AZ ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSI SZERV ELJÁRÁSAI SORÁN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉSRŐL TÁJÉKOZTATÓ

 

2018. május 25-én hatályba lépett az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete [AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről].
 
​Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró miniszternek, továbbá megyei (fővárosi) kormányhivatalnak, valamint járási (kerületi) hivatalnak (a továbbiakban együtt: állami foglalkoztatási szerv), mint adatkezelőnek a nyilvántartásba vétellel, az álláskeresési ellátás, a foglalkoztatást elősegítő támogatások, a munkaerőpiaci szolgáltatások megállapításával, igénybevételével és nyújtásával, az Európai Szociális Alap által finanszírozott intézkedésekkel, a munkaerőigény bejelentésével, a közfoglalkoztatással, a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntés bejelentésével kapcsolatos tevékenységének az ellátása, valamint a hatósági ellenőrzése során az érintett személyek személyes adatainak, ide értve a különleges adatainak (a továbbiakban együtt: személyes adat) a kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza összhangban az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletével, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (a továbbiakban: Infotv.), és a vonatkozó ágazati jogszabályokkal.

 

I. AZ ADATKEZELÉS ELVEI


Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete értelmében a személyes adatok:
- kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
- gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
- az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
- pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
- tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletében az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
- kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
Az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). ​ 


II. AZ ADATKEZELŐ, AZ ADATKEZELŐ KÉPVISELŐJÉNEK, TOVÁBBÁ AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ SZEMÉLYE

Az adatkezelő képviselője, továbbá az adatvédelmi tisztviselő személye és elérhetősége felől az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalnál tájékozódhat az Elérhetőségek menüpont Szervezetkereső segítségével.

III. ADATKEZELÉS JOGALAPJA, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA 

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, valamint (3) bekezdés b) pontja alapján az Ön személyes adatainak kezelése az állami foglalkoztatási szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A személyes adatain belül az Ön különleges adatainak kezelése az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének 9. cikk (2) bekezdés b) pontjával összhangban történik.
A fentieknek megfelelően a személyes adatok kezelésére a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) adatvédelmi rendelkezések alcíme, továbbá a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 72. § (2) és (4) bekezdése, valamint 74. § (1)-(2) bekezdése alapján kerül sor a jogszabályban meghatározott adattartalommal.
Az Ön által megadott személyes adatokat az adatfeldolgozásban és kezelésben részt vevők az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, valamint az Infotv. rendelkezéseinek betartásával kezelik.
 
A.
 

1. A kezelt személyes adatok köre 
 

Az állami foglalkoztatási szerv a nyilvántartásba vétellel, az álláskeresési ellátás, a foglalkoztatást elősegítő támogatások, a munkaerőpiaci szolgáltatások megállapításával, igénybevételével és nyújtásával, a munkaerőigény, továbbá a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntés bejelentésével kapcsolatos tevékenysége eredményes ellátása érdekében, valamint hatósági ellenőrzése során a következő személyes adatokat kezeli és tartja nyilván (a továbbiakban: nyilvántartásba vett adatok):
a) természetes személyazonosító adatok,
b) állampolgárság, bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállás, a menekültügyi hatóságnál a menekültként, oltalmazottként, vagy menedékesként történő elismerésre irányuló kérelem benyújtásának, vagy a harmadik országbeli állampolgár kijelölt helyen való tartózkodása elrendelésének ténye,
c) lakcím (lakóhely, tartózkodási hely) és értesítési cím,
d) foglalkozás, munkahely, munkakör (tevékenység),
e) az álláskeresési ellátás, a foglalkoztatást elősegítő támogatás, valamint a munkaerőpiaci szolgáltatás megállapításához és igénybevételéhez és nyújtásához szükséges Flt.-ben és más törvényben meghatározott adatok,
f) iskolai végzettség(ek), szakképzettség(ek),
g) jövedelemre vonatkozó adatok,
h) a megváltozott munkaképességgel kapcsolatos adatok,
i) munkáltató adatai (név, cím, székhely, telephely, gazdálkodási forma, adószám, TB nyilvántartási szám, TAJ szám, KSH szám),
j) az arra vonatkozó adatok, hogy az álláskereső korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül-e,
k) a nemzetiséghez való tartozásra vonatkozó adatok,
l) az állami foglalkoztatási szerv által végzett munkaközvetítői tevékenység végzéséhez, valamint a munkaerőpiaci szolgáltatások igénybevételéhez a munkavállalással kapcsolatos személyes és szakmai kompetenciákra, körülményekre és a munkáltató munkaerő-tervezésére vonatkozó adatok,
m) a cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében a munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban részlegesen korlátozott személy törvényes képviselőjének természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét és értesítési címét.

