A minőségirányítás teljesítette feladatait

„…kirendeltségeink többsége nyitott a minőségügy iránt, képes megérteni, elsajátítani az újfajta gondolkodásmódot.”

 

A HEF OP 1. 2. intézkedés minőségbiztosítási komponensének alapvető célkitűzése a minőségkultúra megalapozása és elterjesztése a fejlesztési projektben résztvevő kirendeltségeken, továbbá az ÁFSZ szervezeteiben, a széles körben alkalmazható minőségirányítási modell véglegesítése a rendszerbe állítás érdekében.

 

A közfeladatot ellátó szervezetekben a minőségirányítás nem tekinthet nagy múltra vissza. A közszféra - hivatalai hierarchikus szervezeti rendjéből, alapvetően jogszabályok által mereven vezérelt működéséből és az ezekhez illeszkedő, többségében autokrata vezetői eszközöket alkalmazó elöljáróik szemléletéből eredően - sokáig nehezen tudta a mindennapi munka során értelmezni és alkalmazni a teljes körű minőség menedzsment szemléletet. Ez ugyanis újfajta gondolkodást és más munka, valamint vezetési módszerek alkalmazását igényelte.

Dr. Madarász Sándor

komponensvezető

 

A munkaügyi szervezetben a korábban befejezett PHARE támogatású fejlesztési projekt tapasztalatai azt igazolták, hogy kirendeltségeink többsége nyitott a minőségügy iránt, képes megérteni, elsajátítani az újfajta gondolkodásmódot, és megfelelő válaszokat tud adni a szakmai, társadalmi kihívásokra. Ezért született meg az a döntés, hogy a HEF OP 1. 2. intézkedés keretében 61 kirendeltségen kezdődik el a minőségirányítási rendszer kiépítése.

 

A komponens munkájának a keretében a korábbi PHARE projektben résztvevő kirendeltségek és a Közigazgatási Minőségdíjas Veszprém Megyei Foglalkoztatási Főosztály minőségirányításban megfelelő ismereteket szerzett vezetői és munkatársai végezték el a fejlesztő munkát, látták el a betanítás során a tréneri szerepet, és végzik a mentori, illetve monitoring tevékenységet.

 

A „Minőségirányítás komponens”, amelynek fő célja a minőségirányítási rendszer megvalósítása 61 kirendeltségen, a fejlesztő tevékenység eredményeként megalkotott kirendeltségi minőségirányítási modell elemeinek terv szerinti végrehajtását tűzte ki célul a kirendeltségek elé. Az újfajta szemléletmódot kívánó megközelítések, a kétségtelenül jelentkező többlet adminisztráció problémákat okozhatnak a végrehajtás során, ezért a kirendeltségek munkáját mentori hálózat létrehozatalával segítettük. A fejlesztési munkákban közreműködő munkatársak mentorként konzultációs, tanácsadó jelleggel segítik közvetlen módon a kirendeltségek munkáját. Mind a kirendeltségi, mind a mentori munkát az FH intranet hálózatán kialakított információs és dokumentációs rendszerünk segíti.

 

A kirendeltségek munkájának megkönnyítése érdekében minden kirendeltségnek a minőségirányítási feladatok megoldásánál használatos szoftverekkel ellátott laptopot is adtunk.

 

A kirendeltségre váró feladatok sikeres megoldásának elősegítése érdekében a komponens képzési projektjének keretében, a kirendeltségek vezetőinek és leendő minőségügyi referenseinek képzést szerveztünk. A képzésekhez tananyagokat készítettünk, amit nyomtatott formában átadtunk a résztvevőknek. A képzési program egyaránt tartalmazott minőségügyi alapismereteket és gyakorlatorientált módszertani tréningeket. A 61 kirendeltségen túl, a projekt maradvány pénzeinek felhasználásával, 2006. elején a PHARE projektben résztvevő 20 kirendeltség vezetőjének is tartottunk képzést.

