Stratégia alkotás az ÁFSZ hosszú távú fejlesztése céljából

Az ÁFSZ szakmai tevékenységét segítő fejlesztésekkel párhuzamosan elindultak a következő időszak fejlesztési területeit érintő előkészítő munkák is a HEFOP 1.2 intézkedésen belül, a „Szolgáltatásfejlesztés, stratégiai tervezés és kutatás” komponens kertében. Az 1.2.3. projekt feladata - amelynek neve az „Állami Foglalkoztatási Szolgálat hosszú távú fejlesztési stratégiájának kidolgozása” -, hogy a 2007-2013 fejlesztési időszakra megalapozza a Foglalkoztatási Hivatal, a foglalkoztatási főosztályok és képző központok fejlesztési területeit.

Tamási Ildikó

projektvezető

 

Egy ötfős team alkotta meg a program dokumentációt, amely szakmai specifikációkkal megalapozva támasztotta alá az előkészítő dokumentumok tartalmát, a közbeszerzési kiírás műszaki paramétereit és biztosítja a működés feltételeit a stratégia alkotás időszakára.

 

A stratégia megalapozása céljából dokumentációgyűjtés kezdődött a már eddig elkészült fejlesztéseket érintő kutatásokból, előtanulmányok készültek a jelenlegi helyzet bemutatása céljából. Sok-sok egyeztetés zajlott le ÁFSZ vezetőivel, kutatókkal, foglalkoztatási főosztály és regionális képzési központ szakembereivel a sikeres stratégia alkotás érdekében.

 

Mintegy 25 fő szakember dolgozott a szakmai szempontok kialakításán, a stratégiát megalapozó előtanulmányok kidolgozásában. Napjainkban értünk el a fejlesztési elképzeléseket megalapozó stratégiai célrendszer elkészítéséhez, amely már - a minisztérium szakmai iránymutatásai mellett - megköveteli az aktív részvételt az ÁFSZ különböző szakterületeiről is.

 

Stratégiát megalapozóan az alábbi termékek készültek el. Helyzetelemzésként két tanulmány készült el, mivel a team azt a feladatot fogalmazta meg, hogy a stratégiaalkotást koordináló külső megvalósító minél teljesebb képet kapjon készen az ÁFSZ jelenlegi helyzetéről, működéséről, kiemelve azt a bonyolult feladatrendszert, amelyet működtetünk napjainkban. Az első tanulmány az ÁFSZ középtávú stratégiájának újragondolását tartalmazza, amely a foglalkoztatási főosztályok véleményének beintegrálásával készült el. E dokumentáció második körös vitája az FH és az 1.2 fejlesztési program komponensei vezetőivel történt, kiegészítő javaslataik figyelembe vételével elkészült „Középtávú stratégia 2004-2006 aktualizálása”, amely a folyamatban lévő fejlesztések célkitűzéseit is tartalmazva, hasznos információkat fogalmaz meg a jövő célrendszerét előkészítő munkacsoportnak.

E dokumentáció elkészítésével párhuzamosan indult el a „Szakmai feladatrendszer áttekintése” a foglalkoztatási főosztályoknál, képző központoknál, Foglalkoztatási Hivatalnál, amelynek felmérése, helyzetelemzése keretében elkészült a munkavégzés feltételeinek biztosítását szolgáló jogszabályi, működési feltételrendszer áttekintése. A több mint 300 oldalas dokumentáció december 15-i dátummal került lezárásra, de már kiegészítésre szorulna az újonnan jelentkező feladatokkal. Ez a dokumentáció igen fontos az induló állapot feltérképezéséhez, így megalapozottan, gyorsabban indulhat a funkció-célrendszer összevetése, a fejlesztést megalapozó célrendszer megfogalmazása.

 

Ahazai folyamatok mellett meghatározó fontosságúnak ítéltük meg a kitekintést a környező országok szakmai fejlesztési folyamataira, ennek céljából készült „Az állami foglalkoztatási szolgálatokkal kapcsolatos uniós elvárások, fejlesztési stratégiák” című tanulmány, amely ország-jelentésekkel kiegészítve mutatja be az uniós tagországok fejlesztési elképzeléseit, stratégiáit. Két szakmai út tapasztalatai egészítik ki a tanulmányt, a komoly reformfolyamatokat megvalósító németországi és finnországi szolgálatok működési modelljeinek helyszíni megismerésével.

