Általános tájékoztató elektronikus ügyintézési szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek részére​

 

Tájékoztatás az elektronikus ügyintézésről


Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: E-ügyintézési vhr.) alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett szerv köteles az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv-ben meghatározottak szerint biztosítani.

 

Tájékoztatás az elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett szervről

Az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pontjánál felsorolt szervek kötelesek az elektronikus ügyintézést biztosítani.


 

Tájékoztatás az elektronikus úton intézhető ügyről

Az E-ügyintézési tv. 2. § (1) bekezdés alapján az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a feladat- és hatáskörébe tartozó ügy, valamint a jogszabály alapján biztosítandó szolgáltatás igénybevételéhez, lemondásához vagy módosításához kapcsolódó ügyek ügyfelekkel történő elektronikus intézését elektronikus úton köteles biztosítani.

Az állami foglalkoztatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek elektronikus úton történő intézésének lehetőségéről portálunkon illetve a fővárosi és megyei kormányhivatalok portálján, a http://www.kormanyhivatal.hu/hu linken tájékozódhatnak.


 

Tájékoztatás az elektronikus kapcsolattartásról

Az E-ügyintézési tv. 13. § (1) bekezdés alapján elektronikus a kapcsolattartás, ha az ügyfél a nyilatkozatát vagy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a nyilatkozatát vagy döntését elektronikus úton teszi meg.
 

 

Tájékoztatás az elektronikus ügyintézést biztosító informatikai rendszerek segítségével történő ügyintézésről

Az E-ügyintézési 10. § (1) b) pontja alapján az ügyfél az elektronikus ügyintézéshez szükséges nyilatkozatokat, eljárási cselekményeket és egyéb kötelezettségeket az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által közzétett tájékoztatásban foglaltaknak megfelelő elektronikus úton is teljesítheti.

Az állami foglalkoztatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozó azon ügyekről, amelyek elektronikus úton intézhetőek, portálunkon illetve a fővárosi és megyei kormányhivatalok portálján, a  http://www.kormanyhivatal.hu/hu linken tájékozódhatnak.


 

Tájékoztatás az általános célú elektronikus kérelem űrlap – e-Papír szolgáltatás segítségével történő ügyintézésről

Az E-ügyintézési vhr. 68. § alapján az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles biztosítani az e-Papír szolgáltatás útján előterjesztett beadványok befogadását, ha az adott ügytípus elektronikus űrlappal nem támogatott.

Ha az ügyfél úgy kíván e-Papír szolgáltatás útján beadványt és csatolmányt benyújtani, hogy az adott beadvány esetében az elektronikus kapcsolattartásra nincs lehetőség, vagy az elektronikus benyújtásra jogszabály további formai követelményeket állapít meg, a beadványt hatálytalannak kell tekinteni, és az elektronikus ügyintézést biztosító szerv - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - erről az ügyfelet a kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségén a beadvány előterjesztésétől számított nyolc napon belül tájékoztatja.

Az állami foglalkoztatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozó azon ügyekről, amelyek e-Papír szolgáltatás útján intézhetőek, portálunkon illetve a fővárosi és megyei kormányhivatalok portálján, a http://www.kormanyhivatal.hu/hu linken tájékozódhatnak.

Az e-Papír szolgáltatásról  I D E   K A T T I N T V A   tájékozódhat.

 


Tájékoztatás az elektronikus ügyintézési lehetőség kizártságáról

 

Az E-ügyintézési tv. 8. § (2)-(6) bekezdés alapján nincs helye elektronikus ügyintézésnek azon eljárási cselekmények esetében, ahol törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet az ügyfél személyes megjelenését vagy meghatározott okiratok másként nem pótolható benyújtását kötelezővé teszi.

Törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet az elektronikus ügyintézés lehetőségét csak annyiban korlátozhatja, ha az eljárás során az ügyfél személyes jelenléte vagy valamely okiratok másként nem pótolható benyújtása elengedhetetlen.

Nincs helye elektronikus ügyintézésnek olyan eljárási cselekmény esetében, ahol ez nem értelmezhető.

Nincs helye elektronikus ügyintézésnek olyan eljárás vagy eljárási cselekmény esetében, ahol ezt nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa kizárja.