                       

A komponens keretében végzett eddigi tevékenységek, eredmények

 

Minőségirányítási modell megvalósítása 61 kirendeltségen

(projektvezető: Katonáné Bellovits Andrea kirendeltség-vezető, Várpalota)

 

A projekt egyik célkitűzésének értelmében ki kellett alakítani a kirendeltségi színtű minőségirányítási modellt, amely alkalmas a 61 kirendeltségen történő bevezetésre. E rendszerfejlesztő munka keretében - felhasználva a hazai és az EU-s tapasztalatokat - sikerült értelmezni a kirendeltségi munkavégzésben a minőségirányítás szintjeit, az első szint esetében a minőség definícióját, továbbá a kirendeltségeken alkalmazható minőségirányítási eszközöket. Az eszköztárhoz gyakorlati útmutatást és alkalmazási példákat is ismertettek a szerzők az erre készült kézikönyvben.

 

A kifejlesztett minőségirányítási modellbe beépítettük az EU által a közigazgatás számára ajánlott minőségfejlesztési eszközt, a Közös Értékelési Keretrendszert (CAF). Ennek kirendeltségi adaptációja egy igényes fejlesztőmunka eredményeként született meg. E fejlesztés kapcsán vált véglegessé az ÁFSZ szervezeteiben, a 2006-ban kötelezően elrendelt teljesítménymutatók közül a MEV 9. partneri elégedettségi mutató. A mutató meghatározásához módszertani leírás is készült.

 

Európai minőségirányítási modellek tanulmányozása és tapasztalatcsere

(projektvezető: Kövi László EURES tanácsadó. FH)

 

Az elméleti megalapozás és a modellfejlesztés, valamint a gyakorlati megvalósítás munkálatát támogatta a projekt, melynek célja a hasonló tevékenységet végző EU-s munkaügyi szervezetek tapasztalatainak megismerése és hasznosítása. Ennek érdekében tanulmányutakat szerveztünk. A tanulmányutakon a komponens Irányító Testületének tagjai, továbbá a mentorok és a fejlesztők vettek részt.

 

Minőségügyi képzés

(projektvezető: Barta Zsuzsanna dr. főosztályvezető, FH)

 

A minőségügyi képzések biztosították az elméleti alapot a bevezetési munkákban közreműködő 61 kirendeltség vezetői számára. Az alapismereti és szemléletformáló képzés modulrendszerben előadásokból és kiscsoportos foglalkozásokból (feladatmegoldásokból) állt. A képzés előadói a Veszprém Megyei Foglalkoztatási Főosztály vezetői, az FH minőségügyi vezetője és elismert minőségügyi szakemberek voltak.

 

 A minőségirányítási rendszer bevezetésének nyomon követése

(projektvezető: Rimányiné Somogyi Szilvia igazgató, Győr-Moson-Sopron MMK)

 

A monitoring projekt feladata a tényleges munka nyomon követése, értékelése, a szükséges korrekciós intézkedések megtétele, a program sikeres végrehajtásának a biztosítása. A monitoring feladatok ellátására részletes monitoring terv készült.

A kirendeltségek a projekt előrehaladásáról mérföldkő-jelentéseket készítenek egységes szerkezetben és megadott szempontrendszer szerint. A dokumentumokat eddig minden kirendeltség elkészítette, a mentorok véleményezték azokat és elkészültek az összegző értékelések is.

 

2006. III. negyedévében minden kirendeltséget a monitoring keretében szemléző szakértő fog felkeresni, és a helyszíni szemletapasztaltak alapján minőségügyi szempontból értékelni. A monitoring keretében készülő dokumentációt az intranet.munka.hu portálon, on-line rendszerben rögzítjük és dolgozzuk fel.

 

Összegezve az eddigi munka eredményeit megállapíthatjuk, hogy a komponens munkáját a terveknek megfelelően végzi, a határidőket teljesítette, amiért a komponens vezetése ezúton is szeretne köszönetet mondani minden közreműködőnek.