Elektronikus ügyintézés

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfelei részére

NYOMTATÁS
BETŰMÉRET

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről

a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfelei részére

Elektronikus ügyintézéshez való jog

Magyarországon az ügyfelet megilleti a jog, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt ügyét - az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott módon - elektronikusan intézze.

Elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfél

Ügyfélként eljárva elektronikus ügyintézésre köteles: a gazdálkodó szervezet, állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület, egyéb közigazgatási hatóság, valamint az ügyfél jogi képviselője.

Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényben (a továbbiakban: Pp.) meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában nem minősül gazdálkodó szervezetnek az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány, valamennyi ügy tekintetében gazdálkodó szervezetnek minősül az adószámmal rendelkező alapítvány, egyesület. A Pp. szerint gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány.

Elektronikus ügyintézésre a meghatározott eseteken túl az ügyfél vagy annak képviselője kizárólag törvényben meghatározott esetekben és csak akkor köteles, ha az adott ügyintézési cselekmény tekintetében az értelmezhető. Természetes személy csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre.

Állami foglalkoztatási szerv - elektronikus ügyintézést biztosító szerv

Az állami foglalkoztatási szerv az elektronikus ügyintézést - saját fejlesztésű alkalmazásain túl-, az általános célú elektronikus kéreleműrlap (e-Papír) szolgáltatás igénybevételével biztosítja. A szolgáltatás a https://epapir.gov.hu/ weboldalon érhető el.

Az e-Papír szolgáltatást igénybe vevő elektronikus ügyintézésre kötelezett valamint az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett, de azt önkéntesen vállaló ügyfél az Ügyfélkapu azonosítást követően, a szolgáltatásba belépve a dokumentumok beküldéséhez az alábbi adatokat kell megadja annak érdekében, hogy az illetékes állami foglalkoztatási szerv saját hivatali tárhelyére érkezzen a küldeménye. A gazdálkodó szervezet, az e-Papír szolgáltatáson belül a Cégkapuból történő küldést jelölje be és adja meg a nem természetes személy nevét és adószámát is.

Témacsoport: Kormányhivatali ügyek

Ügytípus: Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás, egyéb állami foglalkoztatási feladatok

Címzett: [ügyben illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztály vagy fővárosi kerületi/járási hivatal foglalkoztatási osztály]

Hivatkozási szám (hivatali): [például: ügy iktatószáma]

Levél tárgya: [adott ügyre utalás]

Elektronikus kapcsolattartás

Elektronikus a kapcsolattartás, ha az ügyfél a nyilatkozatát vagy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a nyilatkozatát vagy döntését elektronikus úton teszi meg. Az állami foglalkoztatási szerv az elektronikus ügyintézésre kötelezett valamint elektronikus ügyintézést önként vállaló ügyféllel - az ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) tett rendelkezés figyelembevételével-, elsősorban biztonságos kézbesítési szolgáltatási címen tartja a kapcsolatot. Biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím: a hivatali tárhely, a Cégkapu, a KÜNY-regisztrációhoz kapcsolódó tárhely.

Hivatali kapu - hivatali tárhely

Az együttműködő szervek, valamint a költségvetési szervnek minősülő, adószámmal nem rendelkező gazdálkodó szervezetek számára nyújtott hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhely, biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím. A hivatali tárhellyel rendelkező szervezetek listája ezen a weboldalon érhető el: https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html

Cégkapu

A gazdálkodó szervezetek számára biztosított hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhely, biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím.

Az egyéni ügyvéd, az európai közösségi jogász, valamint az egyéni szabadalmi ügyvivő e tevékenysége során a Kormány által biztosított tárhely szolgáltatások közül a Cégkaput használja. Ebben az esetben a gazdálkodó szervezet alatt az egyéni ügyvédet, az európai közösségi jogászt, valamint az egyéni szabadalmi ügyvivőt kell érteni, aki a regisztráció során a saját nevében jár el. A kamarai jogtanácsos, valamint a szabadalmi ügyvivőkről szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet saját iparjogvédelmi feladatainak és képviseletének ellátására foglalkoztatott szabadalmi ügyvivő és európai közösségi hivatásos iparjogvédelmi képviselő elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége e tevékenysége ellátása során az általa képviselt szervezet eltérő rendelkezése hiányában e szervezet elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetősége; a képviselő KÜNY-regisztációjához kapcsolódó tárhelye, ha az általa képviselt szervezet elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőséggel nem rendelkezik, vagy így rendelkezik.

