1.  Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

 

2008. 01. 01.-től 2008. 12. 31-ig

316/2005. (XII. 25.) Korm. rend.

Havi bér

Ft/hó

Heti bér

Ft/hét

Napi bér

Ft/nap

Órabér

Ft/óra

Minimális bér                                    Korm. rend. 2. §

69.000

15.880

3.180

397

Legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatottak

garantált bérminimuma

2 évnél kevesebb gyakorlati idővel: minimális bér 120%-a                   Korm. rend. 4. § (1) bek. ca) pont

82.800

19.060

3.820

477

Legalább 2 évi gyakorlati idővel, vagy 50 feletti munkavállaló esetén:minimális bér 125%-a

              Korm. rend. 4. § (1) bek. cb) pont és (3) bek.

86.300

19.850

3.980

497

 

A garantált bérminimum a legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót illeti meg (Korm . rend. 4. § (1) bek.). Ennek összege attól függően változik, hogy a munkavállaló a betöltött munkakörhöz szükséges szakképzettséget igénylő szakmában mennyi gyakorlati idő szerzett (Korm. rend. 4. § (1) bek. ba)és bb) pont). Az 50. életévét betöltött, szakképzettséggel rendelkező munkavállalónak a legalább 2 évi gyakorlati idővel rendelkezővel azonos összegű garantált bérminimum jár (Korm. rend. 4. § (3) bek.), amennyiben szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatják.

A Korm. rend. a költségvetési szerveknél közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban állókra is kiterjed. Ennek megfelelően a Ktv., illetve a Kjt. alapján megállapított illetményeknek a Kormányrendelet által meghatározott személyi alapbér kötelező legkisebb összegét el kell érniük. (Korm. rend. 1. §, 6. § (2) bek.)

 

Köztisztviselők illetményalapja2007. évi CLXIX tv. (Költségvetési tv.) 56. § 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 43. § (1) bek.

38.650,-Ft

 

 

Közalkalmazotti illetménypótlék2007. évi CLXIX tv. (Költségvetési tv.) 57. § (1) bek. b) pontja - 1992. évi XXIII. tv. (Kjt.) 69. §

20.000,- Ft

 

 

Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény – I. fizetési fokozat

2007. évi CLXIX tv. (Költségvetési tv.) 58. § (1) – (2) bek.

1997. évi LXVII. tv. 103. § (2) bek. – 1994. évi LXXX. tv. 46/D. § (2) bek.

356.000,-Ft

Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj2007. évi CLXIX tv. (Költségvetési tv.) 58. § (3) – (4) bek. – 2003. évi LXXX. tv. 1. § (3) bek. – 1998. évi XI. tv. 131. § (2) bek.

        3.000,-Ft/óra

A nevelő szülői díj legalacsonyabb összege –gyermekenként, fiatal felnőttenként2007. évi CLXIX tv. (Költségvetési tv.) 59. § (1) bek. – 1997. évi XXXI. tv. 66/F. § (2) bek.

     13.00

0,-Ft/hó

A hivatásos nevelő szülői díj legalacsonyabb összege2007. évi CLXIX tv. (Költségvetési tv.) 59. § (2) bek. - 1997. évi XXXI. tv. 66/L. §(1) bek.

    112.000,-Ft/hó

 

 

 

2.  A 2007. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások

 

 

