1.  Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

 

2007. 01. 01-től 2007. 12. 31-ig

316/2005. (XII. 25.) Korm. rend.

Havi bér

Ft/hó

 

Heti bér

Ft/hét

Napi bér

Ft/nap

Órabér

Ft/óra

Minimális bér

                                                          Korm. rend. 2. §

65.500

15.080

3.020

377

Legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatottak

garantált bérminimuma

2 évnél kevesebb gyakorlati idővel: minimális bér 110%-a                   Korm. rend. 4. § (1) bek. ba) pont

72.100

16.590

3.330

415

Legalább 2 évi gyakorlati idővel, vagy 50 feletti munkavállaló esetén:minimális bér 110%-a

              Korm. rend. 4. § (1) bek. bb) pont és (3) bek.

75.400

17.350

3.480

434

 

 

Köztisztviselők illetményalapja2006. évi CXXVII. tv. (Költségvetési tv.) 56. § 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 43. § (1) bek.

36.800,-Ft

 

Közalkalmazotti illetménypótlék 2006. évi CXXVII. tv. (Költségvetési tv.) 57. § (1) bek. - 1992. évi XXIII. tv. (Kjt.) 69. §

19.600,- Ft

 

Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény – I. fizetési fokoza

t

2006. évi CXXVII. tv. (Költségvetési tv.) 58. § (1) – (2) bek.

1997. évi LXVII. tv. 103. § (2) bek. – 1994. évi LXXX. tv. 46/D. § (2) bek.

339.000,-Ft

Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj2006. évi CXXVII. tv. (Költségvetési tv.) 58. § (3) – (4) bek. – 2003. évi LXXX. tv. 1. § (3) bek. – 1998. évi XI. tv. 131. § (2) bek.

   3.000,-Ft

A nevelő szülői díj legalacsonyabb összege –gyermekenként, fiatal felnőttenként2006. évi CXXVII. tv. (Költségvetési tv.) 59. § (1) bek. – 1997. évi XXXI. tv. 66/F. § (2)

bek.

13.000,-Ft/hó

A hivatásos nevelő szülői díj legalacsonyabb összege2006. évi CXXVII. tv. (Költségvetési tv.) 59. § (2) bek. - 1997. évi XXXI. tv. 66/L. §(1) bek.

112.000,-Ft/hó

 

2.  A 2006. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások

 

2007. február 15.-től ismét emelkednek egyes nyugellátások. A 2007. február 14. után, de 2008. január 1. előtt megállapított ellátások 2007. március 1.-től irányadó teljes összege zárójelben szerepel! 2007. február hónapban az emelt összeg fele illeti meg a jogosultat(329/2006. (XII. 23.) Korm. rend.)

Öregségi nyugdíj legkisebb összege  224/2006.(XI. 20.) Korm. rend. 7. §

26.830,-Ft (27.130,-Ft)

Rokkantsági nyugdíj

224/2006.(XI. 20.) Korm. rend. 8. §

III. rokkantsági csoportban

26.830,-Ft (27.130,-Ft)

II. rokkantsági csoportban

28.040,-Ft (28.340,-Ft)

I. rokkantsági csoportban

29.070,-Ft (29.370,-Ft)

Baleseti rokkantsági nyugdíj

224/2006.(XI. 20.) Korm. rend. 8. §

III. rokkantsági csoportban

26.900,-Ft (27.200,-Ft)

n

28.260,-Ft (28.560,-Ft)

I. rokkantsági csoportba

n

(29.530,-Ft)

Árvaellátás legkisebb összege  224/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 11. §

22.780,-Ft (23.080,-Ft)

Saját jogú nyugellátás ás az özvegyi nyugellátás együttfolyósítási összeghatára

224/2006. (XI. 20.) Korm. rend. 10. §

59.110,-Ft

Rokkantsági járadék225/2006. (XI. 20.) Korm. rend. 4. §  a) pont

30.130,-Ft

Rendszeres szociális járadék    225/2006. (XI. 20.) Korm. rend. 4. § b) pont

24.270,-Ft

Házastársi pótlék és az ahhoz járó kiegészítés együttes össze

ge

225/2006. (XI. 20.) Korm. rend. 2. §

18.270,-Ft

Házastárs után járó jövedelempótlék    225/2006. (XI. 20.) Korm. rend. 2. §

12.590,-Ft

Egészségkárosodási járadék maximális összeg

e

225/2006. (XI. 20.) Korm. rend. 1. § (2) bek. b) pont

80.490,-Ft

Vakok személyi járadéka   225/2006. (XI. 20.) Korm. rend. 1. § (3) bek.

