1.  Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

295/2009. (XII. 21.) Korm. rend.

Havi bér

Ft/hó

Heti bér

Ft/hét

Napi bér

Ft/nap

Órabér

Ft/óra

Minimális bér                   Korm. rend. 2. § (1) bek.

73.500

16.900

3.380

423

Garantált bérminimum*  Korm. rend. 2. § (2) bek.

89.500

20.600

4.120

515

* A garantált bérminimum a legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót illeti meg (Korm. rend. 2. § (2) bek.). A Korm. rend. a költségvetési szerveknél közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban állókra is kiterjed. A Kormányrendelet által meghatározott személyi alapbér kötelező legkisebb összegét a Ktv., illetve a Kjt. alapján megállapított illetményeknek is el kell érniük (Korm. rend. 3. § (2) bek.).

 

Köztisztviselők illetményalapja 2009. CXXX. tv.(Költségvetési tv.) 71. § 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 43. § (1) bek.

38.650,-Ft

 

Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja2009. CXXX. tv.  (Költségvetési tv.) 72. § (1) bek. c) pontja - 1992. évi XXIII. tv. (Kjt.) 69. §

20.000,- Ft

 

Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény – 1. fizetési fokozat

2009. CXXX. tv. (Költségvetési tv.) 73. § (1) – (2) bek.

1997. évi LXVII. tv. 103. § (2) bek. – 1994. évi LXXX. tv. 46/D. § (2) bek.

356.000,-Ft

Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj2009. CXXX. tv.  (Költségvetési tv.) 73. § (3) – (4) bek. – 2003. évi LXXX. tv. 1. § (3) bek. – 1998. évi XI. tv. 131. § (2) bek.

         3.000,-Ft/óra

A nevelő szülői díj legalacsonyabb összege –gyermekenként, fiatal felnőttenként2009. CXXX. tv. (Költségvetési tv.) 74. § (1) bek. – 1997. évi XXXI. tv. 66/F. § (2) bek.

      15.000,-Ft/hó

A hivatásos nevelő szülői díj legalacsonyabb összege2009. CXXX. tv. (Költségvetési tv.) 74. § (2) bek. - 1997. évi XXXI. tv. 66/L. §(1) bek.

    135.000,-Ft/hó

 

2.  A 2009. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások

Öregségi nyugdíj legkisebb összege 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. §

28.500,-Ft

Rokkantsági nyugdíj

168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 23. §

III. rokkantsági csoportban

28.500,-Ft

II. rokkantsági csoportban

29.800,-Ft

I. rokkantsági csoportban

30.850,-Ft

Baleseti rokkantsági nyugdíj

168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 28. §

III. rokkantsági csoportban

28.600,-Ft

II. rokkantsági csoportban

30.000,-Ft

I. rokkantsági csoportban

31.000,-Ft

Árvaellátás legkisebb összege  168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 64/D. §

24.250,-Ft

Saját jogú nyugellátás ás az özvegyi nyugellátás együttfolyósítási összeghatára

168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. § (7) bek.

69.730,-Ft

Rokkantsági járadék242/2008 (X.1.) Korm. rend. 5.§ (3) a.) pont

33.330,-Ft

Rendszeres szociális járadék242/2008 (X.1.) Korm. rend. 5.§ (3) b.) pont

27.000,-Ft

Házastársi pótlék és az ahhoz járó kiegészítés együttes összege351/2007. (XII. 23.) Korm. rend. 2. §, 72/2008 (IV. 3.) Korm. rend. 1. § (4) d) pont, 242/2008 (X.1.) Korm. rend. 1§ (4) d) pont

20.410,-Ft

Házastárs után járó jövedelempótlék 351/2007. (XII. 23.) Korm. rend. 2. §; 72/2008 (IV. 3.) Korm. rend. 1. § (4) e) pont, 242/2008 (X.1.) Korm. rend. 1§ (4) e) pont

14.160,-Ft

Egészségkárosodási járadék maximális összege242/2008 (X.1.) Korm. rend. 1§ (2) b) pont

85.500,-Ft

Vakok személyi járadéka242/2008 Korm. rend. 1§ (3) bek. 

15.360,-Ft

Rehabilitációs járadék minimális összege:a (III. csoportú) rokkantsági nyugdíj legkisebb összegének 120%-a                           2007. évi LXXXIV. tv. 4. §

34.200,-Ft

 

3.  Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás

1991. évi IV. tv.

