TÁMOP 1.2.1. – „Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények” elnevezésű program ismertetése
A PROJEKT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSA 2014. JÚNIUS 30-ÁN LEZÁRULT.

A munkaerő-piaci tapasztalatok alapján és a foglalkoztatási kereslet ösztönzése érdekében 2006-ban a Nemzetgazdasági Minisztérium jogelődje (Szociális és Munkaügyi Minisztérium) kezdeményezte a járulékkedvezmények körének bővítését. A fiatalok munkatapasztalat szerzését elősegítő START-program kedvező eredményeit követően kidolgozásra került a START PLUSZ és START EXTRA program, amelyet 2007. július elsejétől indított el a tárca TÁMOP 1.2.1 „Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények” címmel. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében.

 

A TÁMOP 1.2.1 program helye az Új Széchenyi Tervben:

A program a TÁMOP 1. "A foglalkoztathatóság fejlesztése és a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése" nevű prioritásán belül kerül végrehajtásra. A konstrukció a TÁMOP 1.2.1 „Hátrányos helyzetűek foglalkoztatását ösztönző járulékkedvezmények” címet viseli. A TÁMOP 1.2.1 program igazodik az Új Széchenyi Terv foglalkoztatás kitörési pontjához.

 

A TÁMOP 1.2.1 program célja: 

A START PLUSZ és START EXTRA programok bevezetésével újabb, munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának elősegítése valósulhat meg célzott járulékkedvezmény biztosításával. A programmal a kormány segíteni szeretné a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetűnek számító kismamákat, a tartósan munka nélkül lévőket, illetve az 50 év feletti és alacsony iskolai végzettségű legalább 3 hónapja álláskeresőket, valamint azokat az állami foglalkoztatási szerv által nyilvántartott munkanélkülieket, akik rendelkezésre állási támogatásra/bérpótló juttatásra / foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak. [1]

2011. január 1-jétől bevezetésre került a részmunkaidős foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezmény is. A járulékkedvezmény azon munkavállalók után vehető igénybe, akik a gyermekgondozási szabadságról visszatérve korábbi munkáltatójuknál részmunkaidőben helyezkednek el. A gyedről, gyesről visszatérő nő (vagy férfi) mellett az a személy is kedvezményezett, aki korábban az adott munkakörben helyettesítette a munkahelyére visszatérő személyt, vagy pedig ugyanazon munkakör részmunkaidős betöltésére újonnan vették fel. Mindkét munkavállaló után 27 %-os társadalombiztosítási járulék helyett 20 %-os mértékű tb. járulékot kell megfizetni. A feltételek fennállása esetén a kedvezmény maximum 3 évig vehető igénybe.

 

 

TÁMOP 1.2.1 program célcsoportjai: 

 

START PLUSZ kártyára jogosult az a személy, aki

  • a gyermekgondozási segély (gyes), a gyermekgondozási díj (gyed), a gyermeknevelési támogatás (gyet), valamint az ápolási díj folyósításának megszűnését követő egy éven (365 nap) belül kíván foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni, vagy aki a gyermek egy éves korának betöltését követően, e gyermek után igénybe vett gyes folyósítása mellett kíván munkát vállalni, feltéve, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem áll.
  • tartósan álláskereső személy, akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilván tart a START PLUSZ kártya igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapja, pályakezdő álláskereső esetében nyolc hónapon belül legalább hat hónapja 

 

A kártya kiváltására nem jogosult az, aki már betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt.

 

START EXTRA kártya kiváltására jogosult

  • az a tartósan álláskereső, aki az igénylés időpontját megelőzően legalább 3 hónapig álláskeresőként volt nyilvántartva és az 50. életévét betöltötte,
  • az a tartósan álláskereső, aki az igénylés időpontját megelőzően legalább 3 hónapig álláskeresőként volt nyilvántartva és életkorra való tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
  • a rendelkezésre állási támogatásra/bérpótló juttatásra/ foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult álláskereső, akit az igénylés időpontjában az nemzeti foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart, és rendelkezésre állási támogatásban/bérpótló juttatásban/ foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül,
  • illetve az a személy, aki START kártya, vagy START PLUSZ kártya tulajdonosa és a kártya érvényességi idején belül  START EXTRA kártyára válik jogosulttá. Kérelmére az érvényességi időtartamból hátralévő időre START EXTRA kártyát kell részére biztosítani.

 

A kártya kiváltására nem jogosult az a személy, aki már betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt.

 

 

A TÁMOP 1.2.1 program elemei:

 

START PLUSZ

 

A támogatás a programban történő részvételre jogosultak személyéhez kötődő, két éves időtartamú, alanyi jogon járó járulékkedvezmény, amely azt a munkáltatót illeti meg, aki a program jogosultjait munkaviszonyban foglalkoztatja. A munkáltatónak csak a kedvezménnyel csökkentett közteher összegét kell havonta leróni az alábbiak szerint:

 

a) a foglalkoztatás első évében a munkáltatót a 27% társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett a bruttó munkabér 10%-ának megfelelő fizetési kötelezettség,

 

b) a foglalkoztatás második évében a bruttó munkabér 20%-ának megfelelő fizetési kötelezettség terheli.

 

A munkaadó a kedvezményt legfeljebb a kötelező minimálbér kétszeresének megfelelő járulékalap erejéig érvényesítheti. Ha a munkavállaló munkabére a kötelező legkisebb munkabér kétszeresét meghaladja, az azt meghaladó összeg tekintetében az általános járulékfizetési szabályokat kell alkalmazni.

