Szolgáltatásfejlesztés, stratégiai tervezés, kutatás komponens

A Szolgáltatásfejlesztés, stratégiai tervezés alkomponens fő célkitűzései:

 

·        Minden munkaerő-piaci információt elérhetővé kell tenni ügyfeleink számára,

·        Törekedni kell az álláskeresők munkanélkülivé válásának megelőzésére,

·        Növelni szükséges az aktív eszközök hatékonyságát,

·        A rendelkezésre bocsátott információk növelik a tanácsadás szerepét, ezért gondoskodni kell tanácsadók beállításáról,

·        Törekedni kell a tartós munkanélküliség megelőzésére,

·        Az ÁFSZ új szolgáltatási tevékenységről tájékoztatni szükséges a partnerszervezeteket is,

·        Figyelemmel kell kísérni azt, hogy megfelelünk-e ügyfeleink elvárásainak,

·        Gondoskodni kell arról, hogy ügyfeleink aktív önálló álláskeresőként éljenek az öninformációs rendszerek által nyújtott lehetőségekkel.

   

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizációjával összhangban bővíteni kívántuk a munkavállalók számára elérhető információk körét. Ennek érdekében a Szolgáltatásfejlesztési alkomponens keretében megvalósult az állások és képzési információk országos adatainak elérhetősége mobiltelefonon keresztül. A szolgáltatás a wap.munka.hu címen érhető el.

 

Ugyancsak az információk körét szélesítik az aktualizált „pályainformációs mappák és a pályaismertető filmek”, amelyek a pályaválasztáshoz és a pályakorrekcióhoz nyújtanak segítséget. Bővítettük a pályainformációs mappák számát, jelenleg folyik az új pályaismertető filmek forgatása is. Az elkészült mappák és filmek a jövőben az Interneten, és valamennyi kirendeltségen az öninformációs terekben állnak rendelkezésre.

 

A modernizációs program részeként megújítottuk és egységesítettük a foglalkoztatási tanácsadói hálózatot. Munkatársaink korszerű ismereteket, új módszereket sajátítottak el, amelyek lehetővé teszik a munkanélkülivé válás megelőzését.

 

A korábban már modernizált 20 kísérleti (Phare) kirendeltségen – az új szolgáltatási modell elvárásainak megfelelően –, egy-egy fő álláskeresési tanácsadó alkalmazásával bővítettük és egységesítettük a szolgáltatási struktúrát.

 

A partnerszervezetek tájékoztatását szolgálta az a négy regionális rendezvény, amely Budapesten, Egerben, Szegeden és Szombathelyenkerült megrendezésre. A rendezvényeken a regionális és helyi ifjúsági-, roma, valamint civil szervezetek képviselői tájékoztatást kaptak az ÁFSZ stratégiai céljairól, jelenlegi és jövőbeni feladatairól, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizációjának egyes fázisairól, a végrehajtás feladatairól és a jövőbeli együttműködés kereteiről.

 

Elkészültek az Új Szolgáltatási Modell elemeinek folyamatleírásai, amelyek a közvetítői információs rendszerek informatikai támogatottságát, az informatikai infrastruktúra megújításának elősegítését és meggyorsítását szolgálják.

 

A mintegy száz szakértő munkatárs bevonásával elkészülteljárásrendek, a foglalkoztatási főosztályok és foglalkoztatási osztályok hatósági és ellátási feladatainak egységesítését és aktualizálását segítik elő. Az eljárásrendek, az iratminták és a munkaerő-piaci fogalomtár elérhetőek az ÁFSZ honlapján.

 

Az európai ÁFSZ-ek működésének tanulmányozásakeretében négy tanulmányút lebonyolítására került sor. A tanulmányutak tapasztalataiaz EU tagországokban alkalmazott modernizációs törekvésekhazai adaptálásához nyújtanak segítséget.

 

Kidolgozásra került a profiling rendszer, amelynek segítségével lehetővé vált a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett ügyfelek korai beazonosítása. A módszer lehetővé teszi az aktív eszközök hatékonyabb alkalmazását, elősegítheti a közvetítői leterheltség csökkentését.

 

A modernizáció során kifejlesztett új arculat és infrastruktúra mellett, fontos feladatunknak tartjuk ügyfeleink széles körű tájékoztatását és az álláskeresők szemléletének megváltoztatását. Az öninformációs rendszerek által nyújtott lehetőségek ugyanis nagyobb önállóságot, aktivitást feltételeznek. Ennek érdekében kidolgozásra került a modernizáció kommunikációs stratégiája és munkaterve. A megvalósításra várhatóan a következő év elején kerül sor.

 

Az ÁFSZ számára elengedhetetlen a modernizáció által nyújtott szolgáltatások hatásvizsgálata. Ennek érdekében két felmérést terveztünk a munkáltatók és a munkavállalók körében. Az elsőt – még a kirendeltségek átalakítása előtt – 2005-ben végeztettük el. Második alkalommal a kommunikációs stratégiában meghatározottak végrehajtása után mérjük fel a munkáltatók és a munkavállalók elégedettségét.