13.660,-Ft


tatás

 

A 2007. február 14. után, de 2008. január 1. előtt megállapított öregségi nyugdíj legkisebb összege 27.130,-Ft. A vállalkozói járadék minimuma és maximuma a jogosultság kezdő napján hatályos öregségi nyugdíjminimumhoz igazodik, amelynek összege zárójelben szerepel!

 

1991. évi IV. tv.

Minimum

Maximum

 

Álláskeresők járadéka (ÁJ) *

1. szakasz (folyósítási idő fele, max. 91 nap) 1991. évi IV. tv. 26.§

 

a:

39.300,-Ft/hó

  1.310,-Ft/nap

minimálbér 60%-ának kétszerese:

78.600,-Ft/hó

  2.620,-Ft/nap

 

 

Álláskeresők járadéka (ÁJ)

2. szakasz (hátralévő idő, max. 179 nap)

minimálbér 60%-a:

39.300,-Ft/hó      1.310,-Ft/nap

Álláskeresők segélye (ÁS)

1991. évi IV. tv. 30.§

 

26.200,-Ft       873,-Ft/nap

 

Vállalkozói járadék (VJ)**

1991. évi IV. tv. 45 §

Az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 90%-a:

24.147,-Ft/hó    805,-Ft/nap

(24.417,-Ft/hó   814,-Ft/nap)

 

Az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 90%-ának kétszerese: 48.294,-Ft/hó      1.610,-Ft/nap

(48.834,-Ft/hó      1.628,-Ft/nap)

 

Keresetpótló juttatás1991. évi IV. tv. 14. § (6) bek.

65.500,-Ft/hó          2.183,-Ft/nap

!

 

60%-a;

** Általános mértéke: a vállalkozói járulék alapját képező jövedelem 65%-a;

A vállalkozói járulék alapjának kiszámításakor az álláskeresővé válást megelőző négy naptári éven belül annak az utolsó naptári évnek a jövedelmét kell figyelembe venni, amelyben az álláskereső legalább hat hónapon keresztül vállalkozói járulékot fizetett. Ilyen naptári év hiányában a vállalkozói járadék összegének alapjaként az álláskeresővé válást megelőző naptári évben hatályos kötelező legkisebb munkabért kell figyelembe venni. A vállalkozói járulék befizetéséről, valamint a vállalkozói járadék alapját képező jövedelemről az APEH igazolást állít ki.

 

4.  Munkaadók által fizetendő közterhek

 

Munkaadó TB járulék fizetési kötelezettsége

1997. évi LXXX. tv. (Tbj) 19.§(1)-(2)- (3) bek.

Nyugdíjbiztosítási járulék

21 %

Egészségbiztosítási járulék

Természetbeni

5 %

Pénzbeli

3 %

Összesen

29 %

Munkaadói járulék                           1991. évi IV. tv. 40. § (1) bek.

Elszámolt bruttó bér 3 %-a

Rehabilitációs hozzájárulás      1991. évi IV. tv. 41/A. § (5) bek.   Munkaügyi Közlöny 2006/8. szám

152.000,-Ft/év/fő

 

Szakképzési hozzájárulás               2003. évi LXXXVI. tv. 3. § (3) bek.

Bérköltség 1,5 %-a

Tételes egészségügyi hozzájárulás (EHO)

1998. évi LXVI. tv. 9. § (1) bek.

 

Nem kell megfizetni a tételes egészségügyi hozzájárulást az ötven év feletti tartósan munkanélküli személy foglalkoztatása esetén (7. § (1) bekezdés h.) pont és 10. § (4) bek.);

 

 

1.950,-Ft/hó (65,-Ft/nap)

 

Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a tételes egészségügyi hozzájárulást a teljes és részmunkaidő arányának megfelelően, de legalább 50%-ban kell megfizetni (9. § (3) bek.).

Munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a TB járulékot havonta legalább a minimális bér kétszeresének megfelelő összeg, 131.000,-Ft minimum járulékalap – részmunkaidő esetén ezen összeg arányos része – után köteles megfizetni. Ha a járulékalapot képező jövedelem nem éri el a minimum járulékalapot, a foglalkoztató a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallásában tehet bejelentést arról, hogy a társadalombiztosítási járulékot a járulékalapot képező jövedelem után fizeti meg (Tbj. 20. § (2) bek.).

 

5.  Vállalkozói járulék                                   

                                                                                                                                              Egyéni/társas vállalkozó egészségbiztosítási

[1991. évi IV. tv.  46/B. § (1) bek.]                   járulék alapját képező jövedelmének                  4%-a

 

Nem kell vállalkozói járulékot fizetni annak, aki öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, vagy arra - jogosulttá vált, - a vállalkozói tevékenysége folytatásával egyidejűleg munkaviszonyban is áll, és munkaideje eléri a heti 36 órát, - Oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat;


6.  Munkavállalók által fizetendő közterhek

 

Munkavállaló egyéni járulék és magánnyugdíj-pénztári tagdíj fizetési kötelezettsége

1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) 19.§(1)-(2)- (3) bek.

