EKOP 1.A.2-2012-2012-0047 „Irat és dokumentumkezelő rendszer bevezetése”

Operatív Program: Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
A projekt költségvetése: 239 665 000 Ft
Támogató szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közreműködő szervezet: MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
Kedvezményezett: Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Megvalósítási időszak: 2013. március 1. – 2014. szeptember 30.

 

            

   

 

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) az EKOP 1.A.2. „Ágazati pályázat a közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítására” című pályázati felhívásra benyújtott majd támogatásban részesített EKOP-1.A.2-2012-2012-0047 kódszámú „Irat és dokumentumkezelő rendszer bevezetése” című projekt keretében az elektronikus ügyiratkezelés bevezetését tervezi.

Ennek megvalósítást az NMH az irat- és dokumentumkezelő rendszer kifejlesztésével és a rendszer által biztosított lehetőségeket kihasználva, digitális irat- és dokumentumkezelés bevezetésével kívánja megvalósítani.

Az elektronikus ügyiratkezelés bevezetését a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megnövekedett feladatainak hatékony végrehajtása indokolja, amely az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (NSZFI) 2011. december 31-i Foglalkoztatási Hivatalba való beolvadásából, valamint a 2012. január 1-jétől hatályba lépett 323/2011. (XII. 28.) Kormányrendeletből következik.

 

A projekt a Magyary Program égisze alatt valósul meg. A Magyary Program legfontosabb stratégiai célja a 2012. január elsején hatályba lépett új Alaptörvény XXVI. cikkében foglaltaknak megfelelően az állami működés hatékonyságának, a közszolgáltatások színvonalának emelése: a hatékony nemzeti közigazgatás megteremtése.

 

Mindezeken túl az NMH fontos szerepet játszik a zökkenőmentes munkaerő-piaci átmeneteket támogató aktiválási stratégiák végrehajtásában is. Az uniós elvárások értelmében a tagállami foglalkoztatási szolgálatoknak úgynevezett „átmenetkezelő ügynökségekké” kell válniuk. E cél eléréséhez is szükséges a foglalkoztatási szolgálatok belső működési folyamatainak korszerűsítése, informatikai támogatásának megteremtése. A továbbfejlesztéseknek mindenképpen a szolgáltatói szemlélet, az ügyfél-orientáltság, a menedzsmentszemlélet, a hatékonyság és a rugalmas változáskezelés meghonosítására kell törekedniük.

 

A projekt főbb céljai

 

Egységes irat- és dokumentumkezelő alkalmazás kifejlesztése, az iratkezelő alkalmazások integrációja, elektronikus iratkezelés bevezetése az NMH-ban. Az irat- és dokumentumkezelés hatékonyságának javítása, az iratáramlás felgyorsítása és hatékonyabbá tétele, az iratkezelő rendszer akkreditációja és egy digitális irattár létrehozása. Az elektronikus úton beérkező iratok fogadása, és érkeztetése, a szakrendszeri kapcsolódások kidolgozása, a belső folyamatok informatikai támogatásának fejlesztése, dokumentumkezelés digitális és digitalizált iratokkal.

 

A projekt megvalósításához az alábbi hazai jogforrások kapcsolódnak

 

2004. évi CXL. törvény

160. § (1) Az elektronikus ügyintézés szabályozásával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések nem fogalmazhatnak meg olyan követelményt, amely valamely meghatározott műszaki megvalósítás (megoldás) alkalmazását teszi kötelezővé, ide nem értve a kormányzati célú hálózatokról szóló kormányrendeletben meghatározott kormányzati célú hírközlési szolgáltatást, valamint az állam által ingyenesen biztosított szolgáltatások igénybevételét. Ezen túlmenően a jogszabályok a műszaki megvalósítás módjától független követelményeket kell, hogy tartalmazzanak (technológiasemlegesség).

(2) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a hatóság nem elektronikus kapcsolattartás esetén is jogosult az eljárást vagy annak eljárási cselekményeit elektronikus ügyintézés keretében lefolytatni, az ügyféllel való kapcsolattartás során ilyen esetben is az ügyfél ügyintézési rendelkezését figyelembe véve köteles eljárni.

(3) Ahol az ügyfelekkel vagy más szervezetekkel való elektronikus kapcsolattartás szükséges, a közigazgatási hatóság a kapcsolattartásra a kormányzati célú hírközlési szolgáltatást veszi igénybe, ahol ez rendelkezésre áll.

(4) A külön jogszabályban foglaltakon túl a közigazgatási hatósági eljárásban az okiratról az elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása, papír alapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá, valamint elektronikus iratról hiteles, más formátumú elektronikus másolat készítése szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás szabályai szerint a hatóság, valamint a kormány által kijelölt szervezet által készített okirat bizonyító ereje megegyezik az eredeti okiratéval.

162. § (1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a hatóság köteles az ügyfél ügyintézési rendelkezését az elektronikus kapcsolattartás során figyelembe venni. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a hatóság az ügyféltől elektronikus nyilatkozatot csak akkor fogadhat el és elektronikus nyilatkozatot az ügyfélnek csak akkor küldhet, ha az ügyfél az ügyintézési rendelkezésében vagy az ügyintéző személyes közreműködésével történő eljárási cselekmények esetében az adott eljárás során ezt nem zárta ki.

