Infrastruktúrafejlesztés: gőzerővel halad a megvalósítás

A fő célkitűzés továbbra is a kirendeltségek információs terének kialakítása. Ezzel segítik a szolgáltatásfejlesztésben megfogalmazott új feladatok ellátását, mindenekelőtt az önkiszolgálást, az öninformálódást – természetesen modern irodai környezetben, a Phare-projektben kidolgozott arculati elemekkel (színekkel, formákkal).

 

A komponens keretében a Franchise könyv nyomtatása elnevezésű projekt már befejeződött. A dokumentumot megkapták a megyei foglalkoztatási főosztályok. A kézikönyv az információs terek kialakításánál gyakorlati útmutatóként szolgál a szerződéses partnerek és a munkatársak számára.

 

A cél 60 kirendeltség információs terének kialakítása 2006. december végéig. A munka négy ütemben folyik. A 2004-ben megkezdett „0”. ütemként megvalósuló 10 kirendeltségből hét  (Nagykáta, Gárdony, Bp. Baross u., Szolnok, Zalaegerszeg, Szécsény, Kaposvár) műszaki átadása és információs terének  berendezése megtörtént, további 3 kirendeltség (Békéscsaba, Szigetvár, Salgótarján) műszaki átadása folyamatban van.

 

Az I. ütemben szereplő 19 kirendeltség tervezési (építész, belsőépítész) munkái befejeződtek, a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott kivitelezőkkel a szerződést megkötötték, a munkaterületek átadása folyamatban van. A kirendeltségek kivitelezése az ütemtervnek megfelelően halad, az átadás határideje 2005. december.

 

A II. ütemben szereplő 19 kirendeltség tervezési munkái befejeződtek, a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárást elindították.

 

Ezzel párhuzamosan zajlanak a III. ütem tervezési munkái. A véglegesítés előtti kiviteli tervdokumentációkat bemutatják a kirendeltségek és a megyék vezetőinek. A komponens feladatait tekintve már valamennyi projektnél gőzerővel halad a megvalósítás.

 

/Szerkesztette a Modernizációs Programiroda/

 

Az Országgyűlés szakbizottsága is tárgyalt a HEF OP 1. 2-es program végrehajtásáról 

 

A parlament foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága meghallgatta Pirisi Károly,  a Foglalkoztatási Hivatal főigazgatójának beszámolóját az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése elnevezésű HEF OP 1. 2-es program állásáról.  A tájékoztatót  a testület tudomásul vette.     

 

Az alábbiakban az eddigi eredményeket bemutató dokumentumból idézünk, amelyet a parlamenti képviselők is megkaptak. 

 

1. Szolgáltatásfejlesztés, stratégiai tervezés és kutatás komponens

 

2005. januárjában a programba bevont kirendeltségeken készült egy, az ügyfelek igényeit és elégedettségét vizsgáló felmérés és az ehhez kapcsolódó elemzés. A felmérés eredményei a minőségfejlesztési tevékenységben is jól hasznosíthatóak. A program végén egy hasonló felmérés kerül lebonyolításra, és így mód nyílik a program eredményeinek az érintett ügyfelek által történő értékelésére.

 

A program végrehajtása során több projekt is támogatja a kirendeltségek munkáját. Ennek keretén belül a PHARE-programban szereplő 20 kísérleti kirendeltségen 1-1 munkavállalási tanácsadó került alkalmazásra, a megyei foglalkoztatási főosztályok foglalkoztatási tanácsadói részére a tömeges létszámleépítésekre felkészítő képzést rendeztünk, amely a tanácsadói munka során jól hasznosítható elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtott az önmegismerés és fejlesztés mellett. 2005. május-júniusban 4 szakmai konferenciát rendeztünk (Bp., Eger, Szeged, Szombathely) a regionális és helyi szintű együttműködés támogatása érdekében a foglalkoztatási főosztályok által szervezett programok egyes részfeladatait bonyolító intézmények, szolgáltatók bevonásával. A szakmai konferenciák elősegítik a hálózatépítést az ÁFSZ és a helyi civil szervezetek között.