Az állami foglalkoztatási szerv a tevékenységével összefüggésben a külön jogszabályban meghatározott TAJ számot alkalmazhatja.

Az állami foglalkoztatási szerv a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntés bejelentésével összefüggésben a fentieken túl a törvény alapján a létszámcsökkentéssel érintett munkavállaló azonosító adatait, munkakörét, valamint szakképzettségét kezelheti.
 

2. Adattovábbítás más szerv vagy személy részére
 
Az előző pontban meghatározott nyilvántartásba vett adatokból az alábbiakban felsorolt szervek a következő személyes adatok igénylésére jogosultak.

a) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv az ellátás megállapítása, folyósítása, ellenőrzése céljából a TAJ szám alkalmazásával a természetes személyazonosító adatok; az állampolgárság, bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállás, a menekültügyi hatóságnál a menekültként, oltalmazottként, vagy menedékesként történő elismerésre irányuló kérelem benyújtásának, vagy a harmadik országbeli állampolgár kijelölt helyen való tartózkodása elrendelésének ténye; a lakcím (lakóhely, tartózkodási hely) és értesítési cím; az álláskeresési ellátás, a foglalkoztatást elősegítő támogatás, valamint a munkaerőpiaci szolgáltatás megállapításához és igénybevételéhez és nyújtásához szükséges Flt.-ben és más törvényben meghatározott adatok; jövedelemre vonatkozó adatok;

b) a szociális igazgatás szerve az aktív korúak ellátása megállapítási és folyósítási feltételei fennállásának megállapítása céljából a TAJ szám alkalmazásával a természetes személyazonosító adatok; az állampolgárság, bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállás, a menekültügyi hatóságnál a menekültként, oltalmazottként, vagy menedékesként történő elismerésre irányuló kérelem benyújtásának, vagy a harmadik országbeli állampolgár kijelölt helyen való tartózkodása elrendelésének ténye; a lakcím (lakóhely, tartózkodási hely) és értesítési cím; az álláskeresési ellátás, a foglalkoztatást elősegítő támogatás, valamint a munkaerőpiaci szolgáltatás megállapításához és igénybevételéhez és nyújtásához szükséges Flt.-ben és más törvényben meghatározott adatok;

c) a központi és területi idegenrendészeti hatóság a külföldiek beutazásához és tartózkodásához kapcsolódó, törvényben meghatározott feladataik ellátása céljából a természetes személyazonosító adatok; az állampolgárság, bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállás, a menekültügyi hatóságnál a menekültként, oltalmazottként, vagy menedékesként történő elismerésre  irányuló kérelem benyújtásának, vagy a harmadik országbeli állampolgár kijelölt helyen való tartózkodása elrendelésének ténye; a lakcím (lakóhely, tartózkodási hely) és értesítési cím; a foglalkozás, munkahely, munkakör (tevékenység); az iskolai végzettség(ek), szakképzettség(ek); a jövedelemre vonatkozó adatok; a megváltozott munkaképességgel kapcsolatos adatok;

d) az állami adóhatóság az adókötelezettség ellenőrzése, valamint a munkaerőpiaci járulék bevallásának és befizetésének ellenőrzése céljából a természetes személyazonosító adatok; a lakcím (lakóhely, tartózkodási hely) és értesítési cím; a foglalkozás, munkahely, munkakör (tevékenység); az álláskeresési ellátás, a foglalkoztatást elősegítő támogatás, valamint a munkaerőpiaci szolgáltatás megállapításához és igénybevételéhez és nyújtásához szükséges e törvényben és más törvényben meghatározott adatok; a jövedelemre vonatkozó adatok;