 

A Kutatás alkomponens keretében megvalósuló tevékenységek

 

Aktív eszközök és munkaerő-piaci programok monitoring rendszerének továbbfejlesztése, bevezetése, működtetése c. projekt keretében elkészült egy helyzetfelmérés, majd egy fejlesztési koncepció, amire épül majd az informatikai fejlesztést megelőző szakmai specifikáció, ami a különböző foglalkoztatáspolitikai aktív eszközök, a munkaerő-piaci szolgáltatások, programok lehetséges eredményeit, pozitív kimeneteit, a folyamatok vizsgálatának lehetőségeit biztosítja, illetve részletezi. A továbbfejlesztett monitoring, a sokrétű és nagy mennyiségű elemi adatot célzottan, megfelelő struktúrákban feldolgozó rendszerként alkalmazható majd, ezért a jelenleginél komfortosabban és hatékonyabban csak megfelelő informatikai támogatással működtethető. Ez lehetővé teszi az egyes munkafázisok felgyorsítását az eredmények megállapítása során.

 

Kompetencia alapú foglalkozási kódrendszer kidolgozása a bejelentett munkaerőigényeknél és az állást kereső személyeknél c. projektfeladata a munkaközvetítés színvonalának fejlesztése. Célként került meghatározásra, hogy a középtávú időszak végéig meg kell valósítani a közvetítési szolgáltatások komplex fejlesztését, a munkaközvetítés eredményességének javítása érdekében fejleszteni kell az öntájékoztatási rendszert, az internetes közvetítési rendszert, az elektronikus önéletrajz adatbázis létrehozását. A feladatok részben a Phare program fejlesztése során, továbbá a HEFOP 1.2. intézkedés keretében valósulnak meg. A projekt középső harmadában a részletes összefoglaló tanulmány készül, hogy a nemzetközileg már használatos kompetencia alapú munkaközvetítést, hogyan lehet a magyar viszonyokra adaptálni.

 

Az ÁFSZ hosszú távú stratégiájának kidolgozása c. projektkeretében megfogalmazódott a jövő fejlesztési irányait körvonalazó dokumentum a „Jövőkép” „Középtávú stratégia 2004-2006 aktualizálása”,  „Szakmai feladatrendszer áttekintése” és az  „Az állami foglalkoztatási szolgálatokkal kapcsolatos uniós elvárások, fejlesztési stratégiák” című tanulmányokra, valamint a lefolytatott szakmai vitákra alapozva. A megalapozó munkálatokkal párhuzamosan a közbeszerzési kiírás szakmai elvárásainak megfogalmazása elkészült, amely a jövőképben megfogalmazott elvárásokra épül. Ennek keretében 3 dokumentáció készül el: „ÁFSZ hosszú távú stratégiája”, „Átfogó és szervezetfejlesztési tervdokumentáció” és az„Akcióterv”.

Hatalmas munka indul el, amely szakmailag tudatosan előkészítheti a szolgálat átalakítását annak érdekében, hogy minél jobban szolgálja az elvárásokat az álláskeresők és állásukat változtatni szándékozók minél sikeresebb és tartós munkaerőpiaci részvétele érdekében.

Munkaerő-piaci előrejelzési munkálatok keretébenaz előrejelzési munkálatok 7 projektben folynak. A munkaerő-kereslet előrejelzésével három projekt foglalkozik:

A magyar gazdaság várható ágazati létszámarányait, létszámváltozásait mindhárom projekt keretében vizsgáljuk, különböző szempontból és különböző módszerekkel.

A makrogazdasági előrejelzés célja a nemzetgazdaság fejlődésére vonatkozó átfogó előrejelzés, mint a munkaerő-kereslet és –kínálat alakulásának kerete.

Az egyes ágazatok létszámának előrevetítése 1.2.13 projekt tevékenységei közé tartozik.

Jó kontrollként használható fel az ágazati előrejelzések esetében a nemzetközi létszámadatok és a gazdasági fejlettség idősorai összefüggéseinek a feltárása.

 

A munkaerő kínálattal összefüggő kutatási projektek keretén belül a megyei munkaerő-mérlegek c. projektcélja egy olyan eszköz kifejlesztése, ami elősegíti a munkaerő-kínálatnak nevezett embereknek a munkaerő-piachoz való mai és jövőbeli viszonyát értékelni és előre jelezni.

A munkaerő-kínálat előrejelzése c. projekt céljaa nemzetgazdasági és megyénkénti munkaerő-kínálat 2021-re történő előrejelzése, melynek keretében elkészült egy tanulmány, ami a roma és a fogyatékos népesség számának és szerkezetének előrejelzését tartalmazza, másik két tanulmány pedig befejezés előtt áll. Az egyik az összevont és a megyei egyeztetésre előkészített népesség-prognózis, a másik a végleges megyei népesség-prognózist tartalmazza.

 

A kutatásokban feltárt munkaerő keresleti és kínálati adatokat foglalkozásokra, foglalkozási csoportokra és ágazatokra bontva beépítjük a munkaügyi szervezet tájékoztató kiadványaiba (mint epalya.hu, FIT, RIC stb.), ezzel segítve a pályaválasztókat, pályaváltókat a megalapozottabb döntés meghozatalában. A prognózisokból kirajzolódó foglalkoztatási jövőképet a munkaügyi szervezettel partnerkapcsolatot ápoló munkaadók számára is elérhetővé tesszük. Valamint ellátjuk vele a szakképzőket és intézményfenntartókat.

 

A kutatási alkomponensben elkészült kutatásokat a munkaügyi szervezettől független Szupervíziós Testület értékeli, egyben elősegítve ezzel a kész kutatások szervezeti hasznosítását.

Lengyel János

komponensvezető