A magán-munkaközvetítői tevékenységet a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) szabályozza.

 

 I. A magán-munkaközvetítői tevékenység folytatásának feltétele, hogy

 

 • a magán-munkaközvetítő vagy az általa foglalkoztatott legalább egy személy a R. 1. mellékletében meghatározott szakmai képesítéssel, gyakorlattal és
 • a magán-munkaközvetítő – a R. által előírt esetben, letétbe helyezett vagyoni biztosítékkal rendelkezzen.

 

A magán-munkaközvetítő a tevékenységre irányuló szándékát a R. 2. melléklet szerinti adattartalommal, a székhely szerinti foglalkoztatási főosztálynak jelenti be.

 

A bejelentés során csatolandó mellékletek [R. 5. § (1) a–c pont]:

Három hónapnál nem régebbi cégkivonat, illetve bírósági nyilvántartásba vételről szóló jogerős bírósági határozat, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozókról vezetett nyilvántartásba történő bejegyzés igazolása.

Az előírt képesítést igazoló oklevél hiteles másolata, (szükség szerint a gyakorlati időre vonatkozó igazolás, így különösen a munkáltató által kiállított működési bizonyítványt,) és a képesítéssel rendelkező személlyel kötött foglalkoztatási szerződés.

Pénzügyi intézménnyel kötött eredeti letéti szerződés.

Illetékbélyeg 3.000. - Ft értékben.

 

A magán-munkaközvetítői tevékenység vagyoni biztosíték letétbe helyezése esetén folytatható. A vagyoni biztosíték mértéke, amennyiben a közvetítés

 • belföldre vagy az Európai Gazdasági Térség (továbbiakban: EGT) többi tagállamának területére irányul ötszázezer forint,
 • az EGT-ről szóló megállapodásban nem részes állam területére irányul egymillió forint. [R. 6. § (2) bek.]

 

Amennyiben a bejelentés megfelel a jogszabályban meghatározott követelményeknek és az eljárási illetéket is megfizették, bejelentés tevőt erről a tényről a foglalkoztatási főosztály igazolás megküldésével értesíti.

Vagyoni biztosítékként csak olyan letéti szerződés vehető figyelembe, amely az alábbi rendelkezéseket tartalmazza [R. 6. § (4) bek.]:

 • a letét kizárólag magán-munkaközvetítés során keletkezett, a munkavállaló vagy a munkát kereső részéről felmerülő kártérítési igény kielégítésére használható fel,
 • a pénzügyi intézmény a letét terhére a munkavállaló vagy a munkát kereső részére a fenti pont szerinti kártérítést a magán-munkaközvetítő kártérítési kötelezettségét megállapító jogerős bírói ítélet vagy a feleknek a kártérítésre irányuló egyezsége alapján fizet,
 • a letét bármely okból való megszűnése esetén a kifizetés összegéről és időpontjáról a pénzügyi intézmény a magán-munkaközvetítőt nyilvántartó foglalkoztatási főosztályt, továbbá a magán-munkaközvetítőt a kifizetéstől számított három munkanapon belül írásban tájékoztatja.

A magán-munkaközvetítőnek a felhasznált vagyoni biztosítékot, a kifizetést követő harminc napon belül pótolnia kell. Ennek megtörténtét legkésőbb a pótlásra megállapított határidő utolsó napján (30. nap) a foglalkoztatási főosztályban igazolnia kell. [R. 7. § (1) bek.]

 

A magán-munkaközvetítői tevékenység bejelentés nélküli folytatása esetén a foglalkoztatási főosztály 50 000 Ft összegű bírságot szab ki. [2009. évi LXXVI. törvény. 25. § (2) bek., és a bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendeletet.]

 

A foglalkoztatási főosztály a magán-munkaközvetítőt eltiltja a tevékenység folytatásától, és egyidejűleg törli a nyilvántartásból, ha

a bejegyzés feltételeivel nem rendelkezik,

a vagyoni biztosítékot az előírt határidőben nem pótolta,

adatszolgáltatási kötelezettségének felszólítás ellenére nem, vagy nem az előírt tartalommal tesz eleget,

a 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályainak többszöri megszegésével folytatja tevékenységét. [R. 16. § (1) a) pont]

 

A foglalkoztatási főosztály a magán munkaközvetítőt törli a nyilvántartásból (tevékenység folytatásától való eltiltás nélkül), ha

 • tevékenységének megszüntetését bejelentette,
 • jogutód nélkül megszűnt. [R. 16. § (1) b) pont]

 

Amennyiben a nyilvántartásból való törlésre vagy a tevékenységtől való eltiltásra azért kerül sor, mert a magán-munkaközvetítő tevékenységét a R. szabályainak többszöri megszegésével folytatja, a magán-munkaközvetítő legkorábban csak a törlést elrendelő határozat jogerőre emelkedését követő egy év elteltével vehető újra nyilvántartásba, illetve folytathatja újra tevékenységét.

