2010. április 28.

Jelen közlemény célja, hogy a helyi önkormányzatok, valamint a kistérségi társulások részére tájékoztatást nyújtson az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján elkészítésre kerülő helyi esélyegyenlőségi programmal kapcsolatos önkormányzati feladatokról. 

I.    Közlemény jogszabályi alapja, hatálybalépés, határidők

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) 2010. május 01-én hatályba lépő 63/A. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programról.

 

A helyi önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi társulás öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, melyet 2 évente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni.

 

A helyi önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi társulás az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha az Ebktv. rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.

A helyi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása abban az esetben részesülhet a fenti támogatásokból, ha a társulást alkotó helyi önkormányzatok mindegyike rendelkezik az Ebktv. rendelkezéseinek megfelelő hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal.

E rendelkezéseket a 2010. július 1-jét követően meghirdetett pályázatokra kell alkalmazni.

 

A külön jogszabály szerint leghátrányosabb helyzetű kistérségekben levő, valamint a húszezer lakos feletti települések esetében 2010. július 1-től, míg egyéb települések esetében 2011. január 1-től esélyegyenlőségi szakértőt kell bevonni a helyi esélyegyenlőségi program előkészítésébe, áttekintésébe, valamint a felülvizsgálatába.

Az esélyegyenlőségi szakértő véleményét csatolni kell az elfogadott esélyegyenlőségi programhoz, annak áttekintéséhez, valamint felülvizsgálatához.

 

Az Ebktv. 2010. április 30-áig hatályos 63. § (5) bekezdése alapján a települési önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programot fogadhat el, amelyben elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat, kiemelt figyelmet fordítva a lakhatásra, oktatásra, egészségügyre, foglalkoztatásra, valamint a szociális helyzetre. A helyi esélyegyenlőségi program tartalmazza a célok megvalósításának forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését; a települési önkormányzat a tárgyévet követő év június 30-ig ütemterve teljesítéséről éves jelentést fogad el. Ha a helyi önkormányzatok vagy az önkormányzati társulás az Ebktv. 63. § (5) bekezdés szerinti esélyegyenlőségi programot fogadott el, akkor a programot a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjairól szóló 120/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet (továbbiakban: Hepr.) felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint 2011. június 30-igkell felülvizsgálni és módosítani, vagy új esélyegyenlőségi programot kiadni.

 

II.  Esélyegyenlőségi program, önkormányzat és szakértő együttműködése, feladatok

 

A szakértő feladatainak ellátásához a helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás segítséget nyújt.

 

A helyi esélyegyenlőségi programban:

-    helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, valamint

-    meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.

A helyi esélyegyenlőségi programban megfogalmazott intézkedések a nők és férfiak esélyegyenlőtlenségének, a mélyszegénységben élők, romák esélyegyenlőtlenségének, valamint a fogyatékos személyek esélyegyenlőtlenségének csökkentésére irányulnak. Ettől eltérni csak a jogszabályban meghatározott esetekben lehet.

Az egyes intézkedésekhez kapcsolódóan meg kell határozni a végrehajtás felelősét, határidejét, valamint a költségek forrását.

A programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a helyi önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv összhangjáról.

 

Az esélyegyenlőségi program elkészítéséhez szükséges helyzetelemzést, valamint az esélyegyenlőtlenségek csökkentésére vonatkozó intézkedési tervjavaslatot a szakértő és az önkormányzat együttműködése keretében kell elkészíteni, amely során célszerű a helyi erőforrások felhasználása.

A szakértői helyzetelemzés ismeretében a helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás helyzetelemzést fogad el, majd a szakértő által előkészített tervjavaslat ismeretében elfogadja a helyi esélyegyenlőségi programot.

A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy - a helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás döntése alapján - a helyzetelemzés, valamint az intézkedési tervjavaslat együtt kerüljön elkészítésre.