e) a rehabilitációs hatóság a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítása, ellenőrzése céljából a TAJ szám alkalmazásával a természetes személyazonosító adatok; a lakcím (lakóhely, tartózkodási hely) és értesítési cím; a foglalkozás, munkahely, munkakör (tevékenység); az álláskeresési ellátás, a foglalkoztatást elősegítő támogatás, valamint a munkaerőpiaci szolgáltatás megállapításához és igénybevételéhez és nyújtásához szükséges e törvényben és más törvényben meghatározott adatok; az iskolai végzettség(ek), szakképzettség(ek); a jövedelemre vonatkozó adatok; a megváltozott munkaképességgel kapcsolatos adatok; a munkáltató adatai (név, cím, székhely, telephely, gazdálkodási forma, adószám, TB nyilvántartási szám, TAJ szám, KSH szám)
igénylésére jogosultak.

A rehabilitációs hatóság a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény alapján rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő személyek számára történő rehabilitációs szolgáltatások biztosítása céljából e személyeknek a nyilvántartásba vett adatai közül a természetes személyazonosító adatait; az állampolgárságát, bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott jogállását, a menekültügyi hatóságnál a menekültként, oltalmazottként, vagy menedékesként történő elismerésre irányuló kérelem benyújtásának, vagy a harmadik országbeli állampolgár kijelölt helyen való tartózkodása elrendelésének tényét; a lakcímét (lakóhely, tartózkodási hely) és értesítési címét; a foglalkozását, munkahelyét, munkakörét (tevékenység); iskolai végzettségét (végzettségeit), szakképzettségét (szakképzettségeit) közvetlen hozzáféréssel átveheti.

Az állami foglalkoztatási szerv – a természetes személyazonosító adatok, az állampolgárság, a bevándorolt, a letelepedett, a menekült vagy oltalmazott jogállás, a menekültügyi hatóságnál a menekültként, oltalmazottként, vagy menedékesként történő elismerésre irányuló kérelem benyújtásának, vagy a harmadik országbeli állampolgár kijelölt helyen való tartózkodása elrendelésének ténye, a lakcím (lakóhely, tartózkodási hely) és értesítési cím, valamint a TAJ szám megküldésével - hivatalból értesíti a nyugdíjfolyósító szervet, ha korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő személynek állapít meg vagy szüntet meg álláskeresési járadékot.

Az állami foglalkoztatási szervnek a fent meghatározott eljárásai során az uniós rendeletek szerinti hozzáférési pontot működtető egészségügyért felelős miniszter az uniós rendeletek szerinti célból, az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli az elektronikus adatcserével érintett, az állami foglalkoztatási szerv által az előzőekben részletezettek szerint kezelt személyes és különleges adatokat.

Az állami foglalkoztatási szerv más szerv és természetes személy részére adatot csak az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletével összhangban, az Infotv.-ben meghatározott módon szolgáltathat.
 

1. A személyes adatok statisztikai célú felhasználása, átadása
 
A nyilvántartásba vett adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra - személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.
A nyilvántartásba vett adatokat a Központi Statisztikai Hivatal részére - a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénnyel (a továbbiakban: Stt.) összhangban a statisztikai cél előzetes igazolása alapján, az ahhoz szükséges mértékben - statisztikai célra térítésmentesen át kell adni és azok a Központi Statisztikai Hivatal által statisztikai célra felhasználhatók. Az átvett adatok körét és az adatátvétel részletszabályait az Stt.-ben meghatározott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.
 
B.
 

1. Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázis 
 
Az állami foglalkoztatási szerv, a rehabilitációs hatóság a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyekről, a rehabilitációs ellátásban részesülő személyekről, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevő személyekről a munkaerőpiaci helyzetük javítása, a közfoglalkoztatásban való részvételük biztosítása, a közfoglalkoztatás megszervezése, a közfoglalkoztatás feltételeinek biztosítása, a közfoglalkoztatásért felelős miniszter, az állami foglakoztatási szerv, a rehabilitációs hatóság, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) ezzel összefüggő feladatai eredményes ellátásának elősegítése, továbbá a szociális ellátásokra való jogosultságot megállapító törvényben meghatározott jogosultsági feltételek fennállásának ellenőrzése céljából elektronikus nyilvántartást vezet (a továbbiakban: FOKA).