 

II. A magán-munkaközvetítői tevékenység gyakorlására vonatkozó szabályok

 

A magán-munkaközvetítőnek a székhelyében, a bejegyzés feltételeiben bekövetkezett változást, továbbá a tevékenysége megszüntetését nyolc napon belül az őt nyilvántartásba vevő foglalkoztatási főosztálynak be kell jelentenie. [R. 9. § (3) bek.]

A magán-munkaközvetítő a tevékenységéért a munkát keresővel szemben díjat, költséget nem számolhat fel. [R. 10. § (3) bek.]

A magán-munkaközvetítőnek a tárgyévi tevékenységéről a tárgyévet követő év január 31.-ig a nyilvántartást vezető foglalkoztatási főosztály által kiadott adatlapon tájékoztatást kell szolgáltatnia. [R. 12. § (1) bek.]

 

Magán-munkaközvetítés során tilos:

 • a munkát keresők között hátrányos megkülönböztetést tenni nemük, koruk, családi vagy fogyatékos állapotuk, nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk, politikai meggyőződésük, munkavállalói érdek-képviseleti szervezethez tartozásuk vagy ezzel összefüggő tevékenységük, továbbá minden egyéb, a foglalkozással össze nem függő körülmény miatt,
 • a munkát keresőt jogszabály által meghatározott tilalomba ütköző munkavégzésre közvetíteni,
 • a munkát keresőt nem létező állásba közvetíteni, valamint olyan állásba (illetve a munkáltató azon telephelyén lévő állásba), ahol sztrájk van, a sztrájkot megelőző egyeztetés kezdeményezésétől a sztrájk befejezéséig,
 • olyan munkaerőigényt kielégíteni, amely jogszabálysértő feltételeket tartalmaz,
 • olyan személyi adatokat rögzíteni, nyilvántartásba venni, felhasználni, amelyekre a munkát keresők alkalmasságának a megítéléséhez nincs szükség, illetve amelyek a keresett munkával nincsenek közvetlen összefüggésben. [R. 10. § (1) bek a)–e) pont.]

 

Nem folytatható magán-munkaközvetítés arra a munkavállalásra, amely nemzetközi szerződés hatálya alá tartozik, és amellyel kapcsolatos munkaközvetítői tevékenységre a nemzetközi szerződés alapján állami szerv jogosult.

 

Külföldre irányuló magán-munkaközvetítés során be kell tartani annak az országnak - a magán-munkaközvetítői tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályait, amelyben történő munkavállalás elősegítésére a magán-munkaközvetítői tevékenység irányul. [R. 10. § (4) bek.]

 

A magán-munkaközvetítőnek a munkát keresőt tájékoztatnia kell a felajánlott munkakör főbb sajátosságairól, így különösen a foglalkoztatáshoz szükséges képzettségről, gyakorlati időről, a foglalkoztatás helyéről, idejéről, az irányadó munkarendről, munkaidő-beosztásról, várható kereseti lehetőségről. [R. 11. § (1) bek.]

 

Ha a magán-munkaközvetítői tevékenység külföldi munkavállalásra irányul, a magán-munkaközvetítőnek a fogadó ország jogszabályairól - különösen a foglalkoztatással, a külföldiek munkavállalásával, az idegenrendészettel kapcsolatos szabályokról - a közvetítést megelőzően a munkát keresőt írásban, hitelt érdemlően tájékoztatni kell. A tájékoztatás elmulasztásával vagy a téves tájékoztatással a magán-munkaközvetítő a munkát keresőnek okozott kárért felelősséggel tartozik. [R. 11. § (2) bek.]

Külföldi állampolgár magyarországi munkavégzésre csak a külföldiek magyarországi munkavállalásának engedélyezéséről szóló jogszabályok figyelembevételével közvetíthető. [R. 11. § (3) bek.]

 

A feladat ellátásához kapcsolódó e-mail cím: info@lab.hu