 

A szolgáltatási tevékenységet meghatározó eljárásrendek korszerűsítése megtörtént– összhangban a Közigazgatási Eljárási Törvény előírásaival. Az állásajánlatok mobiltelefonon történő elérhetőségét biztosító fejlesztés befejeződött. Az országos bevezetés előkészítése folyik. Közbeszerzési eljárást folytattunk le a pályainformációs mappák és filmek készítésére. A munka a mappák felülvizsgálatával megkezdődött.

 

A fejlesztések módszertani megalapozása területén több közbeszerzési eljárás előkészítése folyik, meghirdetésük a közeljövőben várható (a szolgáltatási modell bevezetését támogató kommunikációs feladatok, a profiling rendszer továbbfejlesztése, aktív eszközök monitoring rendszere, foglalkozási kódrendszer bővítése).

 

A 2007-13-as tervezési időszak megalapozása érdekében megkezdődött az ÁFSZ középtávú stratégiájának felülvizsgálata és az új középtávú stratégia elkészítése.

 

A fejlesztő munkát és a következő tervezési időszak szakmai megalapozását 8 kutatási projekt támogatja (munkaerő-tervezés, prognózis, munkaerő-struktúra, termelékenység stb.). Négy kutatási szerződés (regionális munkaerő-mérlegek, tervezési adatbázis, kínálati előrejelzés, munkaerő-struktúra nemzetközi összehasonlítása) megkötésre került, négy további témában a közbeszerzés előkészítése folyik.

  

2. Minőségirányítási komponens

 

A minőségirányítási modell megvalósítását leíró kézikönyv elkészült, gyakorlati alkalmazása, rendszerszerű bevezetése megvalósítás alatt van. A kézikönyv iránymutatása alapján elkészült a minőségügyi képzés tananyaga, és mintegy 120 minőségügyi referens részére szervezett képzés 2005 tavaszán befejeződött. A 60 kirendeltség számára tervezett képzés már az előző negyedévben befejeződött. Elkészült a képzés elégedettségi kérdőíves felmérésének feldolgozása. A PHARE projektben résztvevő 20 kirendeltség számára terveztük a minőségügyi képzést, 2005. októberi megvalósítással. Ennek előkészítése folyamatban van.

A 61 kirendeltségen folyik – a kirendeltségek által készített munkaterv szerint – a minőségirányítási rendszer bevezetése, az ÁFSZ kirendeltségi színtű modell elemeinek végrehajtása. Ennek keretében megtörtént a szervezeti helyzetértékelés, partneri igény és elégedettség felmérés, minőségpolitika meghatározás, minőségcélok, prioritások kijelölése és a fejlesztendő területek meghatározása. Ezt a munkát a kirendeltségeknek átadott laptopokra telepített szoftverek segítik, amelyekhez az elmúlt negyedévben kiegészítések, korrekciók készültek el. Elkészítettük a partneri elégedettségi mutatószám számításának módszertani leírását, amelyet a 61 kirendeltségen kívül a megyei igazgatókkal is ismetettünk.

 

Elkészült a bevezetést nyomon követését szolgáló monitoring terv. Több szakmai egyeztetést követően kialakult a mérföldkőjelentések tartalmi, formai követelményrendszere. Elkészült az első mérföldkőjelentésre vonatkozó jelentésminta, amit a kirendeltségeknek átadtunk. Elkészült és működik a monitoring rendszer online adatbázisa, amely lényegében az ÁFSZ portálon kialakított dokumentumtár. A dokumentumtárba kerül a minőségirányítás bevezetésével kapcsolatos összes a kirendeltségeken keletkező dokumentum, és a monitoring tevékenységben közreműködő mentorok anyagai. 

 

3. Képzési komponens 

 

Elkészült a humánerőforrás fejlesztési koncepció, valamint a PHARE program keretében kialakított tananyagok továbbfejlesztése. A tananyagok alapján folyamatosan zajlik a fejlesztésben érintett kirendeltségek vezetőjének és munkatársainak felkészítése az új szolgáltatási modell alkalmazására. A modernizációban később (2007 után) érintett munkatársak tájékoztató felkészítése megkezdődött. 2005. márciusa óta folyamatos a 40 fő munka és pályatanácsadó szakember posztgraduláis képzése. 20 kirendeltségen a teljes szolgáltatási modell ismereteiről a gyakorlatorientált képzési program első része lezajlott (2005. febr. 3-márc 17. 289 fő), a képzés további részei előkészítés alatt vannak.

