §, 6. § (2) bek.)

 

2.  A 2005. december 31-t követően megállapított öregségi nyugdíj legkisebb összege

(a 291/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § alapján)            25.800,-Ft

 

3.  Álláskeresési járadék (ÁJ)

(az 1991. évi IV. tv. (Flt.) 26. § (5)-(6)  bek. alapján: az  átlagkereset 60%-a)

 

I. szakasz: a folyósítási fele, legfeljebb 91 nap

minimum: minimális bér 60%-a                         37.500,- Ft/hó          (1.250,-Ft/nap)

maximum: minimális bér 120%-a                      75.000,- Ft/hó          (2.500,-Ft/nap)

 

II. szakasz: folyósítási időből hátra lévő időtartam, legfeljebb 179 nap

minimális bér 60%-a                                             37.500,- Ft/hó          (1.250,-Ft/nap)

 

4.  Álláskeresési segély (ÁS)

(az 1991. évi IV. tv. (Flt.) 30. § 3) bek. alapján)

minimális bér 40%-a                                             25.000,- Ft/hó             (833,-Ft/nap)

 

5.  Vállalkozói járadék (VJ):

(az 1991. évi IV. tv. (Flt.) 45.§  alapján)

a vállalkozói járulék alapját képező jövedelem 65%-a

minimum: öregségi nyugdíj minimum 90%-a                23.220,-Ft/hó                      (774,-Ft/nap)

maximum: öregségi nyugdíj minimum 180%-a             46.440,-Ft/hó                       (1.548,-Ft/nap)

 

A vállalkozói járulék alapjának kiszámításakor a munkanélkülivé válást megelőző négy naptári éven belül annak az utolsó naptári évnek a jövedelmét kell figyelembe venni, amelyben a munkanélküli legalább hat hónapon keresztül vállalkozói járulékot fizetett. Ilyen naptári év hiányában a vállalkozói járadék összegének alapjaként az álláskeresősé válást megelőző naptári évben hatályos kötelező legkisebb munkabért kell figyelembe venni. A vállalkozói járulék befizetéséről, valamint a vállalkozói járadék alapját képező jövedelemről az állami adóhatóság igazolást állít ki.

 

6. Keresetpótló juttatás

(az 1991. évi IV. tv. (Flt.) 14. § (6) bek. alapján)

minimális bér 60%-a                                                 37.500,-Ft/hó              (1.250,-Ft/nap)

 

7. Rendszeres szociális segély (RSZS)

(A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. tv (Szoc. tv.) 37/E. § (1) bek. a. pont alapján)

- egészségkárosodott esetén: öregségi nyugdíjminimum 80%-a     (20.640,-Ft/hó)

- nem foglalkoztatott esetén:   öregségi nyugdíjminimum 70%-a      (18.060,-Ft/hó)

 

2006. július 1.-től az RSZS jogosultság feltételei és megállapításának szabályai lényegesen megváltoznak. Ennek következtében ettől kezdve az RSZS összege már nem általánosan meghatározott (fix) összeg, hanem esetenként eltérő: az un. családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja tényleges havi jövedelmének különbözete (2005. évi CLXX tv. 11. § és 56. §).

 

8. Alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés esetén

(az 1997. évi LXXIV. törvény melléklete alapján)

a kifizetett munkadíj, a közteherjegy és az ellátási alap sávjai a következők

 

Ha a kifizetett munkadíj (Ft/nap)

A közteherjegy értéke (Ft/nap)

Az ellátási alap (Ft/nap)

1.

1800-2399

  400

2400

2.

2400-2999

  700

3200

3.

3000-3599

  900

4000

4.

3600-4600

1100

4800 

9. Munkaadói járulék                                                                   

                                                                                                       az elszámolt bruttó bér 3%-a

      (az 1991. évi IV. tv. (Flt.) 40. § (1) bek. alapján)

 

Fizetendő a bruttó munkabér, illetmény, végkielégítés, jubileumi jutalom, a betegszabadság idejére járó díjazás, az Szja. köteles természetbeni juttatás, az étkezési hozzájárulás, üdülési hozzájárulás és a cégautó adójának 25%-a után is.

 

10. Munkavállalói járulék                                           

                                                                                                       az elszámolt bruttó bér  1%-a

      (az 1991. évi IV. tv. (Flt.) 41. § alapján)

2006. 09. 01.-től:                                                                                                             1,5%

 

11. Vállalkozói járulék mértéke

      (az 1991. évi IV. tv. (Flt.) 46/B. § (1) bek. alapján)

Egyéni/társas vállalkozó egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelmének    4%-a

Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra a személyre, aki öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, vagy arra jogosulttá vált. Nem kell vállalkozói járulékot fizetnie annak az egyéni és társas vállalkozónak, aki a vállalkozói tevékenysége folytatásával egyidejűleg munkaviszonyban is áll, és munkaideje eléri a heti 36 órát.

