Álláskereső

Álláskereső az a személy, aki

 1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és
 2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és
 3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és
 4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb keresőtevékenységet sem folytat, és
 5. elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik, és akit
 6. az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.

[Flt. 58. § (5) d) pont]

Pályakezdő álláskereső

Pályakezdő álláskereső a 25. életévét — felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét — be nem töltött, a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkező, az állami foglalkoztatási szerv által nyilvántartott álláskereső, feltéve, ha munkanélküli járadékra a tanulmányainak befejezését követően nem szerzett jogosultságot.

[Flt. 58. § (5) k) pont]

Közvetítést kérő

Közvetítést kérő az a személy, aki

 • rendelkezik a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel, és
 • az illetékes járási hivatallal kapcsolatot tart.

[30/2000 (IX. 15.) GM rendelet 14. § (1) bekezdés]

Szolgáltatást kérő

Szolgáltatást kérő az a személy, aki a járási hivatal által vagy a kormányhivatal támogatásával nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatások (a munkaközvetítés kivételével – munka-, pálya-, álláskeresési, rehabilitációs, és pszichológiai tanácsadás) igénybevétele érdekében, hozzájárul adatainak e célból történő nyilvántartásba vételéhez.

[30/2000 (IX. 15.) GM rendelet 2. §]

Megváltozott munkaképességű személyek

Megváltozott munkaképességű személy az, aki testi vagy szellemi fogyatékos, vagy akinek az orvosi rehabilitációt követően munkavállalási és munkahely-megtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkennek és az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásában szerepel.

[Flt. 58. § (5) m) pontja]

Közfoglalkoztatott

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (4) bekezdés szerint közfoglalkoztatottként az a természetes személy foglalkoztatható, aki

 1. a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései szerint munkaviszonyt létesíthet, kivéve azt, aki 16. életévét nem töltötte be, valamint
 2. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti álláskereső, vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesül.

Jogosultsági idő

Jogosultsági idő az, amely alatt az álláskereső az álláskeresővé válást megelőző három év alatt munkaviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött, vagy egyéni, illetőleg társas vállalkozói tevékenységet folytatott, feltéve ez utóbbi esetben, hogy vállalkozói tevékenysége alatt járulékfizetési kötelezettségének eleget tett (a továbbiakban együtt: jogosultsági idő).

[Flt. 27. § (1) bekezdés]

Álláskeresési járadékban részesülők

Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki

 • álláskereső,
 • az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap – a 27. § (1) bekezdésében meghatározott – jogosultsági idővel rendelkezik,
 • munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.

[Flt. 25. § 1 bekezdés]

Nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesülők

Az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési segélyt kell megállapítani, ha

 1. rendelkezik a 25. § (1) bekezdésének d) pontjában, meghatározott feltételekkel, és
 2. a kérelem benyújtásának időpontjában a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, és legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült és az álláskeresési járadék folyósítási időtartamát kimerítette, vagy a folyósítási időtartam kimerítését megelőzően az álláskeresési járadék folyósítását az állami foglalkoztatási szerv – kereső tevékenység miatt – megszüntette és az álláskereső álláskeresési járadékra ismételten nem szerzett jogosultságot,
 3. az álláskeresési járadék folyósításának kimerítését, vagy a b) pontban meghatározott megszüntetését követően három éven belül betöltötte a b) pontban meghatározott életkort, és
 4. rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, és,
 5. korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesül.

[Flt. 30. § (1) a)-e) pont]

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők

Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították – a Szoc. tv. 37. §-ban foglaltak szerinti kivétellel – foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult.

[Szoc. tv. 35. § (1) bekezdés]

Rendelkezésre állási támogatásban részesülők:

Azon aktív korúak ellátására jogosult álláskeresők, akiknek közfoglalkoztatásuk idején kívüli időszakban a települési önkormányzat az 1993. évi III. tv. (A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról) szerint rendelkezésre állási támogatást folyósít.

Csoportos létszám-leépítési bejelentésekben érintett munkavállalói kör

Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves átlagos statisztikai létszáma szerint

 1. Húsznál több és száznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább tíz,
 2. Száz vagy annál több, de háromszáznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább a munkavállalók tíz százaléka,
 3. Háromszáz vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább harminc munkavállaló munkaviszonyát kívánja harminc napos időszakon belül a működésével összefüggő ok miatt megszüntetni.