 

Munkacsoport megbeszélés

 

A tanulmányt megtárgyalta a Magyar Tudományos Akadémia Munkatudományi Bizottsága is, ahol vitaindító előadásként szolgált az állami foglalkoztatási szolgálat jövőjét vitató kutatók és tevékenységünket véleményező szakértők körében.

 

Az előbb említett három kutatási téma megalapozta, és a szakmai viták eredményeképpen pedig megfogalmazódott a jövő fejlesztési irányait körvonalazó dokumentum a „Jövőkép”, amelynek egyeztetése az ÁFSZ szervezeti egységeinek a szintjén lezajlott, majd a kiegészítések és pontosítások után minisztériumi vitára lett bocsátva. Elkészült az ÁFSZ Jövőképe és a fejlesztési irányokat tartalmazó szakmai dokumentáció, amelynek iránymutatása alapján megfogalmazódott a közbeszerzési kiírás a stratégiaalkotás folyamatának bonyolítására, termékek elkészítésére.

 

A hosszú távú célok megfogalmazásánál elengedhetetlen az összhang megteremtése az 1.2. program fejlesztésein túl elindult egyéb fejlesztésekkel, ezért a projekt folyamatosan kereste, keresi a kapcsolódási pontokat azokkal a fejlesztésekkel, kutatásokkal, amelyek jelenleg is folyamatban vannak minisztériumi és ÁFSZ szinten. Ezek közül a következő kutatási témákban elengedhetetlen az együttműködés: „Álláskereső plusz – a megújuló foglalkoztatási szolgálat”, „Új munkaügyi szolgáltatáspolitika”, „Támogatások forráskoordinációja”, valamint a HEFOP 2.2 központi program, amely a ”Szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozása” címet viseli.

 

Munkacsoport megbeszélés

 

A megalapozó munkálatokkal párhuzamosan a közbeszerzési kiírás szakmai elvárásainak megfogalmazása elkészült, amely a jövőképben megfogalmazott elvárások alapján, három termék elkészítését kéri a megvalósítótól, melyhez természetesen szükség van az ÁFSZ szakembereinek bevonására. A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének szakmai irányításával, a kiírásban megfogalmazott elvárásoknak megfelelően zajlanak napjainkban is a munkák, workshop-ok, vezetői interjúk kertében. A közbeszerzés nyertes megvalósítója az AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó zRT, akik a közbeszerzési eljárás keretében az alábbi dokumentációk elkészítésére vállalkoztak.

 

 „ÁFSZ hosszú távú stratégiája”, amely pontosítja a szervezet jövőképét az új minisztériumi felállás elvárásai alapján, és megfogalmazza a cél és feladatrendszerét a szolgálat intézményeinek. A stratégiára épülő „Átfogó és szervezetfejlesztési tervdokumentáció” készül, amely megfogalmazza az új működési modellt és annak szervezeti formáit. A megvalósítás erőforrásait és időbeni ütemezését tartalmazza a harmadik dokumentáció az „Akcióterv”.

 

Mára a stratégiai célrendszer elkészült, véglegesítés előtt áll, és napjainkban zajlanak a szervezetfejlesztést érintő fejlesztési elképzeléseket tartalmazó projekt tervek egyeztetései a komponensvezetőkkel, foglalkoztatási főosztályok, képző központok szakembereivel. A késztermékek mindenki számára elérhető az AFSZ intranet rendszerén belül, a szakmai anyagok között (kutatás/HEFOP 1.2 intézkedések/ÁFSZ hosszú távú fejlesztési stratégiája 1.2.3 projekt).

 

Hatalmas munka indul el és zajlik napjainkban, amely szakmailag előkészíti a szolgálat átalakítását annak érdekében, hogy minél jobban megfeleljen az álláskeresők, állásukat változtatni szándékozók, valamint a munkaadók elvárásaink.