Öregségi nyugdíj legkisebb összege   352/2007.(XII. 23.) Korm. rend. 7. §

28.500,-Ft

Rokkantsági nyugdíj

352/2007.(XI. 23.) Korm. rend. 8. §

III. rokkantsági csoportban

28.500,-Ft

II. rokkantsági csoportban

29.800,-Ft

I. rokkantsági csoportban

30.850,-Ft

Baleseti rokkantsági nyugdíj

352/2007.(XI. 23.) Korm. rend. 9. §

III. rokkantsági csoportban

28.600,-Ft

II. rokkantsági csoportban

30.000,-Ft

I. rokkantsági csoportban

31.000,-Ft

Árvaellátás legkisebb összege   352/2007.(XII. 23.) Korm. rendelet 11. §

24.250,-Ft

Saját jogú nyugellátás ás az özvegyi nyugellátás együttfolyósítási összeghatára

352/2007.(XI. 23.) Korm. rend. 10. §

63.560,-Ft

Rokkantsági járadék 351/2007. (XII. 23.) Korm. rend. 4. § a) pont

32.610,-Ft

Rendszeres szociális járadék    351/2007. (XII. 23.) Korm. rend. 4. § b) pont

26.420,-Ft

Házastársi pótlék és az ahhoz járó kiegészítés együttes összege

351/2007. (XII. 23.) Korm. rend. 2. §

19.970,-Ft

Házastárs után járó jövedelempótlék    351/2007. (XII. 23.) Korm. rend. 2. §t

13.860,-Ft

Egészségkárosodási járadék maximális összege

351/2007. (XII. 23.) Korm. rend. 1. § (2) bek. b) pont

85.500,-Ft

Vakok személyi járadéka   351/2007. (XII. 23.) Korm. rend. 1. § (3) bek.

15.020,-Ft

Rehabilitációs járadék minimális összege: a (III. csoportú) rokkantsági nyugdíj legkisebb összegének 120%-a                           2007. évi LXXXIV. tv. 4. §

34.200,-Ft

 

 

3.  Álláskeresők támogatása, vállalkozói járadék, keresetpótló juttatás

 

1991. évi IV. tv.

Minimum

Maximum

 

Álláskeresők járadéka (ÁJ) *

1. szakasz (folyósítási idő fele, max. 91 nap) 1991. évi IV. tv. 26.§

 

minimálbér 60%-a:

41.400,-Ft/hó

  1.380,-Ft/nap

minimálbér 60%-ának kétszerese:

82.800,-Ft/hó

  2.760,-Ft/nap

 

 

Álláskeresők járadéka (ÁJ)

2. szakasz (hátralévő idő, max. 179 nap)

minimálbér 60%-a:

41.400,-Ft/hó      1.380,-Ft/nap

Álláskeresők segélye (ÁS)

1991. évi IV. tv. 30.§

A minimálbér 40%-a:

27.600,-Ft       920,-Ft/nap

 

Vállalkozói járadék (VJ) **

1991. évi IV. tv. 45 §

Az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 90%-a:

25.650,-Ft/hó    855,-Ft/nap

51.300,-Ft/hó      1.710,-Ft/nap

 

Keresetpótló juttatás 1991. évi IV. tv. 14. § (6) bek.

69.000,-Ft/hó          2.300,-Ft/nap

Csak a foglalkoztatási osztály által ajánlott, vagy elfogadott intenzív – heti 20 órás – képzésben való részvétel esetén jár!

 

* Általános mértéke: az átlagkereset 60%-a;

** Általános mértéke: a vállalkozói járulék alapját képező jövedelem 65%-a;

 

A vállalkozói járulék alapjának kiszámításakor az álláskeresővé válást megelőző négy naptári éven belül annak az utolsó naptári évnek a jövedelmét kell figyelembe venni, amelyben az álláskereső legalább hat hónapon keresztül vállalkozói járulékot fizetett. Ilyen naptári év hiányában a vállalkozói járadék összegének alapjaként az álláskeresővé válást megelőző naptári évben hatályos kötelező legkisebb munkabért kell figyelembe venni. A vállalkozói járulék befizetéséről, valamint a vállalkozói járadék alapját képező jövedelemről az APEH igazolást állít ki.

 

 

4.  Munkaadók által fizetendő közterhek

 

Munkaadó TB járulék fizetési kötelezettsége

1997. évi LXXX. tv. (Tbj) 19.§(1)-(2)- (3) bek.

Nyugdíjbiztosítási járulék

24 %

Egészségbiztosítási járulék

Természetbeni

4,5 %

Pénzbeli

0,5 %

Összesen

29 %

Munkaadói járulék                          1991. évi IV. tv. 40. § (1) bek.

Elszámolt bruttó bér 3 %-a

Rehabilitációs hozzájárulás      1991. évi IV. tv. 41/A. § (5) bek.   Magyar Közlöny 2007/86. szám és Munkaügyi Közlöny 2007/9. szám

164.400,-Ft/év/fő

 

Szakképzési hozzájárulás               2003. évi LXXXVI. tv. 3. § (3) bek.

Bérköltség 1,5 %-a

Tételes egészségügyi hozzájárulás (EHO)

1998. évi LXVI. tv. 9. § (1) bek.