Nincs helye elektronikus ügyintézésnek olyan irat, okirat vagy más beadvány esetében, amely minősített adatot tartalmaz. 

 

Tájékoztatás a hivatalos elérhetőségekről

Az E-ügyintézési tv. 14. § (1) bekezdés alapján a gazdálkodó szervezet ügyfél – törvény eltérő rendelkezése hiányában a nyilvántartásba vételét, ha a gazdálkodó szervezet működéséhez jogszabály által rendszeresített nyilvántartásba vétele nem kötelező, létrejöttét követő 8 napon belül – köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét (a továbbiakban: hivatalos elérhetőség), amely lehet

a) biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím, vagy

b) a Kormány által rendeletben meghatározott egyéb típusú elektronikus elérhetőség

Az E-ügyintézési tv. 14. § (6) bekezdés alapján hivatalos elérhetőség az olyan elérhetőség, amely

a) egyértelműen azonosíthatóan kizárólag az adott gazdálkodó szervezet elérhetősége,

b) alkalmas a küldés és fogadás időpontjának, valamint az átvevő személynek egyértelmű elektronikus azonosítására,

c) garantálja a dokumentum sértetlen fogadását,

d) kezeli a sikertelen kézbesítés eseteit,

e) a kézbesítés visszaigazolására alkalmas.


Az E-ügyintézési vhr. 25. § (1) bekezdés alapján, ha a nem gazdálkodó szervezet ügyfél ügyintézési rendelkezésében meghatározta a hivatalos elérhetőségeit, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyintézési rendelkezésben foglaltak szerint választja meg a kézbesítés módját.
Az E-ügyintézési vhr. 88/A. § alapján az egyéni vállalkozó az E-ügyintézési tv. 14. §-a szerinti hivatalos elérhetőségként a Kormány által biztosított tárhelyek közül a KÜNY-regisztrációhoz kapcsolódó tárhelyét jelenti be a rendelkezési nyilvántartásba

 

 

Tájékoztatás az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhelyekről, biztonságos kézbesítési szolgáltatási címekről 

Hivatali kapu – hivatali tárhely
Az E-ügyintézési tv. 51. § (1) bekezdés és az E-ügyintézési vhr. 84. § (1) bekezdés alapján az elektronikus ügyintézést biztosító szervek, valamint a Kormány által kijelölt közfeladatot ellátó szervek számára nyújtott hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhely, biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím a hivatali tárhely.
Az E-ügyintézési vhr. 85. § (5) bekezdés alapján a hivatali tárhellyel rendelkező szervezetek - szervezet teljes neve, rövidített neve és a hivatali tárhely rendszerben használt azonosítója- listája I D E K A T T I N T V A érhető el, ahol az állami foglalkoztatási szerv hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhelyeiről, biztonságos kézbesítési szolgáltatási címeiről is tájékozódhatnak.


Ügyfélkapu - KÜNY-regisztrációhoz kapcsolódó tárhely
Az E-ügyintézési tv. 35. § (3) bekezdés és az E-ügyintézési vhr. 88. § alapján a természetes személy ügyfél számára nyújtott hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhely, biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím a KÜNY-regisztrációhoz kapcsolódó tárhely.
A jogszabályok alapján az elektronikus ügyintézést biztosító szerv vélelmezi, hogy a KÜNY-regisztrációhoz kapcsolódó tárhelyről érkező küldemény feladója a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartásban szereplő, a tárhely használatára jogosult természetes személy.
A KÜNY-regisztrációhoz kapcsolódó tárhelyről részletesen a I D E   K A T T I N T V A tájékozódhatnak.


Cégkapu
Az E-ügyintézési vhr. 89. § alapján a gazdálkodó szervezetek számára biztosított hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhely, biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím a cégkapu.
Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfelek jogi képviselői cégkapun, mint hivatalos elérhetőségen keresztül kötelesek kapcsolatot tartani az elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett szervekkel.
A cég képviseletére jogosult személy a cégkapu-regisztráció során kérhette/kérheti adatainak az ügyintézési rendelkezésben (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) történő feltüntetését.
A cégkapu-regisztrációról bővebben I D E   K A T T I N T V A tájékozódhat.
A jogszabályok alapján az elektronikus ügyintézést biztosító szerv vélelmezi, hogy a cégkapuról érkező küldemény az adott cégkapu használatára jogosulttól származik.