Minimum

Maximum

Álláskeresők járadéka (ÁJ)

I. szakasz (folyósítási idő fele, max. 91 nap) 1991. évi IV. tv. 26.§ (5) bek.

 

járulékalap 60%-a, legalább a jogosultság kezdő napján hatályos minimális bér 60%-a:

                             44.100,-Ft/hó

                               1.470,-Ft/nap

járulékalap 60%-a, legfeljebb a jogosultság kezdő napján hatályos minimális bér 120%-a:

                                   88.200,-Ft/hó

                                     2.940,-Ft/nap

Álláskeresők járadéka (ÁJ)

II. szakasz (hátralévő idő, max. 179 nap)

jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 60%-a:

44.100,-Ft/hó      1.470,-Ft/nap

Álláskeresők segélye (ÁS)

1991. évi IV. tv. 30.§

a minimális bér 40%-a:

29.400,-Ft       980,-Ft/nap

Keresetpótló juttatás1991. évi IV. tv. 14. § (6) bek. alapján 60-100% között mérlegelési jogkörben állapítható meg

44.100 – 73.500,-Ft/hó    1.470 – 2.450-,-Ft/nap

Csak a foglalkoztatási osztály által ajánlott, vagy elfogadott intenzív – heti 20 órás – képzésben való részvétel esetén jár!

 

4.  Munkaadók által fizetendő közterhek

Munkaadó TB járulék fizetési kötelezettsége

1997. évi LXXX. tv. (Tbj) 19.§(1)-(2)- (3) bek.

Nyugdíjbiztosítási járulék

 

24 %

Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék

Természetbeni egészségbiztosítási járulék*

1,5%

Pénzbeli egészségbiztosítási járulék

0,5%

Munkaerő-piaci járulék

1%

Összesen

27%

Rehabilitációs hozzájárulás      1991. évi IV. tv. 41/A. § (5) bek.

964.500,-Ft/év/fő

 

Szakképzési hozzájárulás               2003. évi LXXXVI. tv. 3. § (3) bek.

Társadalombiztosítási járulékalap 1,5 %-a

* A 2010. január 10-ig megszerzett jövedelmek után a 2009. december 31.-én hatályos rendelkezések szerinti járulékmértékeknek megfelelően kell a fizetési kötelezettséget teljesíteni!

 

5.  Munkavállalók által fizetendő közterhek

Munkavállaló egyéni járulék és magánnyugdíj-pénztári tagdíj fizetési kötelezettsége

1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) 19.§(1)-(2)- (3) bek.

Nyugdíjjárulék

Pénztártag

1,5 %

(8% tagdíj)

Nem pénztártag

9,5 %

Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék

Természetbeni egészségbiztosítási járulék

4%

Pénzbeli egészségbiztosítási járulék

2%

Munkaerő-piaci járulék

1,5%

Összesen

17%

A nyugdíjjárulék fizetés felső határának egy naptári napra jutó összege

2009. CXXX. tv.  (Költségvetési tv.) 70. § (1) bek. és az 1997. évi LXXX. tv. (Tbj) 24. § (2) bek.

20.420,-Ft/nap

* A 2010. január 10.-ig megszerzett jövedelmek után a 2009. december 31.-én hatályos rendelkezések szerinti járulékmértékeknek megfelelően kell a fizetési kötelezettséget teljesíteni!

 

6.  Egészségügyi szolgáltatási járulék                                                        

                                                                                                                                   4.950,- Ft/hó (165,- Ft/nap)

 

Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a törvény alapján nem jogosult, továbbá a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás. [Tbj. 19. § (4) bek. 39. § (2) bek.]

 

7.   Adósávok, adókedvezmények

Adósávok1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 30. §

Az összevont adóalap, adóalap-kiegészítéssel növelt összege után 5.000.000,- Ft jövedelemig 17%, az 5.000.000,-Ft feletti jövedelemtől 850.000,- Ft és az 5.000.000,-Ft feletti rész 32%-a az adó mértéke

 

Adójóváírás Szja. tv. 33. §

Adójóváírás összege az adóévben történ bérkifizetés 17%-a, jogosultsági hónaponként maximum                      15.100,-Ft

Jogosultsági határ:                                              3.188.000,-Ft

Az adójóváírás évi 4.698.000,- Ft összes bevallott jövedelemig jár, de 3.188.000,- Ft feletti éves jövedelem esetén a levonható adójóváírás összegét csökkenteni kell a 3.188.000,- Ft feletti rész 12%-ával.

A 4.698.000,- Ft-ot meghaladó éves jövedelem esetén az adójóváírás „elfogy”, igénybevételére lehetőség nincs. Az adójóváírás nem érvényesíthető az adóelőlegnél, ha a magánszemély adóelőleg alapját képező jövedelem összege meghaladja az 3.188.000,- Ft-t.