 

Nem kell megfizetni a tételes egészségügyi hozzájárulást a START-kártyával, a START PLUSZ és START EXTRA kártyával rendelkező személy külön törvényben meghatározottak szerinti kedvezményes foglalkoztatásának időtartama alatt (7. § (1) bekezdés e) pont);

 

 

1.950,-Ft/hó (65,-Ft/nap)

 

Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a tételes egészségügyi hozzájárulást a teljes és részmunkaidő arányának megfelelően, de legalább 50%-ban kell megfizetni (9. § (3) bek.).

 

Munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a TB járulékot havonta legalább a minimálbér kétszeresének megfelelő összeg, 138.000,-Ftminimum járulékalap – részmunkaidő esetén ezen összeg arányos része – után köteles megfizetni. Ha a járulékalapot képező jövedelem nem éri el a minimum járulékalapot, a foglalkoztató a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallásában tehet bejelentést arról, hogy a társadalombiztosítási járulékot a járulékalapot képező jövedelem után fizeti meg (Tbj. 20. § (2) bek.).

 

 

5.  Vállalkozói járulék

(1991. évi IV. tv.  46/B. § (1) bek.)

Egyéni/társas vállalkozó egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelmének 4%-a.

 

Nem kell vállalkozói járulékot fizetni annak, aki öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, vagy arra - jogosulttá vált, továbbá aki a vállalkozói tevékenysége folytatásával egyidejűleg munkaviszonyban is áll, vagy oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat.

Amennyiben az egyéni vállalkozó társas vállalkozóként is biztosított, a vállalkozói járulékot csak az egyéni vállalkozásában kell megfizetnie. Ha az egyéni vállalkozó a Tbj. 31.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint 2008.01.31-ig nyilatkozatot tett a társas vállalkozás részére, hogy járulékfizetési kötelezettségét társas vállalkozóként teljesíti, vállalkozó járulékfizetési kötelezettségének is társas vállalkozóként kell eleget tennie. Ha a biztosított társas vállalkozó egyidejűleg több gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja, a vállalkozói járulékot abban a vállalkozásban kell megfizetnie, amelyben a Tbj. 31.§ (5) bekezdése szerint járulékfizetésre kötelezett.

 

 

6.  Munkavállalók által fizetendő közterhek

 

Munkavállaló egyéni járulék és magánnyugdíj-pénztári tagdíj fizetési kötelezettsége

1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) 19.§(1)-(2)- (3) bek.

Nyugdíjjárulék

Pénztártag

1,5 %

(8% tagdíj)

Nem pénztártag

9,5 %

Egészségbiztosítási járulék

Természetbeni*

4 %

Pénzbeli**

2 %

Összesen

15,5 %

Munkavállalói járulék                          1991. évi IV. tv. 41.§.

Elszámolt bruttó bér 1,5 %-a

A nyugdíjjárulék fizetés felső határának egy naptári napra jutó összege

2007. évi CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 55. § (1) bek. és az 1997. évi LXXX. tv. (Tbj) 24. § (2) bek.

19.500,-Ft/nap

* A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott a járulékalapot képező jövedelme után természetbeni egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot fizet. Ha a nyugdíj folyósítása szünetel, a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott pénzbeli egészségbiztosítási járulékot is köteles fizetni. (Tbj. 25. §)

** Több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony esetén a pénzbeli egészségbiztosítási járulékot csak azon biztosítási jogviszonyban kell megfizetni, ahol heti 36 órát meghaladó foglalkoztatás van (Tbj. 31. § (3) bek.)

 

 

7.  Egészségügyi szolgáltatási járulék 

                                                                                                                                                  4.350,- Ft/hó (145,- Ft/nap)

 

Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a törvény alapján nem jogosult, továbbá a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás. (Tbj. 19. § (4) bek. 39. § (2) bek)

 

 

8.    Adósávok, adókedvezmények

 

Adósávok1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 30. §

Az adójóváírás évi 2.762.000,- Ftösszes bevallott jövedelemig jár, de 1.250.000,- Ft feletti éves jövedelem esetén a levonható adójóváírás összegét csökkenteni kell az 1.250.000,- Ft feletti rész 9 %-ával.

A 2.762.000,- Ft-ot meghaladó éves jövedelem esetén az adójóváírás „elfogy”, igénybevételére lehetőség nincs. Az adójóváírás nem érvényesíthető az adóelőlegnél, ha a magánszemély adóelőleg alapját képező jövedelem összege meghaladja az 1.250.000,- Ft-t.