 

12. Szakképzési hozzájárulás mértéke                                                                   

                                                                                                        a bérköltség 1,5%-a

      (a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. Tv. 3. § (3) bek. alapján)

 

13. Rehabilitációs hozzájárulás mértéke:                                                                      

                                                                                                         139.900,-Ft/év/fő

      (az 1991. évi IV. tv. (Flt.) 41/A. § (5) bek. alapján –FMM közlemény: Munkaügyi Közlöny 2005/8.)

 

14. TB járulékok mértéke

(a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról szóló 1997. évi LXXX. tv. (Tbj) 19.§(1)-(2)- (3) bek. alapján)

Munkáltató fizetési kötelezettsége

Biztosított fizetési kötelezettsége

TB járulék

29%

Egyéni járulék

12,5%

2006. 09. 01.-től: 14,5%

Ebből:

--------------

Ebből:

----------------

Nyugdíjbiztosítási járulék

18%

Nyugdíjjárulék

8,5%

---------------------------------

--------------

Nyugdíj pénztári tagdíj

8,0%

---------------------------------

---------------

TB nyugdíj befizetés

0,5%

Egészségbiztosítási járulék

11%*

Egészségbiztosítási járulék

4,0%

2006. 09. 01.től: 6%***Kettébomlik a 11%-os foglalkoztatói egészségbiztosítási járulék:

7% természetbeni egészségbiztosítási járulék (pl. orvosi, kórházi ellátás fedezésére);

4% pénzbeli egészségbiztosítási járulék (pl. táppénz fedezésére);

 

**Az egyéni egészségbiztosítási járulék 4%-ról 6%-ra nő

4 % természetbeni (minden jogviszonyba meg kell fizetni);

2 % pénzbeli (csak ott kell megfizetni, ahol 36 órát meghaladó jogviszony van);

 

A járulékfizetési felső határ egy naptári napra jutó összege                              17.330,- Ft

(a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. tv. 58. § (1) bek., valamint a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról szóló 1997. évi LXXX. tv. (Tbj) 24. §(2) bek. alapján);

 

15. Tételes egészségügyi hozzájárulás összege

(1998. évi LXVI. tv. 9. § (1) bek. alapján)

2006. január 1.-től  (2005. november 1.-től kezdődően)    összege     1.950,-Ft/hó    (65,-Ft/nap)

 

Nem kell megfizetni a tételes egészségügyi hozzájárulást az ötven év feletti tartósan munkanélküli személy foglalkoztatása esetén (7. § (1) bekezdés h.) pont és 10. § (4) bek. alapján);

Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a tételes egészségügyi hozzájárulást a teljes és részmunkaidő arányának megfelelően, de legalább 50%-ban kell megfizetni (9. § (3) bek. alapján).

 

2006. november 1. után a tételes egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség változatlan összegben fennmarad!

 

16. Bérgarancia támogatás maximuma

(a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény 7. § (1) bek. alapján -FMM közlemény: Munkaügyi Közlöny 2005/12.)                                                  582.800,-Ft

 

A felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatásra jogosult gazdálkodó szervezetnek a jogosultakkal szemben, a bérfizetési napon fennálló bértartozását, de legfeljebb jogosultanként a tárgyévet megelőző második év nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének négyszeresét veheti figyelembe.

 

17. Mezőgazdasági őstermelőnek az e tevékenységből származó bevétele, amelyet a jövedelem kiszámításánál figyelembe kell venni              

(az 1991. évi IV. tv. (Flt.) 58. § (5) bek. e./2. pontja és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.)  23. §-a alapján)                      600.000,-Ft


 

18.  Adósávok, adókedvezmény

       (A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.)30. § és 33. § (2) és (3) bek. alapján)

Az adó mértéke:                        

évi 1.550.000,- Ft jövedelemig                                   18%

az  1.550.000,- Ft feletti jövedelem részre              36%

 

Adóalap jóváírás (kedvezménye), melynek összege az adóévben történt kifizetés 18%-a, jogosultsági hónaponként maximum 9.000,- Ft. A kiegészítő jogosultsági határ összege1.000.000,-Ft, a kiegészítő adójóváírás összege 2.340,-Ft

 

19. Adómentes juttatások

(A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 71. §, 7. § k) pont, 1. számú melléklet 2.7.,  8.3. és 8.17. valamint 8.30., 8.34 pontja  alapján)

 