A FOKA tartalmazza
 
1. a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra nem egészségkárosodottként jogosult személyek tekintetében
a) az alábbi adatokat:
aa) a jogosult természetes személyazonosító adatai,
ab) a jogosult állampolgársága, illetve bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott státusza,
ac) a jogosult belföldi lakó-, illetve tartózkodási helye,
ad) az ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó adatok,
ae) a jogosult társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám),
af) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy iskolai végzettsége, szakképesítése,
b) a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8. § (4)-(5) bekezdése alapján az állami foglalkoztatási szervnek átadott, és a FOKA-ban nyilvántartott személyekre vonatkozó adatokat,
c) a munkaerőpiaci helyzetükkel összefüggő, következő adatokat:
ca) munkaerőpiaci képzésben történő részvétel,
cb) munkaerőpiaci programban történő részvétel,
cc) bértámogatással létesített munkaviszony keretében történő foglalkoztatás,
cd) közfoglalkoztatásban való részvétel,
ce) munkaviszony - támogatás nélkül történő - létesítése,
cf) állami foglalkoztatási szerv szolgáltatásainak igénybevétele,
cg) egyszerűsített foglalkoztatásban történő részvétel,
d) az álláskeresőként történő nyilvántartással összefüggő következő adatokat:
da) a nyilvántartásba vétel időpontja,
db) a nyilvántartásból történő törlés, illetve a nyilvántartás szünetelésének időpontja és indoka;
2. a közfoglalkoztatottak tekintetében
a) a közfoglalkoztatottra vonatkozó adatok körében
aa) a FOKA-ba való felvétel időpontját,
ab) a közfoglalkoztatott természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, tartózkodási helyét, állampolgárságát (hontalan státuszát), bevándorolt, letelepedett vagy menekült, oltalmazott, menedékes, befogadotti, szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező státuszát, valamint önkéntes adatszolgáltatás alapján telefonszámát, e-mail címét,
ac) legmagasabb iskolai végzettségét, szakképzettségét,
ad) foglalkozás-egészségügyi alkalmassága mértékét, és ez alapján esetleg kizárt munkakört,
ae) eddig betöltött munkaköreit,
af) az állami foglalkoztatási szervvel történő együttműködésére vonatkozó adatokat,
ag) az Flt. alapján megállapított prioritási szintjét,
ah) a rehabilitációs ellátásban részesülő személy által betölthető munkakörök leírását (FEOR kód),
b) a közfoglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó adatok körében
ba) a közfoglalkoztatás jellegét, azaz hogy
1. tényleges közfoglalkoztatott-e
 
2. képzésben vesz-e részt
3. foglakoztatást helyettesítő támogatásban részesül-e
4. rehabilitációs ellátásban részesül-e,
bb) a közfoglalkoztatási jogviszony időtartamát,
bc) a napi munkaidő mértékét (4, 6 vagy 8 óra),
bd) a közfoglalkoztatási bér összegét,
be) a közfoglalkoztatási jogviszonyban betöltött munkakört,
bf) a közfoglalkoztató megnevezését és adószámát.

A FOKA a menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként történő elismerés iránti kérelmet benyújtó (a továbbiakban együtt: elismerést kérő) közfoglalkoztatott, valamint az idegenrendészeti hatóság döntése alapján kijelölt tartózkodási helyen élő harmadik országbeli állampolgár közfoglalkoztatott esetében az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a közfoglalkoztatott természetes személyazonosító adatait,
b) lakóhelyét, tartózkodási helyét, szálláshelyét,
c) a FOKA-ba való felvétel időpontját,
d) a legmagasabb iskolai végzettségét, szakképzettségét,
e) a foglalkozás-egészségügyi alkalmassága mértékét, és ez alapján esetleg kizárt munkakört,
f) a közfoglalkoztatási jogviszony időtartamát,
g) a napi munkaidő mértékét (4, 6 vagy 8 óra),
h) a közfoglalkoztatási bér összegét,
i) a közfoglalkoztatási jogviszonyban betöltött munkakört,
j) a közfoglalkoztató megnevezését és adószámát.