Adójóváírás  Szja. tv. 33. §

Adójóváírás összege az adóévben történ bérkifizetés 18%-a, jogosultsági hónaponként maximum                 11.340,-Ft

Jogosultsági határ:                                       1.250.000,-Ft

Adómentes juttatások

[1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 71. §, 7. § k) pont, 1. számú melléklet 2.7.,  8.3., 8.17., 8.19., 8.30., 8.34 pont]

Összesen együtt legfeljebb 400.000,-Ft összegben adhatóak adómentesen a következő béren kívüli – adómentes mértékű - juttatások: önkéntes kölcsönös nyugdíj és/vagy egészségpénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás, iskolai rendszerű képzés címén átvállalt, viselt költség, üdülési csekk, iskolakezdési támogatás, internet-használat munkáltató által átvállalt díja, számítógép-juttatás, ruházati költségtérítés, művelődési intézményi szolgáltatás, és a helyi utazási bérlet.

Üdülési csekk:                                                    69.000,- Ft/év

Természetbeni meleg étkeztetés (ideértve az erre jogosító utalványt is)                              :                                         12.000,- Ft/hó

Étkezési utalvány:                                                 6.000,- Ft/hó

Iskolakezdési támogatás:                                     20.700,- Ft/év

Csekély értékű ajándék legfeljebb évi

3 alkalommal alkalmanként                                    6.900,- Ft

Munkáltató lakáscélú felhasználásra

nyújtott támogatása                                         1.000.000,-Ft

Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba fizetett

munkáltatói hozzájárulás                                      34.500,- Ft/hó

 és/vagy

önkéntes egészségpénztárba fizetett  munkáltatói

munkáltatói hozzájárulás                                      20.700,- Ft/hó

 

Mezőgazdasági őstermelőnek az e tevékenységből származó Szja. tv. 23. § szerint figyelembe veendő jövedelme

[1991. évi IV. tv. 58. § (5) bek. e./2. pont, és 1995. évi CXVII. tv. (Szja. tv.) 23. §]

                                                                            600.000,-Ft

 

 

9. Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások

 

Terhességi gyermekágyi segély (GYÁS) 1997. évi LXXXIII. tv.

(Eb. tv.) 42. §

A naptári napi átlagkereset 70 %-a

Gyermekgondozási díj (GYED) 1997. évi LXXXIII. tv.

(Eb. tv.) 42/D. § (1) bek.

A naptári napi átlagkereset 70 %-a, de legfeljebb havonta a minimálbér kétszeresének 70 %-a: 96.600,-Ft

Táppénz 1997. évi LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 48. § (8) bek.

A napi átlagkereset 70 %-a (folyamatos, legalább 2 év biztosítási idő esetében)

A napi átlagkereset 60 %-a (2 évnél rövidebb biztosítási idő esetében vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén)

Családi pótlék  (CSP)

1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 11. § (1) bek.

 

Egy gyermekes család esetén                                         12.200,-Ft/hó

Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén                     13.700,-Ft/hó

Kétgyermekes család esetén gyermekenként                 13.300,-Ft/hó

Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén

gyermekenként                                                               14.800,-Ft/hó

Három, vagy több gyermeket nevelő család

esetén gyermekenként                                                    16.000,-Ft/hó

Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló

esetén gyermekenként                                                    17.000,-Ft/hó

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos

gyermeket nevelő család esetén gyermekenként            23.300,-Ft/hó

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos

gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként   25.900,-Ft/hó

Nagykorú fogyatékos esetén                                          20.300,-Ft/hó

Intézményben elhelyezett gyermek esetén                     14.800,-Ft/hó

Anyasági támogatás1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 31. §

Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a:                         64.125,-Ft

Ikergyermek esetén 300%-a:                                           85.500,-Ft

A támogatás a szülést követő 180 napon belül igényelhető, ha az anya legalább négyszer – koraszülés esetén egyszer – részt vett terhes-gondozáson (Cst. 29. és 32. §).

Gyermekgondozási segély (GYES) 1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. § (1)-(2) bek.

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:                         28.500,-Ft/hó

Ikergyermek esetén 200%-a:                                           57.000,-Ft/hó

A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves koráig vehető igénybe (Cst. 20. §).