 

Béren kívüli természetbeni juttatások

 

Adómentes természetbeni juttatások

[1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.), 1. számú melléklet 7.11., 6.3. pont]

 

Munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes számítógép- és internethasználat (ideértve különösen az egyszeri, a havi, a forgalmi díj átvállalását, a modem biztosítását);

Kockázati (halál esetére szóló) életbiztosítás díja

 

Kedvezményes adózású természetbeni juttatások

[1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 70. §]

 

 

Az adó mértéke: 25%

 

Üdülési csekk:                                                      73.500,- Ft/év

Meleg étkeztetés (ideértve az erre jogosító utalványt is):                                                                                                                           18.000,- Ft/hó

Iskolakezdési támogatás:                                      22.050,- Ft/év

Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba fizetett

munkáltatói hozzájárulás                                     36.750,- Ft/hó

önkéntes egészségpénztárba fizetett  munkáltatói

munkáltatói hozzájárulás                                      22.050,- Ft/hó

 

Nem kedvezményes adózású természetbeni juttatások

[1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 69. § (4) bek., 71. § (2) bek.]

A fentieken túlmenően jutatott természetbeni juttatásokat 54% szja és 27% társadalombiztosítási járulék terheli.

Mezőgazdasági őstermelőnek az e tevékenységből származó Szja. tv. 23. § szerint figyelembe veendő jövedelme

[1991. évi IV. tv. 58. § (5) bek. e./2. pont, és 1995. évi CXVII. tv. (Szja. tv.) 23. §]

 

                                                                                  600.000,-Ft

 

8.  Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások

Terhességi gyermekágyi segély (GYÁS)1997. évi LXXXIII. tv.

(Eb. tv.) 42. §

A naptári napi átlagkereset 70 %-a

Gyermekgondozási díj (GYED)1997. évi LXXXIII. tv.

(Eb. tv.) 42/D. § (1) bek.

A naptári napi átlagkereset 70 %-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimális bér kétszeresének 70 %-a: 102.900,-Ft

Táppénz1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 48. § (8) bek.

A napi átlagkereset 60 %-a (folyamatos, legalább 2 év biztosítási idő esetében)

A napi átlagkereset 50 %-a (2 évnél rövidebb biztosítási idő esetében vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén)

Egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 400 százalékának, a biztosítási jogviszony megszűnését követően (passzív jogon 30 napig) a minimálisbér 150 százalékának harmincad részét.

Családi pótlék  (CSP)

1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 11. § (1) bek.

 

Egy gyermekes család esetén                                                           12.200,-Ft/hó

Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén                                      13.700,-Ft/hó

Kétgyermekes család esetén gyermekenként                                  13.300,-Ft/hó

Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén

gyermekenként                                                                                14.800,-Ft/hó

Három, vagy több gyermeket nevelő család

esetén gyermekenként                                                                      16.000,-Ft/hó

Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló

esetén gyermekenként                                                                     17.000,-Ft/hó

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos

gyermeket nevelő család esetén gyermekenként                             23.300,-Ft/hó

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos

gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként                    25.900,-Ft/hó

Nagykorú fogyatékos esetén                                                             20.300,-Ft/hó

Intézményben elhelyezett gyermek esetén                                      14.800,-Ft/hó

Anyasági támogatás1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 31. §

Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a:                                           64.125,-Ft

Ikergyermek esetén 300%-a:                                                             85.500,-Ft

A támogatás a szülést követő 180 napon belül igényelhető, ha az anya legalább négyszer – koraszülés esetén egyszer – részt vett terhes-gondozáson (Cst. 29. és 32. §).

Gyermekgondozási segély (GYES)1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. § (1)-(2) bek.

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:                                          28.500,-Ft/hó

Ikergyermek esetén 200%-a:                                                            57.000,-Ft/hó

A gyermek 3 éves koráig*, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves koráig vehető igénybe (Cst. 20. §).

Gyermeknevelési támogatás (GYET)1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. §(1) bek.

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:                                         28.500,-Ft/hó

A támogatásban az a szülő részesülhet, aki 3 vagy több gyermeket nevel, és a legkisebb 3* és 8 év közötti(Cst. 23. §)

* 2010. május 1-től a gyermek 2. életévének betöltése az irányadó!

 

9.  Kis összegű követelés értékhatára                                                                              

                                                                                                                                                             100.000,-Ft

     [2009. CXXX. tv.(Költségvetési tv.) 12. § (2) bek.]

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (4) bekezdés alapján az államháztartás alrendszereiben - az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül - a fenti értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell.