 

 

 
 

Tájékoztatás az egyéb típusú elektronikus elérhetőségekről

Az E-ügyintézési vhr. 154. § (1) bekezdés szerint egyéb típusú elektronikus elérhetőség a(z):

a) rövid szöveges üzenet (SMS) fogadására szolgáló elérhetőség,

b) elektronikus levél (e-mail),

c) telefax,

d) elektronikus azonosítási szolgáltatás nélkül használt telefon.

Az egyéb típusú elektronikus elérhetőségek igénybevétele az ügyfél kérésére vagy azonnali beavatkozást igénylő esetekben (súlyos kár vagy életveszély fennállása vagy bekövetkezésének lehetősége) kerülhet sor. Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az egyéb típusú elektronikus elérhetőségekre jogkövetkezménnyel járó iratot az elektronikus ügyintézést biztosító szerv nem küldhet.

 
 
 

Tájékoztatás a rendelkezési nyilvántartásról

Az ügyintézési rendelkezés (rendelkezési nyilvántartás) szolgáltatás célja, hogy az állampolgárok és a szervezetek elsősorban az azonosítási és kapcsolattartási módokra, illetve egyéb elektronikus szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan rendelkezéseiket megtehessék.

Ügyintézési rendelkezést kizárólag 18 év feletti természetes személyek tehetnek, akik valamely személyi alapnyilvántartás (személyiadat-és lakcímnyilvántartás, központi idegenrendészeti nyilvántartás vagy az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartása) alanyai.

A rendelkezési nyilvántartás I D E    K A T T I N T V A érhető el.

 
 
 

Tájékoztatás az ügyfél rendelkezési joga

Az E-ügyintézési vhr. 23. § alapján az ügyfél az ügyintézési rendelkezése keretében az alábbi tárgykörökben tehetnek jognyilatkozatokat:

 

a) elektronikus vagy nem elektronikus kapcsolattartási forma megválasztása,

b) elektronikus azonosítási mód megválasztása,

c) kapcsolattartási mód megválasztása, ideértve az ügyfél olyan tartalmú nyilatkozatait is, amely alapján az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyfél által megjelölt informatikai rendszer útján küldött üzenetet köteles az ügyfél nyilatkozatának tekinteni,

d) elektronikus dokumentumok titkosítására vonatkozó igény,

e) képviseletre vonatkozó jognyilatkozatok.

 

 

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a jogszabály értelmében a rendelkezési nyilvántartásban meghatalmazás is adható! A rendelkezési nyilvántartásban adott meghatalmazást az azonosító megadásával tudják igazolni.

Ha valamely jognyilatkozat tekintetében jogszabály írásba foglalást vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalást követel meg, úgy az ügyintézési rendelkezésben tett nyilatkozat e követelményt teljesíti.

A rendelkezési nyilvántartásban felvett nyilatkozat valamennyi elektronikus ügyintézést biztosító szervvel szemben hatályos, kivéve, ha az ügyfél magában az ügyintézési rendelkezésben ettől eltérően rendelkezik, vagy ha az ügyfél az elektronikus ügyintézést elektronikus azonosítás nélkül veszi igénybe.

Törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet előírhatja, hogy folyamatban lévő ügyben az ügy megindítását követően az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a rendelkezési nyilvántartásba tett új ügyintézési rendelkezést vagy annak módosítását csak akkor veszi figyelembe, ha azt az ügyfél az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek is bejelenti.

 
 

Tájékoztatás az elektronikus úton történő kézbesítésről

Az E-ügyintézési tv. 14.-15. §-ai tartalmazzák a természetes személy ügyfeleknek és a gazdálkodó szervezet ügyfeleknek történő kézbesítési szabályokat.

A természetes személy biztonságos kézbesítési címe a KÜNY-regisztrációhoz kapcsolódó tárhely, a gazdálkodó szervezet biztonságos kézbesítési címe a cégkapu, az ide kapott küldeményekről e-mailben kap értesítést. Ebben az esetben a kézbesítés időpontja és a kézbesítési vélelem tekintetében az E-ügyintézési törvény 14. § rendelkezései irányadó.