A FOKA fent megjelölt adatait az alábbiakban megjelölt adatok kivételével az állami foglalkoztatási szerv rögzíti a FOKA-ban.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra nem egészségkárosodottként jogosult személyek tekintetében az alábbi adatokat a kincstár továbbítja a FOKA-ba:
a) a jogosult természetes személyazonosító adatai,
b) a jogosult állampolgársága, illetve bevándorolt, letelepedett, menekült vagy oltalmazott státusza,
c) a jogosult belföldi lakó-, illetve tartózkodási helye,
d) az ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó adatok,
e) a jogosult társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám).
A munka elvégzéséhez, a közfoglalkoztatás tervezéséhez szükséges infrastruktúrára vonatkozó adatokat (munkaeszköz, szállítóeszköz, elhelyezés) a települési önkormányzat jegyzője rögzítheti.

1. Adattovábbítás más szerv vagy személy részére, adatkapcsolat
 
Az állami foglalkoztatási szerv - a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek, a rehabilitációs ellátásban részesülő személyek, valamint a közfoglalkoztatásban résztvevő személyek munkaerőpiaci helyzetének javítása, a közfoglalkoztatásban való részvételük biztosítása, a közfoglalkoztatás megszervezése, a közfoglalkoztatás feltételeinek biztosítása, az ezzel összefüggő feladatok eredményes ellátásának elősegítése, továbbá a szociális ellátásokra való jogosultságot megállapító törvényben meghatározott jogosultsági feltételek fennállásának ellenőrzése céljából, ezen célok teljesülése érdekében - folyamatos elektronikus adatkapcsolat keretében biztosítja
a) a települési önkormányzat jegyzője számára az előzőekben meghatározott adatrögzítéshez és a járási hivatal számára az alábbiakban meghatározott adatbetekintéshez,
b) a Magyar Államkincstár számára a korábbiakban meghatározott adattovábbításhoz,
c) a rehabilitációs hatóság számára alábbiakban meghatározott adatátvételhez
szükséges hozzáférést.

A közfoglalkoztatásért felelős miniszter az adatkezelő tevékenysége feletti felügyelet gyakorlása és a közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatos feladatai eredményes ellátása érdekében a FOKA-ban szereplő adatok közül az alábbi adatokat ismerheti meg:
1. a közfoglalkoztatottak tekintetében
a) a közfoglalkoztatottra vonatkozó adatok körében
aa) a FOKA-ba való felvétel időpontját,
ab) a közfoglalkoztatott természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, tartózkodási helyét, állampolgárságát (hontalan státuszát), bevándorolt, letelepedett vagy menekült, oltalmazott, menedékes, befogadotti, szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező státuszát, valamint önkéntes adatszolgáltatás alapján telefonszámát, e-mail címét,
ac) legmagasabb iskolai végzettségét, szakképzettségét,
ad) foglalkozás-egészségügyi alkalmassága mértékét, és ez alapján esetleg kizárt munkakört,
ae) eddig betöltött munkaköreit,
af) az állami foglalkoztatási szervvel történő együttműködésére vonatkozó adatokat,
ag) az Flt. alapján megállapított prioritási szintjét,
ah) a rehabilitációs ellátásban részesülő személy által betölthető munkakörök leírását (FEOR kód),
b) a közfoglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó adatok körében
ba) a közfoglalkoztatás jellegét, azaz hogy
1. tényleges közfoglalkoztatott-e
2. képzésben vesz-e részt
3. foglakoztatást helyettesítő támogatásban részesül-e
4. rehabilitációs ellátásban részesül-e,
bb) a közfoglalkoztatási jogviszony időtartamát,
bc) a napi munkaidő mértékét (4, 6 vagy 8 óra),
bd) a közfoglalkoztatási bér összegét,
be) a közfoglalkoztatási jogviszonyban betöltött munkakört,
bf) a közfoglalkoztató megnevezését és adószámát;
2. az elismerést kérő közfoglalkoztatott, valamint az idegenrendészeti hatóság döntése alapján kijelölt tartózkodási helyen élő harmadik országbeli állampolgár közfoglalkoztatott esetében
a) a közfoglalkoztatott természetes személyazonosító adatait,
b) lakóhelyét, tartózkodási helyét, szálláshelyét,
c) a FOKA-ba való felvétel időpontját,
d) a legmagasabb iskolai végzettségét, szakképzettségét,
e) a foglalkozás-egészségügyi alkalmassága mértékét, és ez alapján esetleg kizárt munkakört,
f) a közfoglalkoztatási jogviszony időtartamát,
g) a napi munkaidő mértékét (4, 6 vagy 8 óra),
h) a közfoglalkoztatási bér összegét,
i) a közfoglalkoztatási jogviszonyban betöltött munkakört,
j) a közfoglalkoztató megnevezését és adószámát.