Gyermeknevelési támogatás (GYET)1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. §(1) bek.

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:                          28.500,-Ft/hó

A támogatásban az a szülő részesülhet, aki 3 vagy több gyermeket nevel, és a legkisebb 3 és 8 év közötti(Cst. 23. §)

 

 

10.  Kis összegű követelés értékhatára 

                                                                                                                                                                      100.000,-Ft

[2007. évi CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 9. § (2) bek.]

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (4) bekezdés alapján az államháztartás alrendszereiben - az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül - a fenti értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell.

 

 

11. Alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzéskor a kifizetett munkadíj, közteherjegy értéke és az ellátási alap

 

Ha a kifizetett munkadíj (Ft/nap)

A közteherjegy értéke (Ft/nap)

Az ellátási alap (Ft/nap)

1.

1800-2399

  400

2700

2.

2400-2999

  700

3600

3.

3000-3599

  900

4500

4.

3600-4600

1100

5400

* Az alkalmi munkavállalásról szóló 1997. évi LXXIV. törvény melléklete alapján


 

12. Szociális ellátások

 

Rendszeres szociális segély (RSZS) 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 37/E § (1) bek., 37/A. § (1) bek.

A rendszeres szociális segély havi összege a fogyasztási egység alapján számított családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja tényleges havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori kötelező legkisebb összegének (69.000,- Ft) személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. Rendszeres szociális segélyre egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult.

Időskorúak járadéka

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 32/B § és 32/C §

Jogosult

Havi összege

a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át,

a)az öregségi nyugdíj minimum 80%-a: 22.800,-Ft

 

 

az egyedülálló, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át,

b)az öregségi nyugdíj minimum 95%-a:

27.075,-Ft

 

az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át.

c)az öregségi nyugdíj mimimum 130%-a:

37.050,-Ft

 

Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának havi összege a fentiek szerint járó összeg és a jogosult havi jövedelmének a különbözete.

Ápolási díj

1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 44. §

Jogosult

Havi összeg

Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. § b) pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló - súlyosan fogyatékos, vagy- tartósan beteg 18 év alatti

személy gondozását, ápolását végzi (Szoc. tv. 41. §)

 

A súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása esetén az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a: 28.500,-Ft

 

A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása esetén az öregségi nyugdíjminimum 130 %-a: 37.050,-Ft

 

A 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolása esetén legalább az öregségi nyugdíjminimum 80 %-a:

22.800,-Ft

 

 

 

13. Bérgarancia támogatás maximuma 

                                                                                                   856.000,-Ft

(1994. évi LXVI. tv. 7. § (1) bek. és Magyar Közlöny 2007/86 – KSH tájékoztató alapján)               

 

A felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatásra jogosult gazdálkodó szervezetnek a jogosultakkal szemben, a bérfizetési napon fennálló bértartozását, de egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) ötszörösét veheti figyelembe. Amennyiben a felszámolási eljárás egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő, a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó átlagkereset alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni. 2007. április 1-jén folyamatban lévő felszámolási eljárásokban, ha a felszámoló a munkabéreknek a Munkaerőpiaci Alap bérgarancia alaprészéből történő megelőlegezése érdekében már nyújtott be kérelmet, akkor jogosultakként legfeljebb a tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) négyszeresét (2008. évben 657.600,-Ft) veheti figyelembe.


 

14. KSH tájékoztató néhány fontosabb, 2006. évi adatról

(Magyar Közlöny 2007/86. szám és Statisztikai Közlöny 2007/2. szám)

 

Bruttó átlagkereset

171.200,-Ft/fő/év

Nettó átlagkereset

110.900,-Ft/fő/év

Nettó kereseti index

108,1% (2005. év = 100)

Fogyasztói árindex

 

2006. december

106,5% (2005. december = 100)

2006. év

103,9% (2005. év = 100)

 

A különböző ellátások megállapításának alapjául több statisztikai adat szolgál, ezért a KSH 2006. évre vonatkozóan az ehhez szükséges főbb adatokat (kerekített formában) közzéteszi.

 

 

Pécs, 2008. január 2.

 

 

Dél-dunántúli Regionális Foglalkoztatási Főosztály

Jogi és Ellenőrzési Főosztály