Nyugdíjjárulék*

Pénztártag

0,5 %

(8% tagdíj)

Nem pénztártag

8,5 %

Egészségbiztosítási járulék

Természetbeni**

4 %

Pénzbeli***

3 %

Összesen

15,5 %

Munkavállalói járulék                          1991. évi IV. tv. 41.§.

Elszámolt bruttó bér 1,5 %-a

A nyugdíjjárulék fizetés felső határának egy naptári napra jutó összege

2006. évi CXXVII. tv. (Költségvetési tv.) 55. § (1) bek. és az 1997. évi LXXX. tv. (Tbj) 24. §(2) bek.

18.490,-Ft

* 2007. 01. 01-tól nyugdíjjárulékot kell fizetnie a saját jogú nyugdíjasnak is (Tbj. 25. §)

**  A természetbeni egészségbiztosítási járulékot minden biztosítási jogviszonyban meg kell fizetni, 2006. 09. 01-től a saját jogú nyugdíjasnak is (Tbj. 25. §, 31. § (3) bek.)

*** Több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony esetén a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot csak azon biztosítási jogviszonyban kell megfizetni, ahol heti 36 órát meghaladó foglalkoztatás van (Tbj. 31. § (3) bek.)

 

7.  Bérgarancia támogatás maximuma                                                                   

                                                                                                                                                          633.200,-Ft

 [1994. évi LXVI. tv. 7. § (1) bek. ésMunkaügyi Közlöny 2006/12.]                                       

 

A felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatásra jogosult gazdálkodó szervezetnek a jogosultakkal szemben, a bérfizetési napon fennálló bértartozását, de legfeljebb jogosultanként a tárgyévet megelőző második év nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének négyszeresét veheti figyelembe.

 

8.   Adósávok, adókedvezmények

 

Adósávok1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 30. §

Évi 1.700.000,-Ft jövedelemig 18%, az 1.700.000,-Ft feletti jövedelemrészre 36% az adó mértéke

Adójóváírás Szja. tv. 33. § (2) és (3) bek.

Adójóváírás összege az adóévben történ bérkifizetés 18%-a, jogosultsági hónaponként maximum     9.000,-Ft

Jogosultsági határ:     1.500.000,-Ft

Kiegészítő jogosultsági határ:    1.000.000,-Ft

Kiegészítő adójóváírás összege:     2.340,-Ft

Adómentes juttatások

[1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 71. §, 7. § k) pont, 1. számú melléklet 2.7.,  8.3. és 8.17. és 8.30., 8.34 pont]

Összesen együtt legfeljebb 400.000,-Ft összegben adhatóak adómentesen a következő béren kívüli juttatások: önkéntes kölcsönös nyugdíj és/vagy egészségpénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás, iskolai rendszerű képzés címén átvállalt, viselt költség, üdülési csekk, iskolakezdési támogatás, (bankszámlaköltség-térítés megszűnik!), internet-használat, számítógép-juttatás, ruházati költségtérítés, művelődési intézményi szolgáltatás, és a helyi utazási bérlet.

Üdülési csekk:                                                      65.500,-Ft/év

Természetbeni meleg étkeztetés (ideértve az erre jogosító utalványt is)                              :                        10.000,-Ft/hó

Étkezési utalvány:                                                 5.000,-Ft/hó

Iskolakezdési támogatás:                                     20.000,-Ft/év

Csekély értékű ajándék legfeljebb évi

3 alkalommal alkalmanként                                       6.550,-Ft

Munkáltató lakáscélú felhasználásra

nyújtott támogatása                                          1.000.000,-Ft

Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba fizetett

munkáltatói hozzájárulás                                      32.750,-Ft/hó

 és/vagy

önkéntes egészségpénztárba fizetett  munkáltatói

munkáltatói hozzájárulás                                    13.100,-Ft/hó

 

Mezőgazdasági őstermelőnek az e tevékenységből származó Szja. tv. 23. § szerint figyelembe veendő jövedelme

[1991. évi IV. tv. 58. § (5) bek. e./2. pont, és 1995. évi CXVII. tv. (Szja. tv.) 23. §]

                                                                         600.000,-Ft

 

 

 

9.. Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások

 

Terhességi gyermekágyi segély (GYÁS)1997. évi LXXXIII. tv.

(Eb. tv.) 42. §

A naptári napi átlagkereset 70 %-a

Gyermekgondozási díj (GYED)1997. évi LXXXIII. tv.

(Eb. tv.) 42/D. § (1) bek.