A járási hivatal a szociális juttatásokra való jogosultság feltételeinek megállapításához szükséges ellenőrzési feladatai érdekében a FOKA-nak az alábbi adatait ismerheti meg:
1. a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra nem egészségkárosodottként jogosult személyek tekintetében
a) munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8. § (4)–(5) bekezdése alapján az állami foglalkoztatási szervnek átadott, és a FOKA-ban nyilvántartott személyekre vonatkozó adatokat;
b) a munkaerőpiaci helyzetükkel összefüggő, következő adatokat:
ba) munkaerőpiaci képzésben történő részvétel,
bb) munkaerőpiaci programban történő részvétel,
bc) bértámogatással létesített munkaviszony keretében történő foglalkoztatás,
bd) közfoglalkoztatásban való részvétel,
be) munkaviszony – támogatás nélkül történő – létesítése,
bf) egyszerűsített foglalkoztatásban történő részvétel;
c) az álláskeresőként történő nyilvántartással összefüggő következő adatokat:
ca) a nyilvántartásba vétel időpontja,
cb) a nyilvántartásból történő törlés, illetve a nyilvántartás szünetelésének időpontja és indoka;
2. a közfoglalkoztatottak tekintetében
a) a közfoglalkoztatott természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, tartózkodási helyét, állampolgárságát (hontalan státuszát), bevándorolt, letelepedett vagy menekült, oltalmazott, menedékes, befogadotti, szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező státuszát, valamint önkéntes adatszolgáltatás alapján telefonszámát, e-mail címét,
b) az állami foglalkoztatási szervvel történő együttműködésére vonatkozó adatokat.

A rehabilitációs hatóság a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapítása, ellenőrzése és a rehabilitációs szolgáltatások nyújtása céljából a FOKA alábbi adatait közvetlen hozzáféréssel átveheti:
1. a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra nem egészségkárosodottként jogosult személyek tekintetében
a) az alábbi adatokat:
aa) a jogosult természetes személyazonosító adatai,
ab) a jogosult belföldi lakó-, illetve tartózkodási helye,
ac) az ellátás megállapítására, megváltoztatására és megszüntetésére vonatkozó adatok,
ad) a jogosult társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám),
ae) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy iskolai végzettsége, szakképesítése;
b) a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 8. § (4)–(5) bekezdése alapján az állami foglalkoztatási szervnek átadott, és a FOKA-ban nyilvántartott személyekre vonatkozó adatokat;
c) a munkaerőpiaci helyzetükkel összefüggő, következő adatokat:
ca) munkaerőpiaci képzésben történő részvétel,
cb) munkaerőpiaci programban történő részvétel,
cc) bértámogatással létesített munkaviszony keretében történő foglalkoztatás,
cd) közfoglalkoztatásban való részvétel,
ce) munkaviszony – támogatás nélkül történő – létesítése,
cf) állami foglalkoztatási szerv szolgáltatásainak igénybevétele,
cg) egyszerűsített foglalkoztatásban történő részvétel,

