A 2011. évi CXCI. törvény 175. § (1) bekezdése módosította a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 54. § (3) bekezdését a kockázatértékeléssel kapcsolatban. A módosítás értelmében a munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni.

 

Amennyiben a kockázatértékelés 2008. 12. 31-ig elkészült, és (évenkénti) felülvizsgálata az elmúlt 3 évben egyáltalán nem történt meg, a munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását 2012. évben köteles (újra) elvégezni.  Ha a 2008. 12. 31-ig elkészített kockázatértékelés dokumentumát a 2009., 2010. és 2011. években felülvizsgálták és nem fordult elő olyan – az Mvt. 54. § (3) bekezdésében nevesített, „indokolt eset”-nek minősülő – a technológiában, a munkakörülményekben stb. bekövetkező változás/változtatás, amely a kockázatértékelés újbóli elvégzését tette volna szükségessé, és a soron kívüli felülvizsgálat indoka sem állt fenn, a legutolsó felülvizsgálat időpontjától számított 3 éven belül kell elvégezni a kockázatértékelést.

 

Indokolt esetnek kell tekinteni - az Mvt. 54. § (3) bekezdése szerint - különösen az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának megváltozását, illetve minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggő változtatást, amelynek eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak - ideértve a munkaklíma-, zaj-, rezgésterhelést, légállapotokat (gázállapotú, por, rost légszennyezők minőségi, illetve mennyiségi változását). Soron kívül el kell végezni a kockázatértékelést, ha az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának hiányosságával összefüggésben bekövetkezett munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés fordult elő, vagy a kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott szempontra nem terjedt ki. Az 56. §-ban meghatározottak a kockázatértékelésben rögzítésre kerülhetnek.

 

Abban az esetben, ha a kockázatértékelést 2009-ben készítették el és az elmúlt években nem történt meg a felülvizsgálata, a kockázatértékelést – a fentiek figyelembe vételével – 2012-ben újra el kell végezni. Amennyiben a kockázatértékelés 2010-ben készült első alkalommal és nem fordult elő olyan változás/változtatás a technológiában, a munkakörülményekben stb., amely az Mvt. 54. § (3) bekezdése alapján „indokolt eset”-nek minősül és a soron kívüli felülvizsgálat indoka sem állt fenn, a kockázatértékelést 3 éven belül, legkésőbb 2013-ban kell elvégezni. Abban az esetben, ha a „2010-es” dokumentum felülvizsgálata 2011-ben megtörtént, a soron következő kockázatértékelést legkésőbb 2014-ben kell elkészíteni. 2011-ben készült kockázatértékelési dokumentum esetén a kockázatértékelést legkésőbb 2014-ben kell újból elvégezni.

 

2012. január 1-jétől megszűnt a kockázatértékelés évenkénti felülvizsgálati kötelezettsége.

A munkavédelmi felügyelők a 2009–2011 közötti időszakban elvégzett/felülvizsgált kockázatértékelések „érvényességének” megállapításánál az értékelés/legutolsó felülvizsgálat időpontját veszik figyelembe a hatósági ellenőrzés során (a soron következő kockázatértékelés elvégzésének határidejét ettől az időponttól kell számítani). Elmulasztott évenkénti felülvizsgálat(ok) esetén a munkavédelmi felügyelő nem intézkedik, ezekben az esetekben is a 3 évenkénti kockázatértékelési gyakoriság az irányadó. 2012. évben csak azoknál a munkáltatóknál indokolt a munkavédelmi hatósági intézkedés, amelyek kockázatértékelés hiányában végzik tevékenységüket, vagy a kockázatértékelést 2008. 12. 31-ig készítették el és az elmúlt 3 évben nem gondoskodtak a felülvizsgálatról. I. veszélyességi osztályba tartozó munkáltató esetén kockázatértékelés hiányában az Mvt. 82. §-ában nevesített eljárásnak is helye van (munkavédelmi bírság alkalmazása).

 

A kockázatértékelések elvégzésének határideje meghatározását az alábbi táblázat segítheti