[Mt. 71. § (1) bekezdés]

Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközben résztvevők

Mindazok a személyek, akik az Flt. szerinti valamely foglalkoztatást elősegítő támogatásban részesülnek. Nyilvántartott álláskeresők esetében a résztvevők a támogatás idejére kikerülnek a nyilvántartott álláskereső státuszból.

Megfelelő munkahely

A munkahely akkor megfelelő, ha

 • egészségi állapota szerint az álláskereső a munka elvégzésére alkalmas,
 • a várható kereset az álláskeresési járadék összegét, illetőleg – amennyiben az álláskeresési járadék összege a kötelező legkisebb munkabérnél alacsonyabb – a kötelező legkisebb munkabér összegét eléri,
 • a munkahely és a lakóhely közötti naponta – tömegközlekedési eszközzel – történő oda- és visszautazás ideje a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi álláskereső esetében a két órát nem haladja meg,
 • az álláskereső foglalkoztatása munkaviszonyban történik.

[Flt. 25. § (2) bekezdés]

Havi érintett létszám

A tárgyhavi nyitólétszám+a tárgyhóban (először vagy ismételten) regisztrált munkanélküliek, illetve nyilvántartásba vett álláskeresők száma. A halmozott adatok miatt, az előző feldolgozott hónap után következő újabb tárgyhavi kiinduló létszám már az előző hó végéig belépettekkel kiegészített létszámot tartalmazza.

Foglalkoztatottá váltak száma

Azoknak a regisztrált álláskeresőknek a száma, akik az aktuális hónap nyitó létszámában benne voltak, de a tárgyhónap záró létszámában már nem, mert a tárgyhónapban munkaviszonyt létesítettek, vagy vállalkozóvá váltak. A halmozott adatoknál ezek a havonkénti adatok összeadódnak.

Tartósan regisztrált munkanélküli (nyilvántartott álláskereső)

Az a személy, aki az utolsó 12 egymást követő havi zárás során minden alkalommal nyilvántartott álláskeresőnek lett minősítve. (A havi zárás, egy a járási (fővárosi kerületi) foglalkoztatási osztályi (korábban: kirendeltségi) adatállományokon minden hónap 20-án lefutó számítógépes program, amely megállapítja azt, hogy az adott hónap zárónapján kik azok az emberek, akik regisztrált munkanélkülieknek illetve nyilvántartott álláskeresőknek tekintendők.)

Fiatalok

Az indikátorok számításánál fiataloknak tekintjük azokat a személyeket, akik a tárgyévben még nem töltik be a 25. évüket.

Idősebbek

Idősebbeknek azokat tekintjük, akik a tárgyév vége előtt már betöltötték (betöltik) a 25. évüket.

50 év felettiek

Az indikátorok számításánál 50 év felettinek tekintjük azokat a személyeket, akik a tárgyév vége előtt betöltötték (betöltik) az 50. életévüket.

Tárgyhóban képzésbe bekapcsolódottak száma

Azoknak a személyeknek a száma, akiknek a képzése a tárgyhónapban megkezdődött.

Tárgyhónapban bejelentett állás

Azoknak az álláshelyeknek a száma, amelyeket a tárgyhót megelőző hónap 21-től a tárgyhó 20-ig jelentettek be.

A nyilvántartott álláskeresők relatív mutatói

A nyilvántartott álláskeresők zárónapi létszáma az előző év január 1-jei gazdaságilag aktív népesség, illetve a munkavállalási korú népesség százalékában.

Bejelentett álláshelyek száma

Az NFSZ-hez bejelentett munkalehetőségek száma. 2009. január 1-jétől az álláshelyek nem a bejelentéskor, hanem a bejelentési ügymenet lezárásakor kerülnek számbavételre.

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat szervezetrendszere – munkaerőpiaci feladataik ellátása során végzett tevékenységük tekintetében - a miniszter által vezetett minisztériumból, a fővárosi és megyei kormányhivatal foglalkoztatási, munkaerőpiaci feladatokat ellátó szervezeti egységéből, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának foglalkoztatási, munkaerőpiaci feladatokat ellátó szervezeti egységeiből áll.

Fővárosi és megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya (a szervezeti átalakulást és területi integrációt megelőzően: foglalkoztatási főosztály)

A fővárosi és megyei kormányhivatal foglalkoztatási, munkaerőpiaci feladatokat ellátó szervezeti egysége.

Fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának foglalkoztatási osztálya (a szervezeti átalakulást és területi integrációt megelőzően: foglalkoztatási osztály)

A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának foglalkoztatási, munkaerőpiaci feladatokat ellátó szervezeti egysége.

Budapest, 2016. április