Az esélyegyenlőségi szakértő az elfogadott helyi esélyegyenlőségi programot véleményezi. Véleményezése arra irányul, hogy a program alkalmas-e az esélyegyenlőtlenségek csökkentésére.

 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének elősegítésére az esélyegyenlőségért felelős miniszter módszertani segédletet ad ki, amely a minisztérium honlapján lesz elérhető.

 

III.      Országos Esélyegyenlőségi Szakértői Névjegyzék, szakértő kijelölése, díjazása

 

A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (továbbiakban: FSZH) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság az Országos Esélyegyenlőségi Szakértői Névjegyzékkel összefüggő feladatok ellátása során, s mint ilyen, vezeti a Névjegyzéket.

 

A Névjegyzék naprakész adatait az FSZH a honlapján (www.munka.hu) közzéteszi.

 

Az FSZH a helyi esélyegyenlőségi program elkészítéséhez és felülvizsgálatához a helyi önkormányzat vagy a többcélú kistérségi társulás kérelmére jelöl ki szakértőt, a kérelem FSZH-hoz való beérkezését követő nyolc munkanapon belül.

Nem jelölhető ki szakértőként:

a) a helyi önkormányzat - többcélú kistérségi társulás esetén bármely önkormányzat - polgármestere, alpolgármestere, képviselő-testületének, közgyűlésének tagja, jegyzője, bizottságának külső tagja, továbbá az önkormányzat által közszolgálati, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személy,

b) az a) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója, és

c) akitől tárgyilagos szakvélemény készítése nem várható el.

 

A fenti szakértői kapacitások igénybevételéhez a 2010/117 kódszámú, Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása című, ÁROP kiemelt projekt költségvetése támogatást nyújt. A szakértőt szakértői tevékenységéért az FSZH-val kötött szerződés alapján illeti meg díjazás. Azon települések esetében, amelyeknél 2011. január 1-jétől kötelező az esélyegyenlőségi szakértő igénybe vétele, fenti időpontot megelőzően is lehetőségük lesz szakértőt kérni az FSZH-tól. Amennyiben szabad szakértői kapacitás áll rendelkezésre, a Hivatal a kijelölésnek eleget tesz.

 

IV. Egyenlő Bánásmód Hatóság                                                               

 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke, illetve a többcélú kistérségi társulás esetében a társulási tanács elnökének kérelméremegvizsgálja, hogy a helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás rendelkezik-e az Ebktv. rendelkezéseinek megfelelő, hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal, és ezt a tényt a kérelem beérkezését követő negyvenöt munkanapon belül hatósági bizonyítvánnyal igazolja. A kérelemhez csatolni kell a szakértői véleményt.

 

V.        Nyilvánosság

 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság a hatósági bizonyítványokat a honlapján közzéteszi (http://www.egyenlobanasmod.hu/).

A helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás az Egyenlő Bánásmód Hatóság és a saját honlapján közzéteszi a helyi esélyegyenlőségi programot, valamint az esélyegyenlőségi szakértő által készített véleményt.

 

VI.      Kapcsolódó jogszabályok

 

  • A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény,
  • Az egyes szociális és munkaügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2010. évi XXXIX. törvény,
  • Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény,
  • A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjairól szóló 120/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet,
  • Az Országos Esélyegyenlőségi Szakértői Névjegyzékről, az esélyegyenlőségi szakértői tevékenység végzéséről és annak feltételeiről, a szakértő működéséről szóló 119/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet,
  • Az esélyegyenlőségi szakértők képzésének követelményeiről szóló 118/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet

 

A közleménnyel kapcsolatban további információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:

 

Név: Szántó Ilona

Telefon: 06-1/299-1060/525

E-mail: szantoi@lab.hu

 

Név: dr. Szabó Melinda

Telefon: 06-1/299-1060/527

E-mail: szabomelinda@lab.hu

 

Kovács Ibolya

Főosztályvezető sk.

Budapest, 2010. április 28.