Ha a természetes személy ügyfél nem ad meg hivatalos elérhetőséget, úgy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv - ha azt az ügyfél ügyintézési rendelkezésében nem zárta ki - megkísérelheti az ügyfél általa ismert elektronikus elérhetőségére kézbesíteni a küldeményt. Ebben az esetben a kézbesítés második sikertelen megkísérlését követően az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles más módon intézkedni az irat vagy értesítés kézbesítéséről.

A hivatalos elérhetőségnek nem minősülő elérhetőségek tekintetében jogszabályban előírtak szerint igazolható a kézbesítés ténye, kézbesítési vélelem e kézbesítéshez nem fűződik.

Ha az ügyfél az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek címzett nyilatkozatában elektronikus levelezési címét, rövid szöveges üzenet fogadására alkalmas telefonszámát vagy más, elektronikus úton való kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségét feltüntette, és ettől eltérő ügyintézési rendelkezést nem tett, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv jogosult ezen az elérhetőségen tájékoztatási jellegű kapcsolatot tartani az ügyféllel.

Ha az ügyfél hivatalos elérhetőséggel is rendelkezik, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv elsősorban a hivatalos elérhetőségen tart kapcsolatot az ügyféllel, az e bekezdés szerinti elérhetőséget kizárólag az ügyfél értesítése vagy tájékoztatása céljából használja.

A biztonságos kézbesítési címre küldött küldemények tekintetében a kézbesítés a postai kézbesítéssel azonos joghatállyal bír.

 

Az E-ügyintézési tv. 108. § (9) bekezdés alapján a hivatalos elérhetőségre kézbesített küldemény kézbesítettnek minősül:

a) ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató a küldemény ügyfél által történő átvételét igazolja vissza, az igazolásban feltüntetett időpontban,

b) ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldemény átvételét a címzett megtagadta, a megtagadásra vonatkozó igazolásban feltüntetett időpontban, vagy

c) ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldeményt a címzett kétszeri értesítése ellenére nem vette át, a második értesítés igazolásban feltüntetett időpontját követő ötödik munkanapon.

 
 

Tájékoztatás az elektronikus aláírás szükségességéről és módjáról

Az E-ügyintézési vhr. 12. § részletesen meghatározza, hogy a dokumentum mikor tekinthető elektronikusan hitelesnek. Hiteles az elektronikus dokumentum, ha:

 • az teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősül, és
 • ha jogszabály így rendelkezikidőbélyegzővel látták el,
 • a nyilatkozattevő vagy kiállító elektronikus ügyintézést biztosító szerv
 • illetve annak nevében kiadmányozásra jogosultjának
 • legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírásával vagy bélyegzőjével és
 • ha jogszabály így rendelkezik
 • időbélyegzővel látták el,
 • iratérvényességi nyilvántartásban elhelyezték,
 • az aláíró vagy kiadmányozásra jogosult azt az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással hitelesítette,
 • kizárólag az elektronikus ügyintézést biztosító szerv zárt informatikai rendszerében történő felhasználás esetén a szerv zárt informatikai rendszerében rögzítették, vagy
 • jogszabályban meghatározott más módon hitelesítették.

 

Az e-Papír szolgáltatáson keresztül benyújtott dokumentumok hitelesítése az Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH) szolgáltatással történik. A beadvány és a csatolmányok a benyújtást megelőzően kerülnek hitelesítésre. Az AVDH szolgáltatással történő dokumentumhitelesítés KÜNY-reisztrációhoz kapcsolódó tárhely azonosítást követően vehető igénybe.

Az AVDH szolgáltatásról bővebben I D E   K A T T I N T V A tájékozódhat.

 
 
 

Tájékoztatás az elfogadható fájlformátumokról

Az E-ügyintézési vhr. 1. melléklete alapján az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az alábbiak szerint határozza meg azt, hogy az elektronikus kapcsolattartás keretében milyen formátumú elektronikus dokumentumokat fogad el.

