Tájékoztató a helyi önkormányzatok, valamint az esélyegyenlőségi szakértők számára a helyi esélyegyenlőségi program elkészítését, felülvizsgálatát érintő jogszabályok változásáról

Tájékoztatónk 1. részét(„Közlemény a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő önkormányzati feladatokról”) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján elkészítésre kerülő helyi esélyegyenlőségi programmal kapcsolatos önkormányzati feladatokról készítettük el, amelynek teljes anyaga letölthető a www.munka.hu honlapról, a Szociális és gyermekvédelem menüpont alól.

 

Jelen tájékoztatónk célja, hogy a helyi önkormányzatok, a kistérségi társulások, valamint az esélyegyenlőségi szakértők részére tájékoztatást nyújtson az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.), valamint a kapcsolódó törvények módosításáról.

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló2010. évi LXXVII. törvény (megjelent a Magyar Közlöny 2010. évi 121. számában) több bekezdésében módosította a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvényt, ezzel összefüggésben az Ebktv-t, valamint az egyes szociális és munkaügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2010. évi XXXIX. törvényt.

Fenti jogszabály a kihirdetését követő napon, azaz 2010. július 22. napjánlép hatályba.

 

A fentiekben említett közleményben rögzítésre került, hogy a helyi önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi társulás öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, melyet 2 évente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni.

 

A helyi önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi társulás az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az Ebktv. rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. [Ebktv. 63/A. § (6)]

A helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása abban az esetben részesülhet a fenti támogatásokból, ha a társulást alkotó helyi önkormányzatok mindegyike rendelkezik az Ebktv. rendelkezéseinek megfelelő hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal. [Ebktv. 63/A. § (7)]

E rendelkezéseket a 2010. évi LXXVII. törvény 1. § b) bekezdése szerint a 2011. december 31-ét követően meghirdetett pályázatokra kell alkalmazni.

 

 

1. §A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény 50. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(8) E törvény 30. §-a és 51. § (10) bekezdése 2010. május 1-jén lép hatályba, azzal, hogy

a) az Ebktv. 63/A. § (5) bekezdését 2010. október 1-jétől kell alkalmazni,

b) az Ebktv. 63/A. § (6)–(7) bekezdését a 2011. december 31-ét követően meghirdetett pályázatokra kell alkalmazni.”

 

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény 2010. július 21. napjáig hatályos rendelkezései szerint a külön jogszabály szerint leghátrányosabb helyzetű kistérségekben levő, valamint a húszezer lakos feletti települések esetében 2010. július 1-től, míg egyéb települések esetében 2011. január 1-től esélyegyenlőségi szakértőt kell bevonni a helyi esélyegyenlőségi program előkészítésébe, áttekintésébe, valamint a felülvizsgálatába. Ezen települések közötti különbségtétel, - miszerint melyik településnek mikortól kötelező a külön jogszabály szerinti esélyegyenlőségi szakértőt bevonni a helyi esélyegyenlőségi program előkészítésébe, áttekintésébe, valamint felülvizsgálatába, - 2010. július 21. napjával megszűnt és akként módosul, hogy a helyi önkormányzatoknak, valamint a többcélú kistérségi társulásoknak egységesen 2010. október 1-jétől kell esélyegyenlőségi szakértőt bevonni a helyi esélyegyenlőségi program előkészítésébe, illetve áttekintésébe, valamint felülvizsgálatába.

 

Az alábbi két jogszabályhely fenti törvény hatálybalépésével hatályát veszti:

 

(3) A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény 50. § (8) bekezdésa)pontjában a „2010. május 1-től” szövegrész helyébe a „2010. július 1-től” szövegrész lép.

(4) Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 63/A. § (9) bekezdésében meghatározott névjegyzékbe 2010. június 30-ig az Ebktv. 63/A. § (11) bekezdésében meghatározott követelményekre való tekintet nélkül fel kell venni azt a személyt, aki részt vett a közoktatási esélyegyenlőségi szakértői képzésen és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 105. §-a által előírt intézkedési tervek elkészítésében mint kirendelt szakértő részt vett.

 

Fentiek értelmében 2010. július 1-jétől az FSZH az esélyegyenlőségi szakértői tevékenység folytatását annak engedélyezi, aki az Ebktv. 63/A. § (11) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, azaz

a) rendelkezik felsőfokú végzettséggel vagy felsőfokú szakképesítéssel,

b) a külön jogszabályban meghatározott képzésben vett részt,

c) rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlattal, és

d) büntetlen előéletű, valamint nem áll az esélyegyenlőségi szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

 

A tájékoztatóval kapcsolatban további információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:

 

Név: Szántó Ilona

Telefon: 06-1/299-1060/525

E-mail: szantoi@lab.hu

 

Név: dr. Szabó Melinda

Telefon: 06-1/299-1060/527

E-mail: szabomelinda@lab.hu

 

Budapest, 2010. július 22.

 

Kovács Ibolya

főosztályvezető sk.