2010. november 17.

Tisztelt Fenntartók/Szociális Intézmények!

 

 

A Szociális Főosztály Ellenőrzési Osztályának a szociális foglalkoztatást érintő helyszíni ellenőrzései során több esetben tapasztalt hiányosságként merült fel az, hogy a munka-rehabilitációs formában foglalkoztatottak díjából nem került levonásra a jogszabály által meghatározott nyugdíjjárulék.   

 

A munka-rehabilitációs díjban részesülők nyugdíjjárulék fizetési kötelezettségének jogszabályi háttere:

 

A nyugdíjjogosultság szabályait, valamint a járulékfizetésre vonatkozó rendelkezéseket a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény [továbbiakban Tny.], és a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény [továbbiakban Tbj.] szabályozza.

 

A Tbj. 26. § (1) bekezdése értelmében a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban, munka-rehabilitációs díjban, rehabilitációs járadékban részesülő személy a díj, segély, támogatás, járadék összege után nyugdíjjárulékot (tagdíjat) fizet. A saját jogú nyugdíjban, valamint a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, özvegyi nyugdíjban részesülő személy a gyermekgondozási segély, az ápolási díj, valamint a munka-rehabilitációs díj után nyugdíjjárulékot (tagdíjat) nem fizet. 

 

A foglalkoztatót terhelő nyugdíj-biztosítási járulék fizetésének szabályait a Tbj. 26. § (4) bekezdése tartalmazza, miszerint a gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, a munka-rehabilitáció keretében folyósított munka-rehabilitációs díj, rehabilitációs járadék után a foglalkoztatót [4. § a) pont 5. és 10-11. alpont] terhelő nyugdíj-biztosítási járulékot a központi költségvetés, a gyermekgondozási díj utáni nyugdíj-biztosítási járulékot az Egészségbiztosítási Alap terhére az egészségbiztosítási szerv fizeti. (A foglalkoztató a Tbj. 4. § a) pont 10. alpontja alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény [továbbiakban Szt.] szerinti munka-rehabilitáció keretében munka-rehabilitációs díjat folyósító szociális intézmény.)

 

A szolgálati időről a munka-rehabilitációs foglalkoztatásra vonatkozóan a Tny. 38. § (1) bekezdés h) pontja tartalmaz rendelkezést, mely szerint szolgálati időként kell figyelembe venni az Szt. szerinti munka-rehabilitáció keretében foglalkoztatott személy tekintetében a munka-rehabilitációs díj folyósításának időtartamát, ha az előírt nyugdíjjárulékot megfizették.

 

Az öregségi nyugdíj meghatározásakor – a Tny. 22. § (1) bekezdés h) pontja alapján – keresetként, jövedelemként kell figyelembe venni az Szt. szerinti munka-rehabilitációs díjat.

 

A munka-rehabilitáció keretében foglalkoztatottak szolgálati ideje a fentiek szerint csak abban az esetben növekszik a szociális foglalkoztatással, amennyiben az előírt nyugdíjjárulék megfizetése megtörtént.

 

Tekintettel arra, hogy a jogszabályok figyelmen kívül hagyása mellett a járulékfizetés elmaradása a foglalkoztatottak érdekeinek sérülését is eredményezi, kérjük fordítsanak kiemelt figyelmet a fenti jogszabályoknak megfelelő eljárásra.

 

 

További sikeres munkát kívánunk!

 

Üdvözlettel:

FSZH Szociális Főosztálya

Budapest, 2010. november 17.