 

Munkacsoport megbeszélés

                                                                      

Melléklet, kivonat az ÁFSZ célrendszeréből és a fő fejlesztési területekről:

 

Ügyfélkapcsolatok javítása, viselkedési formák átalakítása

•         Kirendeltségek korszerűsítésénektovábbvitele

•         Internet alapú közvetítés továbbfejlesztése

•         Profiling rendszertovábbfejlesztése a szociális szolgáltatások megalapozása céljából

•         Kiválasztási szolgáltatások nyújtása a munkáltatók számára

•         KKV-k számáraspeciális szolgáltatások(személyügyi szolgáltatások, képzési programok, pályázatírási segítség)

•         Munkáltatói kapcsolattartás erősítése, kiszélesítése

•         Többcsatornás szolgáltatási modell kialakítása (call-center, on-line, személyes)

•         Pályaválasztási és pályakövetési rendszerek megújítása

•         Virtuális munkaerőpiac(önkiszolgálás, hatékonyság, ügyfél azonosító rendszer)

 

Integrált szolgáltatás, egyablakos rendszer létrehozása

•         Speciális reintegrációs programokkialakítása a szociális és rehabilitációs ügyfelek számára

•         Integrált szolgáltatás új működési modelljének megteremtése

•         Külső szolgáltatói hálózatok kiépítése, bevonása a szolgáltatások nyújtásába

•         Szükséges infrastruktúra és informatikai fejlesztések (fizikai, kommunikációs akadálymentesítés, adatbázisok összekapcsolása…)

 

Aktív munkaerő-piaci politikák tervezése és forráskoordináció

•         Átfogó tervezési-értékelési rendszer, összekapcsolvaa térségi munkaerő-piaci
folyamatok rendszeres elemzésével

•         Teljesítményt mérő mutatószámok és értékelési mechanizmusok

•         Tervezési kapacitások erősítése helyi és központi szinten

•         Kapcsolódó vezetői információs rendszer továbbfejlesztése

•         Egységes pénzügyi és gazdálkodási rendszer kialakítása a hazai és uniós források felhasználásában           

 

Külső szolgáltatói hálózat igénybevétele

•          Szolgáltatások körének bővítése, színvonalának emelése,

•          Kiszervezendő szolgáltatások vizsgálata

•          Külső szolgáltatásokakkreditációs rendszerkialakításaésértékelése

•          Programok a külső szolgáltatókfejlesztésére

•         Jogszabályi és intézményi háttér megteremtése

 

Partnerkapcsolatok intézményesítése

•         Térségi kapcsolati rendszer megerősítése ésújrarendezése, egységes elvek alapján

•         Szakképzési és felnőttképzési hálózat szakmai együttműködésének és koordinációjának megvalósítása

•         Civil szervezetekfejlesztése és bevonása a munkaerő-piaci feladatok ellátásába

•          Részvétel a gazdaságfejlesztésben,térségi foglalkoztatási együttműködések kialakítása

•          Kapcsolattartás a gazdaság, a területfejlesztés kulcsszereplőivel (befektetés ösztönzés, munkaerő-piaci igények felmérése, forrástérképek).

•          PR – kapcsolattartás a médiával, a munkaerőpiac szereplőivel

 

Szervezet – és rendszerfejlesztés

•         Teljesítményt mérő indikátor rendszer(MEV) és monitoring folyamat továbbfejlesztése

•          Vezetői Információs Rendszer kialakítása

•          Minőségirányítási rendszer kiterjesztése minden kirendeltségre, továbbfejlesztése

•          Humánerőforrás fejlesztés (szolgáltatói szemlélet, felelősségvállalási kompetenciák erősítése, új feladatokra felkészítés belső képzés által,…)

•          Támogatási eszközrendszerkorszerűsítése, a működési folyamatok egyszerűsítése

•          Integrált informatikai rendszertovábbfejlesztése az integrált szolgáltatás követelményeinek megfelelően

•         Elektronikus ügyintézés, partnerekkel való elektronikus kapcsolat kiépítése, továbbfejlesztése, e-munkaerőpiac

 

Takarékos, költség-hatékony megvalósítás

•         A fejlesztés az elhatározott irányváltást szolgálja. Valamennyi célt és fejlesztést átszövő alapvető követelmény.