A közfoglalkoztatott bérének a központi költségvetés által finanszírozott része folyósítása feltételeinek ellenőrzése érdekében a Magyar Államkincstár a FOKA-nak az alábbi adatait ismerheti meg:
2. a közfoglalkoztatottak tekintetében
a) a közfoglalkoztatottra vonatkozó adatok körében
aa) a közfoglalkoztatott természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, tartózkodási helyét, állampolgárságát (hontalan státuszát), bevándorolt, letelepedett vagy menekült, oltalmazott, menedékes, befogadotti, szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező státuszát, valamint önkéntes adatszolgáltatás alapján telefonszámát, e-mail címét;
b) a közfoglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó adatok körében
ba) a közfoglalkoztatás jellegét, azaz hogy
1. tényleges közfoglalkoztatott-e
2. képzésben vesz-e részt
3. foglakoztatást helyettesítő támogatásban részesül-e,
4. rehabilitációs ellátásban részesül-e.
bb) a közfoglalkoztatási jogviszony időtartamát,
bc) a közfoglalkoztatási bér összegét,
bd) a közfoglalkoztató megnevezését és adószámát.
 
1. A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisban kezelt személyes adatok statisztikai célú felhasználása, átadása
A FOKA-ban rögzített adatok személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználhatóak és statisztikai célú felhasználásra átadhatóak.
A FOKA-ban rögzített adatokat a Központi Statisztikai Hivatal részére - az Stt. 28. §-ával összhangban a statisztikai cél előzetes igazolása alapján, az ahhoz szükséges mértékben - statisztikai célra térítésmentesen át kell adni és azok a Központi Statisztikai Hivatal által statisztikai célra felhasználhatók. Az átvett adatok körét és az adatátvétel részletszabályait az Stt. 28. §-ában meghatározott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.
 
C.

1. Az Európai Szociális Alap által finanszírozott intézkedésekben résztvevő személyek adatbázisa

Az állami foglalkoztatási szerv az Európai Szociális Alap által finanszírozott intézkedésekben résztvevőkről az egyéni szintű nyomonkövetés, valamint a támogatások felhasználása ellenőrizhetőségének biztosítása érdekében elektronikus nyilvántartást vezet (a továbbiakban: adatbázis).
Az adatbázis tartalmazza a résztvevők alábbi adatait, amelyet a kedvezményezettek szolgáltatnak:
a) természetes személyazonosító adatok,
b) állampolgárság, illetőleg bevándorolt, letelepedett vagy menekült státusza,
c) belföldi lakó-, illetve tartózkodási helye,
d) iskolai végzettsége, szakképesítése,
e) annak ténye, hogy 3 évnél fiatalabb kisgyermeket nevel-e saját háztartásában,
f) Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám),
g) intézkedésbe történő belépésekor a munkaerőpiaci, társadalmi helyzetével összefüggő következő adatokat:
ga) intézkedésbe történő belépés dátuma,
gb) munkaerőpiaci státusza,
gc) annak ténye, hogy megváltozott munkaképességűnek minősül-e,
gd) annak ténye, hogy a gc) ponton belül fogyatékkal élőnek minősül-e,
ge) a résztvevő önkéntes nyilatkozata alapján, nemzetiségének megjelölése,
gf) annak ténye, hogy tartós munkanélkülinek minősül-e,
gg) annak ténye, hogy egyéb, a támogatásnyújtásnál figyelembe vett szempontból hátrányos helyzetűnek minősül-e,
gh) annak ténye, hogy 18 éven aluli gyermeket nevel-e saját háztartásában,
gi) annak ténye, hogy egyetlen felnőttből álló háztartásban él-e,
gj) annak ténye, hogy munkanélküli háztartásban él-e,
gk) annak ténye, hogy hajléktalan-e,
h) az intézkedésből történő kilépésekor a munkaerőpiaci helyzetével összefüggő következő adatokat:
ha) intézkedésből történő kilépés dátuma,
hb) a résztvevő munkaerőpiaci státusza,
hc) annak ténye, hogy álláskeresési tevékenységet folytat-e,
hd) annak ténye, hogy oktatásban vagy szakképzésben részt vesz-e,
he) annak ténye, hogy az intézkedés keretében képzettséget szerzett-e,
hf) milyen szolgáltatásban, illetve támogatásban részesült a program keretében. 