- önkéntes kölcsönös nyugdíj és / vagy egészségpénztárba fizetett

  munkáltatói tagdíj kiegészítés                                                              62.500,-Ft/hó

           a kettő együttesen legfeljebb                     81.250,-Ft/hó

- üdülési csekk                                                                                       62.500,-Ft/év

- iskolakezdési támogatás                                                                      19.000,-Ft/év

- természetbeni étkezés vagy                                                                  9.000,-Ft/hó

- étkezési utalvány                                                                                    4.500,-Ft/hó

- csekély értékű ajándék legfeljebb évi 3 alkalommal alkalmanként           6.250,-Ft

- munkáltató lakáscélú felhasználásra nyújtott támogatás                 1.000.000,-Ft

 

Összesen együtt legfeljebb 400.000,-Ft összegben adhatóak adómentesen a következő béren kívüli juttatások: önkéntes kölcsönös nyugdíj és / vagy egészségpénztárba fizetett munkáltatói tagdíj kiegészítés, iskolai rendszerű képzés címén átvállalt, viselt költség, üdülési csekk, iskolakezdési támogatás, bankszámlaköltség-térítés, internet-használat, számítógép-juttatás, ruházati költségtérítés, művelődési intézményi szolgáltatás, és a helyi utazási bérlet.

 

20. Kis összegű követelés értékhatára                                           

(a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. tv. 7. § (2) bekezdés alapján)                                                                         100.000,-Ft

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (4) bekezdés alapján az államháztartás alrendszereiben - az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül - a fenti értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell.

 

21. A2005. december 31-ét követően megállapított rokkantsági nyugdíj legkisebb összege

      (a 291/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § alapján)

- a III. rokkantsági csoportban havi                                                                     25.800,-Ft

- a II. rokkantsági csoportban havi                                                                      26.960,-Ft

- az I. rokkantsági csoportban havi                                                                      27.950,-Ft

 

22. A2005. december 31.-ét követően megállapított baleseti rokkantsági nyugdíj legkisebb összege

(a 291/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § alapján)

- a III. rokkantsági csoportban havi                                                                     25.870,-Ft

- a  II. rokkantsági csoportban havi                                                                     27.170,-Ft

- az I. rokkantsági csoportban havi                                                                     28.110,-Ft

 

23. A2005. december 31-ét követően megállapított árvaellátás legkisebb összege

    (a 291/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 11. § alapján)                                      21.900,-Ft

 

24. A2005. december 31-ét követően megállapított nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

(a 290/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 1 § (2) bek. b. pont és (3) bek. valamint 2. §  és 4. § alapján)

- egészségkárosodási járadék havi összege maximum                                      77.400,-Ft

- a vakok személyi járadéka egységesen havi                                                    12.970,-Ft

- házastársi pótlék                                                                                           17.360,-Ft

- házastárs után járó jövedelempótlék                                                               11.970.-Ft

- a rokkantsági járadék havi összege                                                                 28.630,-Ft

- a rendszeres szociális járadék havi összege                                                     23.060,-Ft

 

25. Anyasági támogatás

    (a családok támogatásáról szóló módosított 1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 31. § alapján)

- általában                                  az öregségi nyugdíjminimum 225%-a                  (58.050,-Ft)

- ikergyermekek esetén:            az öregségi nyugdíjminimum 300%-a                 (77.400,-Ft)

Az ellátás a szülést követő 180 napon belül igényelhető, ha az anya legalább négyszer – koraszülés esetén egyszer – részt vett terhes-gondozáson (Cst. 29. és 32. §).

 

26.  Gyermekgondozási díj (GYED)

 (a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv. (Eb.tv.) 42/D. § (1) bek. és a Magyar    Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. tv. 94. § alapján)

GYED maximum   a naptári napi átlagkereset 70%-a, de legfeljebb

a minimális bér kétszeresének 70%-a                                                              (87.500,-Ft/hó)

 

27. Gyermekgondozási segély (GYES)

(a családok támogatásáról szóló módosított 1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. § (1)-(2) bek. alapján)

- általában                                  az öregségi nyugdíjminimum 100%-a            (25.800,-Ft/hó)

- ikergyermekek esetén:             az öregségi nyugdíjminimum 200%-a          (51.600,-Ft/hó)

 

A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves koráig vehető igénybe (Cst. 20. §).

 

28. Gyermeknevelési támogatás (GYET)

(a családok támogatásáról szóló módosított LXXXIV. tv. (Cst.) 26. § (1) bek. alapján)

- az öregségi nyugdíjminimum 100%-a                                                      (25.800,- Ft/hó)

 

A támogatásban az a szülő részesülhet, aki 3 vagy több gyermeket nevel, és a legkisebb 3 és 8 év közötti.