A naptári napi átlagkereset 70 %-a, de legfeljebb havonta a minimálbér kétszeresének 70 %-a: 91.700,-Ft

Táppénz1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.)48. (8) bek.§

A napi átlagkereset 70 %-a (folyamatos, legalább 2 biztosítási idő esetében)

A napi átlagkereset 60 %-a (2 évnél rövidebb biztosítási idő esetében vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén)

Családi pótlék  (CSP)

1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 10. §

 

Egy gyermekes család esetén                                          11.700,-Ft/hó

Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén                      12.700,-Ft/hó

Kétgyermekes család esetén gyermekenként                  12.700,-Ft/hó

Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén

gyermekenként                                                                13.800,-Ft/hó

Három, vagy több gyermeket nevelő család

esetén gyermekenként                                                     14.900,-Ft/hó

Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló

esetén gyermekenként                                                     15.900,-Ft/hó

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos

gyermeket nevelő család esetén gyermekenként             22.300,-Ft/hó

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos

gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként   24.400,-Ft/hó

Anyasági támogatás1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 31. §

Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a:           60.367,-Ft (61.042,-Ft)

Ikergyermek esetén 300%-a:                             80.490,-Ft (81.390,-Ft)

A támogatás a szülést követő 180 napon belül igényelhető, ha az anya legalább négyszer – koraszülés esetén egyszer – részt vett terhes-gondozáson (Cst. 29. és 32. §).

Gyermekgondozási segély (GYES)1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. § (1)-(2) bek.

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:           26.830,-Ft (27.130,-Ft)

Ikergyermek esetén 200%-a:                             53.660,-Ft (54.260,-Ft)

A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves koráig vehető igénybe (Cst. 20. §).

Gyermeknevelési támogatás (GYET)1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. §(1) bek.

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:           26.830,-Ft (27.130,-Ft)

A támogatásban az a szülő részesülhet, aki 3 vagy több gyermeket nevel, és a legkisebb 3 és 8 év közötti(Cst. 23. §)

 

10. Kis összegű követelés értékhatára                                                                      

                                                                                                                                              100.000,-Ft

     [2006. évi CXXVII. tv. (Költségvetési tv.) 9. § (2) bek.]

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (4) bekezdés alapján az államháztartás alrendszereiben - az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül - a fenti értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell.

 

11.       Alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzéskor a kifizetett munkadíj, közteherjegy értéke és az ellátási alap

 

Ha a kifizetett munkadíj (Ft/nap)

A közteherjegy értéke (Ft/nap)

Az ellátási alap (Ft/nap)

2007. 01. 01-től

2007. 04. 01-től*

1.

1800-2399

  400

2400

2700

2.

2400-2999

  700

3200

3600

3.

3000-3599

  900

4000

4500

4.

3600-4600

1100

4800

5400

* A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2006. évi CXXI. törvény 28. § (6) bek. és 33. §-a alapján.

 

 

12. Szociális ellátások

 

A 2007. február 14. után, de 2008. január 1. előtt megállapított legkisebb öregségi nyugdíj összege 27.130,-Ft. A mindenkori öregségi nyugdíjminimumhoz kötődő ellátások 2007. március 1.-től irányadó teljes havi összege zárójelben szerepel!

Rendszeres szociális segély (RSZS)1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 37/E § (1) bek.

A rendszeres szociális segély havi összege a fogyasztási egység alapján számított családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja tényleges havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori kötelező legkisebb összegének (65.500,- Ft) személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. Rendszeres szociális segélyre egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult.

Időskorúak járadéka

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 37/B § és 37/C §

Jogosult

Havi összege

a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át,

a)az öregségi nyugdíj minimum 80%-a: 21.464,-Ft

(21.704,-Ft)

 

az egyedülálló, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át,

b)az öregségi nyugdíj minimum 95%-a:

25.488,-Ft

(25.773,-Ft)

 

az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át.

c)az öregségi nyugdíj mimimum130%-a:

34.879,-Ft

(35.269,-Ft)

 

Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának havi összege a fentiek szerint járó összeg és a jogosult havi jövedelmének a különbözete.

Ápolási díj

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 44. §

Jogosult

Havi összeg

Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. § b) pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló - súlyosan fogyatékos, vagy- tartósan beteg 18 év alatti

személy gondozását, ápolását végzi (Szoc. tv. 41. §)

 

A súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása esetén az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a: 26.830,-Ft (27.130,-Ft)

 

A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása esetén az öregségi nyugdíjminimum 130 %-a: 34.879,-Ft

(35.269,-Ft)

 

A 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolása esetén legalább az öregségi nyugdíjminimum 80 %-a: 21.464,-Ft

(21.704,-Ft)

 

 

 

Szekszárd, 2007. január 8.

  Dr. Kaiser Katalin

Dél-Dunántúli Regionális Foglalkoztatási Főosztály

Pécs