A munkaadó a kedvezményre abban az esetben jogosult, ha a foglalkoztatás időtartama a 30 napot meghaladja és a munkaidő legalább a napi négy órát eléri.

 

Ha a START PLUSZ kártya érvényességének időtartama két évnél rövidebb, az érvényességi időtartam első 12 hónapjára a kedvezőbb járulékfizetési lehetőséget kell alkalmazni.

 

A kedvezményre való jogosultság igazolása START PLUSZ kártyával történik, melyet az állami adóhatóság állít ki a jogosult kérelmére.

 

A START PLUSZ kártya érvényessége

 

A kártya érvényességének időtartama a kiállítás keltétől számított két év,

  • az Art. 20/A.§ (2) bekezdésének db) alpontja alapján azonban legfeljebb a kiállítás keltétől az igénylő öregségi nyugdíjjogosultságának eléréséig terjedő időszak, és
  • a gyes folyósítása mellett igényelt kártya esetén – a Pftv. 4.§ (1) bekezdéséből következően – legfeljebb a gyesre való jogosultság megszűnéséig terjedő időszak.

 

A START PLUSZ kártya a gyes, gyed, gyet, valamint az ápolási díj folyósításának megszűnését követő foglakoztatáshoz annyiszor váltható ki, ahányszor különböző személyekre tekintettel az ellátás megállapítására sor került.

 

A gyes melletti foglalkoztatáshoz igénybe vett START PLUSZ kártya érvényességi idejének lejártát követően a gyes folyósításának megszűnését követő foglalkoztatáshoz újabb kártya nem váltható ki.

 

Ha a START PLUSZ kártya érvényességi ideje alatt újabb gyermek születik, a következő kártya kiváltására a legfiatalabb gyermekre tekintettel kerülhet sor.

 

A START PLUSZ kártyára jogosultak körében meghatározott álláskereső személy az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzéséig jogosult a START PLUSZ kártya kiváltására. Ebben az esetben a START PLUSZ kártya – a feltételek fennállása esetén – több alkalommal is kiváltható.

 

START EXTRA

 

A támogatás a program alanyainak személyéhez kötődő, két éves időtartamú, alanyi jogon járó járulékkedvezmény, amely azt a munkáltatót illeti meg, aki a jogosult személyt foglalkoztatja.

Az érvényes START EXTRA kártyával rendelkező személy foglalkoztatása esetén a munkaadót a következők szerint illeti meg járulékkedvezmény:

  • a foglalkoztatás első évében a munkáltatónak nincs járulékfizetési kötelezettsége,
  • a foglalkoztatás második évében a 27%-os társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett, a bruttó munkabér 10%-ának megfelelő járulékfizetési kötelezettség terheli.

 

A munkaadó a kedvezményt legfeljebb a kötelező minimálbér kétszeresének megfelelő járulékalap erejéig érvényesítheti. Ha a munkavállaló munkabére a kötelező legkisebb munkabér kétszeresét meghaladja, az azt meghaladó összeg tekintetében az általános járulékfizetési szabályokat kell alkalmazni.

A munkaadó a kedvezményre abban az esetben jogosult, ha a foglalkoztatás időtartama a 30 napot meghaladja és a munkaidő legalább a napi négy órát eléri.

 

Ha a START EXTRA kártya érvényességének időtartama két évnél rövidebb, az érvényességi időtartam első 12 hónapjára a kedvezőbb járulékfizetési lehetőséget kell alkalmazni.

 

A kedvezmény a munkaadót abban az esetben illeti meg, ha a kedvezmény igénybevételére jogosító személy a munkába lépést megelőző napon rendelkezik START EXTRA kártyával, vagy azt helyettesítő igazolással, melyet a Nemzeti Adó és Vámhivatal állít ki a jogosult kérelmére. A kártya igényléséhez szükséges a megyei kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályai vagy kirendeltségei által kiállított igazolás a tartós munkanélküliségről.

 

A START EXTRA kártya érvényessége

A START EXTRA kártya érvényességének időtartama a kiállítás keltétől számított két év, de legfeljebb a kiállítás keltétől az igénylő öregségi nyugdíjjogosultságának eléréséig terjedő időszak.

 

A kedvezmény, a kártya érvényességi idején belül, egymást követő jogviszonyok esetén több munkáltatónál is érvényesíthető.

 

A munkaerő-piacon halmozottan hátrányos helyzetben lévő személyek az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzéséig jogosultak a START EXTRA kártya kiváltására. Ebben az esetben a START EXTRA kártya – a feltételek fennállása esetén – több alkalommal is kiváltható.

 

A munkáltató a kedvezménnyel érintett foglalkoztatás időtartama alatt köteles a START EXTRA kártyát megőrizni, és a jogviszony megszűnésekor a kártya tulajdonosa részére átadni.

 

 

 

Budapest, 2011. október

Nemzetgazdasági  Minisztérium

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] 2011. január 1-től hatályos a 2010. évi CXXIII. törvény, amely módosította a 2004. évi CXXIII. törvényt. Az említett törvény 181. §-a következőképpen módosította a START EXTRA kártya kiváltására jogosultak feltételeit: START EXTRA kártya kiváltására jogosult az a személy, aki a START EXTRA kártya igénylésének időpontját megelőzően legalább 3 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, ha ötvenedik életévét betöltötte, vagy életkorra való tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.