A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény az állami foglalkoztatási szervet jelöli ki a közérdekű munka végrehajtására. Az állami foglalkoztatási szervnek a közérdekű munka végrehajtása céljából nyilvántartást kell vezetnie a közérdekű munkára kijelölhető foglalkoztatókról, valamint a közérdekű munkára kötelezett elkövetőkről.

 

Közérdekű munkára kijelölhető foglalkoztató lehet:

 • helyi önkormányzat, önkormányzati társulás
 • költségvetési szerv
 • állami, önkormányzati fenntartású oktatási, szociális és egészségügyi intézmény
 • egyházi fenntartású oktatási, szociális és egészségügyi intézmény
 • közfoglalkoztató, aki
  • az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet
  • vízitársulat
  • erdőgazdálkodó, amennyiben a közfoglalkoztatás keretében
   • az erdő külön törvényben meghatározott közjóléti céljainak megvalósítása érdekében végzett feladatok ellátására,
   • a természeti károkat szenvedett erdőterületek rehabilitációjára,
   • erdészeti sétautak, turistautak és tanösvények kijelölésére, karbantartására,
   • határjelek és környezetének karbantartására,
   • tűzpászták készítését és tűzmegelőzést szolgáló feladatok ellátására,
   • kommunális hulladék gyűjtésére és elszállítására,
   • az erdőterület kommunális szennyeződéstől való tisztítására kerül sor,
  • szociális szövetkezet (a helyi vagy azon túlmutató közösségi - így különösen - egészség megőrzési, szociális, nevelési, oktatási, kulturális, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelmi, természet-, környezet- és állatvédelemi, gyermek- és ifjúságvédelemi, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével sport, közrend és közlekedésbiztonsági, ár- és belvízvédelemi célú, közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó szükségletek kielégítését szolgáló feladat ellátása esetén)
  • a vasúti pályahálózat-működtető szervezet a vasúti pálya és környezete tisztántartásával, a kapcsolódó területek növényzetének karbantartásával, továbbá a vasúti üzemi létesítmények fenntartója az üzemi létesítmény állagmegóvásával kapcsolatos feladatai ellátásában.

 

Az egyházi fenntartású oktatási, szociális és egészségügyi intézmény akkor vehető fel a foglalkoztatói nyilvántartásba, ha nyilatkozatban vállalja az elkövető foglalkoztatását és az ezzel járó értesítési, együttműködési és ellenőrzési kötelezettségeket.

 

A foglalkoztatói nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 

 • foglalkoztató megnevezése, elérhetősége(i)
 • közérdekű munka jellege, munkakör megnevezése, leírása
 • a foglalkoztató által közérdekű munkavégzésre igényelt létszám
 • közérdekű munkavégzés helye
 • közérdekű munkavégzés tartama (órákba meghatározott mértéke)
 • a napi munkaidő legkisebb és legmagasabb mértéke
 • közérdekű munka szabad- és munkaszüneti napokon végezhető-e
 • az egy napon foglalkoztatható személyek legkisebb és legnagyobb száma
 • munkavégzéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképesítés megnevezése
 • foglalkozás-egészségügyi alkalmasság mértékére és az alkalmasság hiánya miatt kizárt munkakörökre vonatkozó adatokat.

 

A helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, költségvetési szerv és az állami vagy önkormányzati fenntartású oktatási/szociális/egészségügyi intézmény köteles bejelenteni 2012. április 15-től számított 60 napon belül a törvényben meghatározott adatokat.

 

A foglalkoztató a mellékelt „Bejelentő lapon” a székhelye szerinti illetékes megyei foglalkoztatási főosztály kirendeltségén jelentheti be a foglalkoztatói nyilvántartás szerinti adatokat.

 

A kirendeltség a foglalkoztatói nyilvántartás alapján az elkövető egészségi állapotának és munkára való alkalmasságának figyelembevételével jelöli ki a foglalkoztatót a közérdekű munka végrehajtására. A kijelölés „kijelölő lappal” történik, amelyet a kirendeltség ad át az elkövetőnek. A kijelölésről a kirendeltség értesíti a foglalkoztatót.

 

A közérdekű munkára kötelezett személy köteles a számára meghatározott munkát elvégezni. Az elkövető hetenként legalább egy napon - a heti pihenőnapon vagy szabadidejében is - díjazás nélkül végzi a közérdekű munkát. A közérdekű munka, napi munka végzés időtartama 4 és 8 óra között lehet, havonta legalább 24 óra. A foglalkoztatóval a közérdekű munka tartamára nem létesül munkaviszony.

 

A kijelölt foglalkoztatónak haladéktalanul értesítenie kell a kirendeltséget, ha az elkövető nem kezdi meg a közérdekű munka végzését, vagy munkakötelezettségének nem tesz eleget, illetve ha a közérdekű munka lehetősége a kijelölt időtartam előtt megszűnt, ezért más munkahely kijelölése indokolt. Az értesítés mintáit a foglalkoztatási osztály adja át a közérdekű munka bejelentésekor.

 

A foglalkoztatónak az elkövetőt foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra kell utalnia, a közérdekű munka megkezdése előtt. A foglalkozás-egészségügyi vizsgálat díját az elkövetőnek kell fizetnie.


 

A kirendeltség olyan foglalkoztatót jelöl ki, ami:

 • az elkövető lakó- vagy tartózkodási helye szerinti településen működik
 • vagy aminek megközelítése tömegközlekedési eszközzel az egy órát nem haladja meg
 • az elkövető egészségi állapotának és munkára való alkalmasságának megfelel, és
 • a munkáltató a foglalkoztatásba beleegyezik.

 

Abban az esetben, ha az elkövető felkeresi a kijelölt foglalkoztatót és átadja a „kijelölő lapot”, akkor a foglalkoztató juttatja vissza a kitöltött „kijelölő lapot” a kiállító kirendeltségre.

 

A kijelölt foglalkoztató köteles:

 • az elkövetőt közérdekű munkával foglalkoztatni,
 • a közérdekű munka végrehajtásáról nyilvántartást vezetni, (….sz. mellékelt)
 • az elkövetővel kapcsolatosan kért felvilágosítást az állami foglalkoztatási szervnek és a szabálysértési hatóságnak megadni.

 

Az állami foglalkoztatási szolgálat a közérdekű munka végrehajtását ellenőrizheti.

 

A feladat ellátásához kapcsolódó e-mail cím: info@lab.hu