 

10. Alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzéskor a kifizetett munkadíj, közteherjegy értéke és az ellátási alap

Ha a kifizetett munkadíj (Ft/nap)

A közteherjegy értéke (Ft/nap)

Az ellátási alap (Ft/nap)

1.

1800-2399

  400

2700

2.

2400-2999

  700

3600

3.

3000-3599

  900

4500

4.

3600-4600

1100

5400

* Az alkalmi munkavállalásról szóló 1997. évi LXXIV. törvény (Alk. tv.) melléklete alapján

** Az Alk. tv. 2010. március 31.-én hatályát veszti – 2010. április 1-től alkalmi foglalkoztatásra az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény szabályai alapján van mód!

 

11.  Szociális ellátások

Rendszeres szociális segély (RSZS) 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 37/B § 37/C. § (2) bek.

63/2006. (III.27.) Korm. rend. 17/B. § (2) bek.

Jogosult

Havi összege

Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján

a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy

b) az 55. életévét betöltötte, vagy

c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.] nem tudják biztosítani, vagy

d) a települési önkormányzat rendeletében foglalt feltételeknek megfelel.

A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori kötelező legkisebb összegének (73.500,-Ft) személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90%-ának szorzatával.

Maximális összege: 60.236,- Ft

Rendelkezésre állási támogatás

(RÁT)

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 37.§

Jogosult

Havi összege

Az aktív korúak ellátására jogosult személyt arra az időtartamra, amikor

a) közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem vesz részt és táppénzben vagy távolléti díjban nem részesül, vagy

b) olyan képzésben vesz részt, amelyhez az Flt. szerinti keresetpótló juttatást részére nem állapítottak meg.

A rendelkezésre állási támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege                 28.500,-Ft/hó

Időskorúak járadéka

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 32/B § és 32/C §

Jogosult

Havi összege

a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át,

a)az öregségi nyugdíj minimum 80%-a: 22.800,-Ft/hó

 

 

az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át,

b)az öregségi nyugdíj minimum 95%-a:

27.075,-Ft/hó

 

az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át.

c)az öregségi nyugdíj mimimum 130%-a:

37.050,-Ft

 

Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának havi összege a fentiek szerint járó összeg és a jogosult havi jövedelmének a különbözete, de legalább 1.000,- Ft.

Ápolási díj

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 44. §

Jogosult

Havi összeg

Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. § b) pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló - súlyosan fogyatékos, vagy- tartósan beteg 18 év alatti

személy gondozását, ápolását végzi (Szoc. tv. 41. §)

 

A súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása esetén az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a: 28.500,-Ft

 

A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása esetén az öregségi nyugdíjminimum 130 %-a: 37.050,-Ft

 

A 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolása esetén legalább az öregségi nyugdíjminimum 80 %-a:

22.800,-Ft

 

12.  Bérgarancia támogatás maximuma                                                            

                                                                                                                                                                         994.500,-Ft

(1994. évi LXVI. tv. 7. § (1) bek. valamint Szociális és Munkaügyi Közlöny 2009/13. szám)

 

A felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatásra jogosult gazdálkodó szervezetnek a jogosultakkal szemben, a bérfizetési napon fennálló bértartozását, de egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) ötszörösét veheti figyelembe. Amennyiben a felszámolási eljárás egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő, a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó átlagkereset alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni.

Ha a felszámolási eljárás kezdetétől egy év eltelt, azon jogosultak esetében, akikre vonatkozóan az addig igénybe vett összeg kimerítette az említett ötszörös mértéket, jogosultanként további, legfeljebb kettő havi bruttó átlagkeresetnek megfelelő támogatást igényelhet a felszámoló, ha annak e törvényben meghatározott egyéb feltételei fennállnak. A kétszeres összeg                                                                                                                             397.800,-Ft

 

13. KSH tájékoztató néhány fontosabb, 2008. évi adatról

(A KSH 2009/9 számú, 2009. november 26-i jelentése alapján)

Bruttó átlagkereset

198.900,-Ft/fő/év

Nettó átlagkereset

122.000,-Ft/fő/év

Bruttó kereseti index

107,5% (2007 év = 108,0)

Nettó kereseti index

107,0% (2007. év = 102,8)

Fogyasztói árindex

 

2008. december

103,5% (2007. december = 100)

2008. év

106,1% (2007. év = 108,0)

 

 

 

Pécs, 2009. december 31.

Dél-dunántúli Regionális Foglalkoztatási Főosztály

Jogi és Ellenőrzési Főosztály