Gazdálkodó szervezet ügyfél - törvény eltérő rendelkezése hiányában a nyilvántartásba vételét, ha a gazdálkodó szervezet működéséhez jogszabály által rendszeresített nyilvántartásba vétele nem kötelező, létrejöttét követő 8 napon belül - köteles bejelenteni a rendelkezési nyilvántartásba az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló hivatalos elérhetőségét, amely lehet biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím, vagy a Kormány által rendeletben meghatározott egyéb típusú elektronikus elérhetőség.

Ügyfélkapu - KÜNY-regisztrációhoz kapcsolódó tárhely - KÜNY tárhely

A természetes személy ügyfél számára nyújtott hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhely, biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím. Egyéni vállalkozó hivatalos elérhetőségként a KÜNY-regisztrációhoz kapcsolódó tárhelyét jelenti be a rendelkezési nyilvántartásba.

Küldemény kézbesítése

A biztonságos kézbesítési szolgáltatási címre vagy az Eüsztv.-ben nem szabályozott, egyéb típusú elektronikus elérhetőségre kézbesített küldemény kézbesítettnek minősül, ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató a küldemény a címzett által történő átvételét igazolja vissza, az igazolásban feltüntetett időpontban, ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldemény átvételét a címzett megtagadta, a megtagadásra vonatkozó igazolásban feltüntetett időpontban, vagy ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldeményt a címzett kétszeri értesítése ellenére nem vette át, a második értesítés igazolásban feltüntetett időpontját követő ötödik munkanapon.

Amennyiben az elektronikus kézbesítés bármely okból meghiúsul és a kézbesítési fikció megállapításának jogszabályi feltételei nem állnak fenn, az elektronikus irat hiteles papír alapú kiadmányát kell a címzetthez eljuttatni. Amennyiben a természetes személy ügyfél a rendelkezési nyilvántartásban nem ad meg hivatalos elérhetőséget, és ha azt az ügyfél a rendelkezési nyilvántartásban nem zárta ki, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv megkísérelheti az ügyfél általa ismert elektronikus elérhetőségére kézbesíteni a küldeményt. A kézbesítés második sikertelen megkísérlését követően az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles más módon intézkedni az irat vagy értesítés kézbesítéséről.

Rendelkezési nyilvántartás

Természetes személy vagy gazdálkodó szervezet ügyfél a rendelkezési nyilvántartásban jogosult megadni olyan hivatalos elérhetőséget, amely tekintetében vállalja az Eüsztv. szerinti követelmények (kézbesítésre, hivatalos elérhetőségre vonatkozó szabályok) teljesítését. A rendelkezési nyilvántartás publikus felülete a https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/ linkről érhető el.

Az ügyfél az ügyintézési rendelkezése keretében az alábbi tárgykörökben tehet jognyilatkozatokat: elektronikus kapcsolattartás megengedhetőségére vonatkozó rendelkezés, ügyfél által lehetővé tett elektronikus vagy nem elektronikus kapcsolattartási formák, azonosítással kapcsolatos követelmények, hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségek, elektronikus dokumentumok titkosítására vonatkozó igény, elektronikus ügyintézési cselekményekről időszaki értesítés igénylése, képviseletre vonatkozó jognyilatkozatok.

Elektronikus ügyintézés szünetelése

Az elektronikus ügyintézés 1 munkanapot meghaladó szünetelése esetén az ügyfél a hagyományos ügymenetnek megfelelően jogosult papír alapon benyújtani a beadványt és csatolmányt. A Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer üzemzavaráról ezen a weboldalon lehet tájékozódni: https://magyarorszag.hu/szuf_hirek_uzemeltetes

TOVÁBBI RÉSZLETEK ERRŐL:

Megosztás:

Kapcsolódó tartalmak