A kirendeltségeken nem segítette a bevezetést minőségügyi rendszerépítő tanácsadó, a kirendeltségek a megkapott modell-leírás és módszertani segédlet alapján, saját erőből végezték a tevékenységet. A projekt sikeres megvalósítása érdekében fokozott jelentősége volt a szakmai támogatást is biztosító monitoringnak.

 

A minőségfejlesztési projektet 2006 decemberében minden programban részt vevő kirendeltségen sikeresen befejezték. A projektstruktúrában folyó fejlesztő munka eredményeként mindegyik kirendeltség teljesítette kitűzött, jóváhagyott céljait. A projektek előrehaladásukról mérföldkő-jelentésekben számoltak be, amelyek elemzése lehetővé tette szükség esetén az azonnali korrekciós beavatkozásokat. Ezt a monitoring tevékenységet mentori rendszerben végeztük. Egy-egy mentorhoz 6–10 kirendeltség tartozott.

 

A kirendeltségek által létrehozott 120 db Minőségfejlesztő Kör fejlesztési céljai között

-         az elégedettség (8),

-         a kapcsolattartás (20) és az állásfeltárás (3),

-         az (ön)információ (14) és kommunikáció (5),

-         a fejlesztés (7) – racionalizálás (3) – korszerűsítés (10) – (át)szervezés (7),

-         a várakozási idő csökkentése (4)

témakörök szerepelnek leggyakrabban.

 

Mindegyik témakör kapcsolódik az időtényezőhöz, a kirendeltségek leterheltségéhez, amelyek a legjobb szándékok ellenére is legnagyobb gátjai a minőségi munkavégzésnek.

 

A KÉK szerinti önértékelés a minőségbiztosítás fontos módszere, de befelé tekintő eljárás, és éppen ezért elfogult is. Emiatt szükséges a független és megfelelő külső, a komponensvezetés által irányított monitoringgal kiegészíteni. A kettő együttes alkalmazása előfeltétele a kirendeltségi eredményértékelés hihetőségének, és elismerésének legitimálására.

 

A projekt zárásaként 2007. március és május között sor került minden kirendeltség helyszíni értékelő szemléjére, auditjára.

 

A kirendeltségi auditok célja, helyszíni szemlén személyesen meggyőződni a kirendeltségi minőségfejlesztési munkatervekben előírt feladatok teljesítéséről, a partnerközpontú működés megvalósításáról, illetve ezek értékelése. Feltárni a projekt végrehajtásának erős, illetve gyenge pontjait, és visszajelzést adni a kirendeltségeknek az elvégzett munkáról.

 

Az auditokat sikeresen lezártuk, és megállapítást nyert, hogy a komponens munkájában résztvevő 61 kirendeltség maradéktalanul teljesítette a minőségirányítási komponens által megfogalmazott projektcélokat.

 

Legfontosabb megállapítások:

 

-         Az ÁFSZ modell szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és a partnerközpontú kirendeltségi működés kialakítása megtörtént.

-         A KÉK szerinti önértékelési rendszer bevezetése, működtetése és a KÉK-kérdőív kitöltése a 61 kirendeltségen megvalósult.

 

A komponens munkájának összegző értékelését a 2007 őszére tervezett disszemininációs és benchlearning munkaértekezletünkön fogjuk a kirendeltségek vezetőivel és minőségügyi referenseivel széles szakmai körben megvitatni.

 

A minőségirányítási rendszer bevezetési projektjével kapcsolatos megállapítások a kirendeltségek, a mentorok és az auditorok részéről:

 

-         a minőségirányítási rendszer bevezetése többletmunkát jelent, a szükséges tárgyi és személyi erőforrást biztosítani kell (minőségügyi referens a kirendeltségeken, mentori munka a monitoring és az auditálás támogatásához)

-         fórumok, rendezvények szervezése országos, illetve regionális szinten a tapasztalatok, ötletek átadására, cseréjére, a benchmarking alkalmazása és erősítése a továbbfejlesztés érdekében

-         a minőségirányítás bevezetését a többi kirendeltségenis folytatni kell

-         az auditok során összegyűjtött ötletekből és megvalósult célokból készüljön egy minőségi szint (az ISO szintekhez hasonlóan), ezen szint elérését kellene a kirendeltségeknek minden alkalommal, évente megcéloznia

-         a kirendeltségi auditálás nagyon hasznos, külső értékelés, amely segíti a további munkát, és részletes visszacsatolást jelent a tevékenységünkről

-         az elemző kérdések rávilágítottak olyan súlypontokra, amelyekre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a munkánk során.

 

A projekt néhány eredményét bemutató összegző diagramok, ábrák az ÁFSZ Intranet „Minőségirányítás” „HEFOP 1.2.programdokumentumok” könyvtárból letölthetőek lesznek.

 

                         Rimányiné Somogyi Szilvia                                             Dr. Madarász Sándor

   monitoring projektvezető                                               minőségügyi vezető