A bérgarancia támogatás a Bérgarancia Alapról szóló, 1994. évi LXVI. törvény alapján megállapítható visszatérítendő kamatmentes támogatás.

 

A támogatás igénybevételének feltételei

A bérgarancia támogatást a Bérgarancia Alapról szóló, 1994. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Btv.) 1. § (1) bekezdés b) pont szerinti, felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet veheti igénybe. A Btv. 1. § (1) bekezdés b) pont szerinti gazdálkodó szervezetek: a gazdasági társaság, a közhasznú társaság, az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, a végrehajtói iroda, az európai részvénytársaság, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat (a víziközmű-társulat kivételével), az erdő-birtokossági társulat, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, az egyesülés, ideértve az európai gazdasági egyesülést is, az európai területi együttműködési csoportosulás, egyesület, alapítvány, valamint mindazon jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, amelyek fő érdekeltségeinek központja a Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendelete alapján az Európai Unió területén található; továbbá, az EGT állam joga szerint alakult egyéb szervezet, amely az Btv 1§ a) pontban írottak alapján felszámolás alatt állhat;

 

A támogatás felhasználása

A bérgarancia támogatással a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnek a munkavállalóval szemben fennálló kiegyenlíthetetlen bértartozásra előlegezhető meg.

Bértartozás: a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetet - mint munkaadót - terhelő minden munkabértartozás, ideértve a betegszabadság időtartamára járó térítést és a munkaviszony megszűnésével összefüggésben járó végkielégítést. Nem minősül munkabértartozásnak a nem munkaviszony keretében járó díjazás (így a megbízási és vállalkozási díj tekintetében fennálló tartozás).

 

A Btv. meghatározza, hogy a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezettel szemben fennálló mely tartozások előlegezhetőek meg a Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből. A törvény korábban hatályos szövege alapján, ha a felszámoló az esedékessé vált bérköveteléseket nem tudta kielégíteni, a Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből köteles volt támogatás iránti igényt benyújtani az állami foglalkoztatási szervhez (illetékes foglalkoztatási főosztályhoz). Azoknak a munkavállalóknak a bérkövetelése ebben az eljárásban azonban nem volt érvényesíthető, akiknek a bérkövetelése a felszámolási eljárás befejeződését követően vált esedékessé. Ezek a munkavállalók alapvetően azok, akik a felszámolási eljárás alatt felmondási védelem alatt állnak (általában valamely hosszabb ideig tartó táppénzes állomány vagy gyermek gondozása céljából igénybevett fizetés nélküli szabadság miatt). Ezen munkavállalók részére az 1992. évi   XXII. törvény (régi Mt.) 86/A. §-a, valamint 95. §-ának (1) bekezdése szerinti, illetve a 2012. évi I. törvény (új Mt.) 63. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének jogcíme miatt járó átlagkereset és végkielégítésnek megfelelő összeg iránti követelése abban az időpontban válik esedékessé, amikor a bíróságnak a munkáltató megszűnését megállapító végzése jogerőre emelkedik. A felszámolási eljárás azonban ebben az időpontban lezárul, a felszámoló által elkészített felszámolási zárómérleget a bíróság már elfogadta, a felszámoló megbízatása és a munkáltató megszűnik. Ebből következően nincs lehetőség arra, hogy a felszámoló a Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből a támogatást megigényelje és a felmondási védelem alatt álló munkavállalók részére kifizesse. Ezt orvosolandó a Btv. rendelkezik arról, hogy a felmondási védelem alatt álló munkavállalóknak a felszámolási eljárás befejezésekor esedékessé váló bérkövetelését - amennyiben annak kifizetésére nincs elegendő fedezet - a felszámoló köteles a munkavállaló külön igénybejelentése nélkül a felszámolási zárómérleg elkészítését megelőzően a Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéből megigényelni, és a bérköveteléssel érintett munkavállaló részére kifizetni.

  

A támogatás mértéke

A támogatás mértékének meghatározásakor a fennálló - esedékes és forrás hiányában kiegyenlíthetetlen - munkabértartozás vehető figyelembe, amelynek összege jogosultanként nem haladhatja meg a tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének ötszörösét. Támogatásként a jogosultanként meghatározott (a bérfizetési napon fennálló) bértartozásnak - a felszámolási eljárás alatt álló gazdálkodó szervezetnél rendelkezésre álló - saját forrással csökkentett összege állapítható meg.

 

A támogatás igénybevétele

A támogatás iránti kérelmet a törvényben meghatározott formanyomtatvány teljes körű kitöltésével, a kötelező mellékletek (a munkavállalók részére járó bértartozást kimutató "ADATLAP", és lehetőség szerint a felszámolást elrendelő jogerős végzés) csatolásával a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) kormányhivatal foglalkoztatási főosztályához három példányban kell benyújtani. Az eljárás illetékmentes. A kérelem benyújtására a felszámoló vagy meghatalmazottja jogosult. Ez utóbbi esetben meghatalmazás csatolása szükséges.

 

A támogatás igénybevételének feltételei

A foglalkoztatási főosztály a támogatás megállapításáról rendelkezik, ha

  • a kérelmező gazdálkodó szervezet felszámolás alatt áll, és
  • esedékes vagy a társaság megszűnésével esedékessé váló bértartozását bevételek hiányában nem tudja kielégíteni.

 

A kérelem elbírálása

A támogatás iránti kérelem elbírálására vonatkozó eljárásra – a Btv.-ben foglalt eltérésekkel – a közigazgatási eljárás általános szabályait kell alkalmazni.

Amennyiben a kérelmező, illetve a kérelem nem felel meg a törvényben meghatározott feltételeknek, a foglalkoztatási főosztály a gazdálkodó szervezet képviselőjét - határidő megjelölésével - hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás elmulasztása esetén a kérelmet a rendelkezésre álló adatok alapján kell elbírálni, vagy a támogatás megállapítására irányuló eljárást meg kell szüntetni. Ha a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet által megjelölt munkabértartozás kielégítése iránti igény megfelel a törvényben meghatározott feltételeknek, a támogatást - az erre irányuló kérelem benyújtását követő nyolc naptári napon belül – határozattal meg kell állapítani. A támogatás megállapítása esetén a foglalkoztatási főosztály a kérelem átvételétől számított tizenöt naptári napon belül intézkedik az összeg átutalásáról.

 

 

A támogatás visszafizetése

Ha a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetnek a foglalkoztatási főosztály bérgarancia támogatást nyújtott, a támogatás visszafizetése annak folyósításától számított 60. napon, illetve ha a felszámolási zárómérleg benyújtására a 60. napot megelőzően került sor, a felszámolási zárómérleg benyújtásának napját megelőző napon válik esedékessé. Amíg a támogatás teljes összegét nem fizették vissza, addig a felszámoló bérfizetésen kívül más célra kifizetést nem teljesíthet.

A jogosulatlanul igénybe vett, vagy nem jogszerűen felhasznált támogatást a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben kell visszafizetni.

 

A feladat ellátásához kapcsolódó e-mail cím: info@lab.hu