Ingyenes munkajogi, társadalombiztosítás-jogi, valamint cégjogi tanácsadás az egyik fő feladata azoknak a Jogpont-oknak, amelyek az ország hét régiójában érhetők el 2009 februárjától. A díjmentes szolgáltatást nyújtó, országosan 141 helyen működő tanácsadópontok munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek, valamint a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Társadalmi Párbeszéd Központjának (FSZH–TPK) közreműködésével jöttek létre annak érdekében, hogy segítsék a munkaerőpiacra való belépést, a vállalkozóvá válást, valamint a nagyobb foglalkoztatásbiztonság kialakulását. Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) hatósági feladata-inak ellátása mellett jelentős szerepet szán a megelőzésnek, így érdekelt aJogpont-hálózat működésében is. A közreműködő felek 2009. május 19-én együttműködési megállapodásban rögzítették közös munkájuk feltételeit.

 

 

Az együttműködési megállapodást dr. Dudás Katalin az OMMF megbízott elnöke, Pirisi Károly a FSZH főigazgatója és Pataky Péter a konzorcium képviselője írták alá.

 
 

A Jogpont-ok tevékenységei

 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv révén, európai uniós forrásból megvalósuló Jogpont-hálózat, egy olyan díjmentes tanácsadó szolgáltatást takar, amelyhez munkajogi, társadalom-biztosítás-jogi vagy cégjogi problémával fordulhatnak az ügyfelek*.

 

Az érdeklődők tájékoztatást kaphatnak adott munkaügyi kérdésben a jogaikról és a kötelezettségeikről, a követhető/követendő eljárásról, a hatósági ügyintézés helyéről, az ügyfélfogadási időről. Az iratszerkesztés keretében a Jogpont-hálózat jogásza szükség esetén átadja az ügyfélnek azt az iratot vagy nyomtatványt, amellyel elintézheti ügyét, illetve segítséget nyújt annak kitöltésében, de vállalja az ügyfél egyoldalú nyilatkozatainak, kérelmeinek vagy írásbeli felszólításainak elkészítését is. Amennyiben szükséges, a jogász információt kér állami szervektől és tájékoztatást nyújt azok ügyfélfogadási idejéről. A Jogpont-hálózat eddigi működése során országosan több mint háromezer-ötszáz ügyfél adatlapja érkezett be feldolgozásra. Ezek mintegy kétharmada munkajoggal, közel húsz százaléka cégjoggal, a fennmaradó rész pedig társadalombiztosítással foglalkozó esetről ad számot. Az ügyfelek többségét elsősorban jogaikról és kötelezettségeikről kellett általános jelleggel tájékoztatni, az esetek körülbelül negyedében viszont konkrét tanácsadás történt a követendő/követhető eljárásról. A további megkereséséknél okiratelemzésre, iratmintaátadás-ra és egyéb szakirányú ismertetésre volt szükség.

 

 

A jogszerű foglalkoztatást segítő tájékoztatásról szóló háromoldalú együttműködés aláírói:

  • a TÁMOP 2.5.1 „Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése” című pályá-zaton nyertes konzorcium, amely az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereske-delmi Társaságok Országos Szövetségét, az Ipartestületek Országos Szövetségét, a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetségét, a Magyar Iparszövetséget és a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségét foglalja magába;
  • az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF);
  • a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH).

 

 

A felek megállapodásának néhány fontos eleme:

  • kölcsönösen tájékoztatják egymást a működésük során tapasztalt jogesetek tanulsá-gairól,
  • a felek saját működési területükön végzett, egymás működését érintő kutatásaikról kölcsönösen tájékoztatják egymást,
  • az OMMF a továbbiakban is segítséget nyújt a Jogpont feladatait ellátó jogászok munkajogi felkészítéséhez,
  • az együttműködést érintő tájékoztató és módszertani anyagaikat kölcsönösen megküldik egymásnak,
  • a közös munka része a felek közötti szervezett információ átadás. Kölcsönös, folya-matos tájékoztatáson alapuló rendszert alakítanak ki, amelyet a konzorcium és az OMMF a területi szerveiken, az FSZH–TPK pedig kontaktszemélyeken keresztül működtet majd.

 

 

* Munkajogi kérdések:

Ide tartoznak például a munkaviszonyra, a közalkalmazottak és köztisztviselők jogállására vonatkozó törvények, a munkavédelemmel, a munkaidő-pihenőidővel, a szabadságkiadással, vagyis a munkavég-zéssel összefüggő szabálysértések, valamint a munkaügyi kollektív és jogviták kérdései. A Bérgarancia Alappal, a foglalkoztatási törvénnyel összefüggő, valamint az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód kérdéseivel is fordulhatnak a Jogpont-okhoz.

 

Társadalombiztosítás-jogi kérdések:

a nyugdíj- és egészségbiztosítási rendszer, a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok, az ellátások, a kedvezmények, az öngondoskodási lehetőségek, a biztosító nélküliek helyzetével foglalkoznak ezen jog-területen belül.

 

Társaság- és cégjog, szervezeti jog, vállalkozások joga:

cégalapítási tennivalók, vállalkozóvá válás, csőd- és felszámolás, végrehajtási ügyek, társadalmi szerve-zetek, alapítványok, közhasznú tevékenységek, vállalkozásokat támogató csomag, kedvezményes kamato-zású hitelkonstrukciók, garanciavállalások, banki hitelek, pályázati úton elnyerhető vissza nem térítendő támogatási, pályázati lehetőségek tartoznak ebbe a témakörbe.

 

 

2009. május 20.