A 60 mintakirendeltség vezetőinek 5 napos képzése a szolgáltatási modellről a projektterveknek megfelelően határidőre megtörtént (2005. márc. 7.-ápr 8. 61 fő). A nem minta kirendeltségek részére a kategorizálásról és a kategorizálási eszközök működtetéséről, továbbá a foglalkozási és pályainformációk kirendeltségi szinten történő megjelentetéséről a 3 napos képzés 90 fő részére megtörtént. A munka és pályatanácsadók képzése a Szent István Egyetemmel kötött megállapodás keretében folyik. 

 

4. Infrastruktúrafejlesztés 

 

A korábban megkezdett PHARE program eredményeként elkészült franchise kézikönyv sokszorosítása megtörtént, hogy az abban foglalt ajánlások az 1. 2 keretében kialakításra kerülő 60 kirendeltség öninformációs térrel való bővítése során felhasználásra kerüljenek.

A franchise kézikönyv ajánlásainak megfelelően elkészültek a kirendeltségek helyzetfelméréséhez, tervezéséhez; kivitelezéséhez; építés-lebonyolításának és műszaki ellenőrzéséhez kapcsolódó közbeszerzési specifikációk.

 

A tervezési tender győztese, a KÖZTI Rt., a lebonyolítói tender nyertese a CÉH Rt., a beruházások műszaki ellenőri feladatait az Architorg Kft. és a NOX 2000 Rt. látja el. A tervezési és kivitelezési munkák 4 ütemben fognak megvalósulni a 60 kirendeltségen. Az első 10 kirendeltség átalakítása 2004-ben megkezdődött, amelyből 7 kirendeltség műszaki átadása megtörtént (Nagykáta, Gárdony, Kaposvár, Zalaegerszeg, Szolnok, Szécsény, Budapest Baross u). További 13 kirendeltség kivitelezési munkái 2005-ben befejeződnek. 2006. július 31-ig további 25, jövő év végéig pedig további 15 kirendeltség átadása történik meg.

  

5. Informatikai fejlesztések

 

Komponens keretében mintegy 2330 új, korszerű munkaállomás, illetve 1300 nyomtató került beszerzésre és telepítésre a Megyei Foglalkoztatási Főosztályok és kirendeltségek részére.

 

Az új információs rendszerek működtetéséhez szükséges infrastruktúra kialakításának része a megyeközpontok informatikai struktúrájának átalakítása is. Ennek keretében a 20 megyei szerver lecserélése is megtörtént. Ezzel párhuzamosan a kirendeltségi szervereket 173 helyen újakra cserélték.

 

Az új, korszerű szoftver környezet kialakítása érdekében elkészült a migrációs terv. Az integrált rendszer kialakításához, és az átállás során végrehajtandó migrációs lépések megtervezéséhez szükséges az integrált rendszer modelljének megtervezése. A komponens keretében elkészült migrációs terv ezt a célt szolgálja. Az elkészült dokumentum egységes keretbe foglalva bemutatja az informatikával támogatandó rendszerfolyamatokat és a kezelendő adatokat, valamint azok javasolt struktúráját. A hozzákapcsolódó ütemtervben kerültek meghatározásra az egyes rendszerfolyamatok, azok bevezetésének sorrendje, és az áttéréshez szükséges ideiglenes megoldások is.

 

A migrációs tervhez illeszkedve a szoftverfejlesztéshez szükséges közbeszerzési dokumentáció műszaki specifikációja elkészült. A Foglalkoztatási Hivatal integrált informatikai alkalmazásának fejlesztésére kiírt közbeszerzési eljárás a hirdetmény közbeszerzési értesítőben való megjelentetésével (2005. 07. 08.) megkezdődött. A kétszakaszos eljárás lezárulása novemberben várható.

 

Az ajánlati felhívás magában foglalja: felnőttképzési információs rendszer fejlesztését, adatstruktúrák kialakítását és továbbfejlesztését, rendszerezett információ- és kódrendszer kialakítását, integrált IT keretrendszer és modulok kifejlesztését, VIR önértékelési rendszer továbbfejlesztését és az e-Learning rendszer kidolgozását.