2. Adattovábbítás
A nyilvántartásba vett adatokba a foglalkoztatáspolitika koordinációjával, a foglalkoztatási és képzési célú programok kidolgozásával, a hazai és nemzetközi források felhasználásával megvalósuló fejlesztési programok kezdeményezésével és megvalósításával összefüggő feladatai ellátása érdekében a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, nemzetközi források felhasználásával megvalósuló fejlesztési programok kezdeményezésével és megvalósításával összefüggő feladatai ellátása érdekében a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter, valamint az uniós támogatások felhasználásának ellenőrzését végző szerv tekinthet be.
 
3. Az Európai Szociális Alap által finanszírozott intézkedésekben résztvevő személyek adatbázisában kezelt személyes adatok statisztikai célú felhasználása, átadása
Az adatbázisban rögzített adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra - személyazonosításra alkalmatlan módon - átadhatók.
Az adatbázisban rögzített adatokat a Központi Statisztikai Hivatal részére – az Stt. 28. §-ával összhangban a statisztikai cél előzetes igazolása alapján, az ahhoz szükséges mértékben - statisztikai célra, térítésmentesen át kell adni és azok a Központi Statisztikai Hivatal által statisztikai célra felhasználhatók. Az átvett adatok körét és az adatátvétel részletszabályait az Stt. 28. §-ában meghatározott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

I. AZ ADATFELDOLGOZÓK (AZ ADATKEZELÉSI MŰVELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI FELADATOKAT VÉGZŐK) SZEMÉLYE
Az állami foglalkoztatási szerv informatikai rendszerének a működtetője az állami foglakoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII.13.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.)

Címe: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Adószáma: 10585560244

A NISZ Zrt. a személyes adatokat a feladatai ellátáshoz szükséges mértékben ismerheti meg.
 

I. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az elismerést kérő adatait az állami foglalkoztatási szerv a menekültügyi hatóság elismerésre irányuló kérelmet elutasító döntés jogerőre emelkedéséről szóló értesítése alapján az adatbázisból haladéktalanul törli, kivéve, ha az idegenrendészeti hatóság a harmadik országbeli állampolgár kijelölt helyen való tartózkodását rendelte el.
Az Európai Szociális Alap által finanszírozott intézkedésekben résztvevő személyek adatbázisában foglalt adatok az Európai Szociális Alapnak a 2014-2020 közötti európai uniós költségvetési időszakban rendelkezésre álló forrásaira vonatkozó elszámolhatósági időszak lezárását követő öt évig kezelhetők.
A fent megjelölt időpontokig, illetve a fent megjelölt eseteken kívül az adatok törlésére nincs lehetőség.

II. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett írásban kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) adatai helyesbítését, illetve kiegészítését,
c) személyes adatainak korlátozását az Infotv.-ben meghatározott esetekben és feltételekkel.

Az adatkezelő az érintett fentiekkel kapcsolatos kérelmét annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről értesíti. Ha kérelmét az adatkezelő elutasítja, akkor haladéktalanul tájékoztatja Önt az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli okairól, továbbá az Infotv.-ben biztosított jogairól és azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy a kezelt személyes adatainak helyesbítésére, ezen adatai kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság (Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; Honlap: http://naih.hu) közreműködésével is gyakorolhatja, illetve élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 
Kelt, ………….. év …………….. hó ………. nap
 
………………………………………………
Járási (fővárosi kerületi) hivatal részéről

 
Tudomásul veszem, hogy a fent megjelölt személyes adatok megadása a jogszabályban meghatározott jogok érvényesítéséhez elengedhetetlen, anélkül a jogszabályban meghatározott jogok nem illethetnek meg, az elhelyezkedésemet elősegítő lehetőségekkel nem élhetek, továbbá az állami foglalkoztatási szerv előtti eljárásban nem vehetek részt.

Az állami foglalkoztatási szerv eljárása során történő adatkezelésről adatvédelmi tájékoztató 1 példányát átvettem, tájékoztatásban részesültem:
Kelt, …………..év ……………… hó ……… nap
 
………………………………………………
Tájékoztatásban részesül személy aláírása