163. § (1) A hatóság vagy felügyeleti szerve az azonosítási szolgáltatás által teljesített biztonsági szinteket figyelembe véve, a biztonsági kockázatokkal arányos védelmet biztosítva valamennyi ügyfélre egységesen határozza meg, hogy az elektronikus ügyintézési folyamat során az ügyfél legalább milyen biztonsági szint szerint azonosíthatja magát. Kormányrendelet az államigazgatási és rendvédelmi szervek vonatkozásában ettől eltérően rendelkezhet.

164. § Az ügyfél személyes megjelenése esetén a hatóság a természetes személy azonosítását az alábbiak szerint elektronikus út alkalmazásával is elvégezheti:

a) a természetes személy hatóságnál, közhiteles nyilvántartásban vagy a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványban elektronikusan tárolt képmásával, írásképével vagy más biometrikus adataival összevetve, vagy

b) az elektronikus ügyintézési eljárásban használható azonosítás útján.

Kézbesítési szolgáltatás

165. § (1) A kézbesítési szolgáltatást nyújtó személy vagy szervezet (a továbbiakban: kézbesítési szolgáltató) jogszabályban meghatározott módon közreműködik a döntések és más elektronikus nyilatkozatok (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: üzenet) kézbesítésében.

Biztonságos elektronikus igazolási szolgáltatás

166. § (1) A biztonságos elektronikus igazolási szolgáltatás során a szolgáltató az igazolásban foglalt tény, állapot, jogosultság vagy más adat (a továbbiakban: az igazolt adat) fennállásáról jogszabályban meghatározottak szerint hitelesített elektronikus igazolást állít ki.

(2) A szolgáltató köteles az igazolt adat valódiságáról vagy az igazolt adat alapjául szolgáló papír alapú vagy elektronikus igazolás hitelességéről jogszabályban meghatározott módon meggyőződni.

(3) A szolgáltató az elektronikus igazolás kiállítása alapjául más által kiállított igazolást csak közokirati formában fogadhat el.

(4) A hatóság az elektronikus igazolást köteles befogadni, ha az elektronikus igazolást közhiteles elektronikus nyilvántartást vezető szerv vagy a Kormány által biztonságos elektronikus igazolási szolgáltatás nyújtására kijelölt szolgáltató állította ki. Az igazolás befogadása nem jelenti azt, hogy a hatóság az elektronikus igazolás tartalmával kapcsolatosan az adott eljárás szerint irányadó bizonyítási szabályokat mellőzni volna köteles.

Iratérvényességi nyilvántartás

167. § (1) Az iratérvényességi szolgáltatás keretében a szolgáltató lehetővé teszi, hogy az igénybe vevő birtokában lévő hiteles papír alapú vagy elektronikus okiratok hitelességét, illetve – amennyiben erre adatok rendelkezésre állnak – tartalmát ellenőrizze.

167/A. § (1) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a hatóság papír alapon beérkező irat esetén is jogosult az eljárását a papír alapú irat elektronikus másolata alapján folytatni, ha a papír alapú iratról elektronikus úton történő másolat készítésének jogszabályban foglalt követelményeit teljesíti.

Az állam által kötelezően biztosítandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások

168. § (1) Az alábbi szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat a Kormány köteles biztosítani:

a) az ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása,

b) az ügyfél időszaki értesítése az elektronikus ügyintézési cselekményekről,

c) az ügyfél adataiban bekövetkező változás átvezetése,

d) összerendelési nyilvántartás szolgáltatás,

e) azonosítási szolgáltatás természetes személy ügyfelek részére,

f) biztonságos kézbesítési szolgáltatás,

g) elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás,

h) biztonságos elektronikus igazolási szolgáltatás,

i) hitelesítés-szolgáltatás,

j) a hatóság nyilatkozattételével kapcsolatos elektronikus igazolás szolgáltatása,

k) adatelérési felület biztosításával kapcsolatos szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás,

l) elektronikus tájékoztatási szolgáltatás,

m) elektronikus fizetési és elszámolási rendszer,

n) iratérvényességi nyilvántartás,

o) kormányzati hitelesítés-szolgáltatás,

p) kormányzati elektronikus aláírás ellenőrzési szolgáltatás,

q) központi azonosítási ügynök,

r) ÁNYK űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás,

s) azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés,

t) elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása,

u) papír alapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá,

v) jogszabályban kötelezően nyújtandóként előírt további szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások.

169/A. § (1) Jogszabályban arra feljogosított hatóság, valamint a kormányablak az ügyfél számára jogszabályban meghatározott eljárások tekintetében

a) ügyintézési lehetőséget biztosít más hatóságok hatáskörébe tartozó eljárásokra, ahol a jogszabály erre feljogosítja és a hatóságok informatikai rendszerei ezt lehetővé teszik,

b) az ügyfél nevében, jogszabályban meghatározott feltételek esetén a közhiteles nyilvántartásokból történő adatszolgáltatási, másolatkészítési kérelmet terjeszthet elő, illetve a hatóság nevében ilyen igazolást adhat ki, valamint

c) a személyes és különleges adatok védelmére vonatkozó szabályokra figyelemmel az ügyfél nevében hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti, illetve hatósági bizonyítványt állíthat ki.

 

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről

 

A projekt 2014. szeptember 30-án lezárult .