2009. június 26.

A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) alapján az alábbi dokumentumok, nyilatkozatok megküldése feltétele a finanszírozási szerződés megkötésének. Kérjük figyelmesen olvassa végig!

 

 

I. Letölthető nyilatkozatok

 

Az alábbi nyilatkozatokat, dokumentumokat minden egyes szerződéshez eredetiben kell benyújtani, annyi példányban ahány szerződést a Fenntartó köt. Kérjük a befogadási azonosítószámot minden dokumentumra írják rá!

 

1/A.     számú melléklet:Fenntartóinyilatkozatok adatok felhasználásához; adó-, járulék-, illeték-, vámtartozásról, valamint hozzájárulás nyilatkozat igazolásának kéréséhez; csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárásról, valamint végrehajtási eljárásról; számlavezető pénzintézetekről; állami támogatással való elszámolásról; elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok fellelhetőségéről, összeférhetetlenségről

 

1/B.     számú melléklet: nyilatkozatok adatok felhasználásához; adó-, járulék-, illeték-, vámtartozásról, valamint hozzájárulás nyilatkozat igazolásának kéréséhez, ha a Szolgáltató jogi személy

 

2/A.     számú melléklet: Nyilatkozat csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárásról, valamint végrehajtási eljárásról, ha a fenntartó cég

 

2/B.     számú melléklet: Nyilatkozat végrehajtási eljárásról, ha a fenntartó szociális vállalkozó

 

2/C.     számú melléklet: Nyilatkozat adósságrendezési eljárásról, ha a fenntartó helyiönkormányzat

 

2/D.     számú melléklet: Nyilatkozat bírósági nyilvántartásból való törlésről, ha a fenntartó társadalmi szervezet, alapítvány vagy közalapítvány

 

2/E.     számú melléklet: Nyilatkozat, ha a fenntartó az egyház bírósági nyilvántartásba nem vett szervezeti egysége

 

3/A      számú melléklet: Felhatalmazás azonnali beszedési megbízásra. Amennyiben a fenntartó több pénzintézetnél rendelkezik számlával, minden pénzintézet vonatkozásában külön felhatalmazást kell kitölteni.

 

3/B     számú melléklet: Felhatalmazás azonnali beszedési megbízásra, amennyiben a fenntartó kincstári körbe tartozó szerv, szervezet. Amennyiben a fenntartó több pénzintézetnél rendelkezik számlával, minden pénzintézet vonatkozásában külön felhatalmazást kell kitölteni.

 

II. A finanszírozási szerződéshez szükséges további dokumentumok

(minden szerződéshez külön-külön példányt kell benyújtani, az egyes pontok mellett jelöljük, hogy mely esetekben van lehetőség hiteles másolat beküldésére; hiteles másolat alatt kell érteni, hogy a Fenntartó cégszerűen aláírja és bélyegzőjével ellátja a másolati példányt, amelyre rávezeti, hogy a másolati példány az eredetivel mindenben megegyező. Felhívjuk a nyertes pályázók figyelmét, hogy vita esetén az R. szerinti eredeti, illetve másolati példány tartalma irányadó)

 

1.         Az R. 10.§ (2) bekezdés ab)-ac) alpontokban szereplő nyilatkozatok hiányában ( 1/A sz. melléklet 1. és 2. pontja, illetve ha a szolgáltató jogi személy 1/B. sz. melléklet) az állami adóhatóság, vámhatóság, a székhely, illetőleg lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóság 30 napnál nem régebbi igazolása arról, hogy a fenntartónak és - ha a szolgáltató jogi személy - a szolgáltatónak nála nyilvántartott adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása nincsen; (1 eredeti példányban, a további példányok hiteles másolatban)

 

2.         A fenntartó írásbeli képviseletére jogosult személy, illetve a szociális vállalkozó közjegyző által hitelesített aláírásmintája, vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti címpéldány, illetve aláírásminta, vagy bank által hitelesített banki aláírási címpéldány; (1 eredeti példányban, a további példányok hiteles másolatban)

 

3.         Állami fenntartó esetén a fenntartót képviselő személy képviseleti jogosultságának igazolása; (minden szerződéshez hiteles másolatban kell csatolni)

 

4.         A társulási szerződés másolata, ha a fenntartó intézményi társulás vagy települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása; (annyi másolati példányban kell beküldeni, ahány szerződést kötnek)

 

5.         A fenntartó három hónapnál nem régebbi cégkivonata, ha a fenntartó cég; (1 eredeti példányban, a további példányok hiteles másolatban)

 

6.         A fenntartó bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, három hónapnál nem régebbi kivonat, ha a fenntartó társadalmi szervezet, alapítvány vagy közalapítvány; (1 eredeti példányban, a további példányok hiteles másolatban)

 

7.         Az egyház bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, három hónapnál nem régebbi kivonat, ha a fenntartó egyházi jogi személy; (1 eredeti példányban, a további példányok hiteles másolatban)

 

8.         Természetes személy fenntartó esetén a szociális vállalkozói engedély másolata; (annyi hiteles másolati példányban kell beküldeni, ahány szerződést kötnek)

 

9.         Azon magyarországi pénzintézetnél vezetett bankszámla szerződése vagy annak közjegyző által hitelesített, illetve a pénzintézet által ellenjegyzett másolata, amelyre a fenntartó a működési támogatás folyósítását kéri; (annyi másolati példányban kell beküldeni, ahány szerződést kötnek, amennyiben egy számlaszámra kerül folyósításra a támogatás, ha különböző számlaszámokra kerül folyósításra, úgy mindegyik esetében külön-külön kell a jogszabály szerinti dokumentumokat benyújtani)

 

10.       A szolgáltató - a finanszírozási szerződésben foglaltaknak megfelelő - jogerős működési engedélyének az FSZH részére történő megküldése, ha azzal a fenntartó a pályázat benyújtásakor nem rendelkezett. (engedélyező hatóság által hitelesített másolati példányban)

 

A fenti dokumentumokat a pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvételét, a döntésnek megfelelő jogerős működési engedéllyel ebben az időpontban nem rendelkező szolgáltató esetén a működési engedély jogerőre emelkedését követő 20 napon belül kell az FSZH-nak megküldeni.

 

Együttműködésüket köszönjük és további jó munkát kívánunk!

 

 

 

Budapest, 2009. június 16.