 

29. Időskorúak járadéka

  (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. tv (Szoc. tv.) 32/B. § (1) bek. valamint 32/C. § (1) bek. a. pont alapján) jövedelemmel nem rendelkezők esetén

- általában:                                            az öregségi nyugdíjminimum 80%-a   (20.640,-Ft/hó)

- 75 év alatti egyedülálló esetén:          az öregségi nyugdíjminimum 95%-a   (24.510,-Ft/hó)

- 75 év feletti egyedülálló esetén:         az öregségi nyugdíjminimum 130%-a (33.540,-Ft/hó)

Jövedelemmel rendelkezők esetén a fenti összegnek és a jogosult havi jövedelmének különbözete.

 

Az ellátásban az részesülhet, aki betöltötte a nyugdíjkorhatárt. A folyósítás feltétele, hogy házastársak esetén az egy főre jutó havi jövedelem nem lehet több a legkisebb nyugdíj 80%-ánál, illetve a nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 95%-ánál, 75 évesnél idősebb egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 130%-ánál.

 

30. Ápolási díj

(a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. tv (Szoc. tv.) 41. § és 44. §-a alapján)

- általában           az öregségi nyugdíj minimum 100%-a                                    (25.800,- Ft/hó)

- fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos személy gondozása,

  ápolása esetén  az öregségi nyugdíj minimum 130%-a                                   (33.540,-Ft/hó)

- 18. életévet betöltött tartósan beteg gondozása esetén:

az öregségi nyugdíjminimum 80%-a                                                                   (20.640,-Ft/hó)

Ápolási díj alapesetben az önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása esetén állapítható meg.

 

31. Köztisztviselők illetményalapja                                                                            

(a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXXV. tv. 56. §-a alapján)   35.000,-Ft

2006. április 1.-től:                                                                                                           36.800,-Ft

     (a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. tv. 59. §-a alapján)

 

     Az alapilletmény változásai a következők:

 

Besorolási osztály és fizetési  fokozathoz tartozó alapilletmény

2006. 01. 01.-től

Ft

2006. 04. 01. –től

Ft

2006. 07. 01.-től

Ft

I. osztály 1. fiz. fok. (ffokú isk. végz.)

108.500

114.100

---------------

II. osztály 1. fiz. fok. (kfokú isk. végz.)

  62.500

  62.500

65.900

III. osztály 1. fiz. fok. (kfokú isk. végz.)

  62.500

  62.500

65.900

III. osztály 2. fiz. fok. (kfokú isk. végz.)

----------------

-----------------

68.800 

32. A közalkalmazotti illetménypótlék                                        

                                                                                                        18.900,-Ft

      (a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. tv. 57. § (1) bek. alapján)

2006. április 1.-től                                                                            19.600,- Ft

      (a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. tv. 60. § (1) bek. alapján)

 

Az illetmény változásai a következők:

 

Fizetési osztály és fizetési  fokozathoz tartozó garantált illetmény

2006. 01. 01-től

Ft

2006. 04. 01–től

Ft

2006. 07. 01-től

Ft

„A” osztály 1. fiz. fok. (alapfokú isk. végz.)

62.500

62.500

62.500

„C” osztály 1. fiz. fok. (kfokú isk. végz.)

65.200

65.200

68.500

             ha két év gyakorlati időt szerzett

----------------

--------------

68.800

„C” osztály 2. fiz. fok. (3 év után)

----------------

---------------

71.100

„F” osztály 1. fiz.fok. (felsőfokú isk. végz.)

112.000

114.600

114.600 

33. Rehabilitációs akkreditációs díjak összege

(a rehabilitációs akkreditációs díjak összegéről szóló 26/2005. (XII. 27.) FMM rend. melléklete alapján)

 

Akkreditációs tanúsítvány típusa

19 fő alatt*

20-49 fő*

50-499

fő*

500-999

fő*

1000 fő felett*

Alap

 50 E Ft

 70 E Ft

 80 E Ft

100 E Ft

150 E Ft

Rehabilitációs

150 E Ft

200 E Ft

300 E Ft

400 E Ft

500 E Ft

Kiemelt

-

300 E Ft

400 E Ft

600 E Ft

800 E Ft* Létszámon a megváltozott munkaképességű munkavállalóknak az eljárás kezdeményezését megelőző hat havi átlagos statisztikai állományi létszámát kell érteni.

 

Az akkreditációs díj összegét a kérelem benyújtása előtt kell megfizetni postai befizetéssel vagy átutalással a Munkaerőpiaci Alap 10032000-01857025-00000000 számú számlájára (FMM rend. 4. § (1) bek. alapján).

 

Szekszárd, 2006. augusztus 16.

 

 

Készítette:

Dr. Kaiser Katalin Tolna Megyei Foglalkoztatási Főosztály Jogi Osztályvezető