A dokumentum jellege Fájlkiterjesztés Alapul vett szabvány
formázás nélküli szövegtxt
szöveges dokumentum (formázással), beágyazott képpel vagy más információvalpdfISO 32000-1:2008, ISO 19005-1:2005
szöveges dokumentum (formázással), beágyazott képpel vagy más információvaldocxISO/IEC 29500-1:2016
szöveges dokumentum (formázással), beágyazott képpel vagy más információvalodt ISO/IEC 26300:2006, ISO 26300-1:2015
táblázatxlsxISO/IEC 29500-1:2016
táblázatodsISO/IEC 26300:2006, ISO 26300-1:2015
tömörítetlen képtif, tiffISO 12639:2004
tömörített képjpg, jpegISO/IEC 10918-1:1994
ábrapngISO/IEC 15948:2004
videómp4, m4aISO/IEC 14496-10:2003, ISO/IEC 14496-14:2003
videómpeg, mpgISO/IEC 13818
hangmp3MPEG-1: ISO/IEC 11172-3
hangwav
 
 
 

Tájékoztatás az elektronikus azonosítási kötelezettségről

Az E-ügyintézési tv. 18. § alapján az ügyfél akkor jogosult elektronikus azonosítás nélkül elektronikus ügyintézésre, ha az adott eljárási vagy ügyintézési cselekmény elvégzése vagy nyilatkozat megtétele nem elektronikus ügyintézés esetén egyáltalán nem igényli személyazonosító adat megadását.

A nem elektronikus ügyintézés esetén - ha jogszabály erre lehetőséget ad - az ügyfél személyes megjelenésével végezhető eljárási cselekményt vagy megtehető nyilatkozatot az ügyfél elektronikus ügyintézés keretében akkor teljesítheti, ha olyan korábban elvégzett, az ügyfél személyes megjelenését igénylő személyazonosításra visszavezethető elektronikus azonosítással azonosítja magát, amelynek során személye saját magával egyértelműen megfeleltethető.

Az ügyintézési cselekményt vagy megtehető nyilatkozatot az ügyfél elektronikus ügyintézés keretében akkor teljesítheti, ha korábban elvégzett, személyes megjelenését igénylő személyazonosításra visszavezethető olyan elektronikus azonosítással azonosítja magát, amely biztosítja, hogy az ügyfél neve az elektronikus ügyintézést biztosító szerv, az azonosításhoz szükséges további adatai pedig az elektronikus azonosítási szolgáltató rendelkezésére álljanak.

 
 
 

Tájékoztatás az azonosítók és adatok igazolásának kötelezettségéről

Az E-ügyintézési tv. 20. § és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 35. § (2) bekezdés alapján az ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyféltől nem kérheti olyan adat igazolását, amelyet az érintett szerv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben előírt kötelezettsége alapján közzétett, vagy amelyet jogszabállyal rendszeresített közhiteles nyilvántartásnak tartalmaznia kell.

Ha olyan ügyben, ahol az elektronikus ügyintézés nem kizárt, jogszabály az ügyféltől tény vagy adat igazolására papír alapú irat, okirat vagy más beadvány eredeti példányának benyújtását követeli meg, törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet ettől kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában elektronikus ügyintézés esetében az ügyfél a beadvány hiteles elektronikus másolata benyújtásával teljesíti ezt a kötelezettséget. Ha a hiteles elektronikus másolat alapjául szolgáltató beadvány eredeti példányának valódisága kétséges, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv indokolt felhívására az ügyfél a beadvány eredeti példányának felmutatására köteles.

Ha jogszabály valamely beadvány több példányban történő benyújtását írja elő, törvény vagy eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet ettől kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában elektronikus ügyintézés esetében az ügyfél csak egy elektronikus beadványt köteles benyújtani.

 
 
 

Tájékoztatás az adatkezelésről – adatvédelemről

Az állami foglalkoztatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek intézéséhez kapcsolódó adatkezelés céljáról és a kezelt adatokról portálunkon és a fővárosi és megyei kormányhivatalok http://www.kormanyhivatal.hu/huportálján tájékozódhat.

Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv jogosult az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője természetes személyazonosító adatainak és az ügyfajtát szabályozó törvényben meghatározott személyes adatok, továbbá - ha törvény másként nem rendelkezik - a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatok megismerésére és kezelésére. A kérelemre induló eljárásban vélelmezni kell, hogy a kérelmező ügyfél a tényállás tisztázásához szükséges személyes adatok - ideértve a különleges adatokat is - kezeléséhez hozzájárulást adott.

Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok (a továbbiakban: védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen.

 
 
 

Tájékoztatás az eljárásért fizetendő terhek elektronikus megfizetésének módjáról

Az állami foglalkoztatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek intézéséhez kapcsolódó eljárásért fizetendő terhekről és elektronikus megfizetésének módjáról portálunkon és a fővárosi és megyei kormányhivatalok  http://www.kormanyhivatal.hu/hu  portálján tájékozódhat.

 
 
 

Tájékoztatás az ügyfél által üzemszünet, üzemzavar esetén követendő eljárásrendről

Az E-ügyintézési tv. 27. § (3) bekezdés alapján a beadvány elektronikus úton történő benyújtását gátló, egy munkanapot meghaladó üzemszünet, üzemzavar esetén az ügyfél a hagyományos ügymenetnek megfelelően jogosult papír alapon benyújtani a beadványt és csatolmányát.

Ez értelemszerűen alkalmazandó akkor is, ha az ügyfelet az eljárási cselekmény határidőben történő elvégzésében olyan tervezett technikai tevékenység vagy üzemzavar akadályozta, amely az általa igénybe vett szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás (a továbbiakban: SZEÜSZ) vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás (a továbbiakban: KEÜSZ) használatát érintette.

  A Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer üzemzavaráról I D E    K A T T I N T V A tájékozódhat

 
 
 

Tájékoztatás az elektronikus tájékoztatáshoz való jogról

Az E-ügyintézési tv. 23. § alapján az ügyfél jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szervtől ügyfélszolgálaton vagy elektronikus úton az ügye viteléhez, illetve nem elektronikus úton is az elektronikus ügyintézéshez szükséges tájékoztatást kérni és kapni.

Az ügyfél kérelmére az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyfél részére kiadható, elektronikus formában az elektronikus ügyintézést biztosító szerv rendelkezésére álló iratot nem hiteles másolatként, tájékoztatás céljából, ingyenesen, elektronikus formában és úton az általa megadott és az elektronikus ügyintézést biztosító szerv számára elérhető elektronikus kapcsolattartási címre továbbítja.

 
 
 

Tájékoztatás az ügyfélszolgálatok elérhetőségeiről

Amennyiben az ügye vitelével vagy az ügyintézéssel kapcsolatban szeretne tájékoztatást kapni, akkor írásbeli kérdését:

az állami foglalkoztatási szerv területi és helyi szervei esetében a fővárosi és megyei kormányhivatalok valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalok elérhetőségére küldje    meg a http://szervezet.munka.hu/   és a   https://illetekes.munka.hu/  szervezetkereső segítségével,

az állami foglalkoztatási szerv szakmai irányító szerve esetében a Pénzügyminisztérium Ügyfélkapcsolati Információs Iroda e-mail címére, az ugyfelszolgalat@pm.gov.hu  küldje meg.

Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy az ügyfélszolgálat elektronikus elérhetősége joghatás kiváltását célzó beadványok befogadására nem alkalmas. Amennyiben az elektronikus ügyintézéshez biztosított elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatban merülne fel kérdés, akkor I D E    K A T T I N T V A  tájékozódhat.

 
 

Jogszabályok

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól (E-ügyintézési tv.), 

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól (E-ügyintézési vhr.), 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 

az állami foglalkoztatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekhez kapcsolódó jogszabályok.

Kapcsolódó hivatkozások

 

KAÜ-szolgáltatás https://kau.gov.hu/informacio/kau
KÜNY-regisztrációhoz kapcsolódó tárhely https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/
Cégkapu tárhely https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html
Hivatali tárhely lista https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html
e-Papír szolgáltatás https://epapir.gov.hu/
Rendelkezési nyilvántartás szolgáltatás https://rendelkezes.gov.hu/rny-office/login.jsp#OfficerMenu
Személyre szabott ügyintézés szolgáltatás https://szuf.magyarorszag.hu/szuf_fooldal
Webes ügysegéd https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/
Kormányzati Ügyfélvonal http://1818.hu/
Magyarország.hu https://magyarorszag.hu/

 

 

2018. november