Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

NYOMTATÁS
BETŰMÉRET

TOP Foglalkoztatási Paktumok

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett projektek olyan foglalkoztatás- és gazdaságfejlesztési kezdeményezések, megállapodások, paktumok megvalósítására szolgálnak, amelyek célja a gazdasági élet helyi, a térségi viszonyokat legjobban ismerő szereplőinek, az államnak, az önkormányzatnak, a vállalkozásoknak, valamint a nonprofit szféra képviselőinek összefogása a stratégiai célok és az erőfeszítések összehangolása a gazdaság és a munkaerőpiac fellendítése érdekében.

A projektek keretében megyei és helyi szinten, valamint a megyei jogú városokban foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) jönnek létre.

A TOP-5.1.1, TOP-5.1.2, TOP-6.8.2 kódszámú programok keretében létrejövő paktumok olyan megyei, helyi foglalkoztatási és gazdasági együttműködések, melyek célja a tartós, fenntartható, lehetőleg piaci alapon működő foglalkoztatás, az együttműködés által a keresletnek megfelelő munkaerő biztosítása, az adott térségben munkát vállalni szándékozó álláskereső hátrányos helyzetű személyek, inaktívak és közfoglalkoztatottak foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésének támogatása.

A programok közvetlen célja a megyei, helyi foglalkoztatási együttműködések, paktumok munkáltatói igényen alapuló képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, a foglalkoztatás vármegyei, helyi szintű bővítése, az álláskeresők munkához juttatása.

a) TOP-5.1.1 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések

E program keretében megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések formájában, a megye egészére kiterjedő, a vármegyében releváns valamennyi gazdasági ágazatot felölelő megyei szintű gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködések támogatása és célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó program valósul meg.

A vármegyei szintű foglalkoztatási együttműködés a megye egészére kiterjedő célokkal és tevékenységekkel működik, ugyanakkor ösztönzi, előkészíti, segíti a helyi foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési kezdeményezéseket, ernyőszervezeti feladatokat lát el, és biztosítja a vármegyei szintű koordinációt, monitoring tevékenységet végez a helyi paktumok vonatkozásában. Releváns szereplők bevonásával megyei partnerséget hoznak létre, vármegyei szintű gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési helyzetelemzést készítenek, majd stratégiát alkotnak, vármegyei paktum-programot készítenek és valósítanak meg. Vármegyei gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési koordinációt végeznek, összehangolják a vármegyében elérhető gazdaságfejlesztési szolgáltatásokat, aktív kapcsolatot tartanak a munkaerőpiac szereplőivel, különösen a foglalkoztató és képző szervezetekkel, támogatják a szociális gazdaság fejlődését, kidolgoznak és megvalósítanak, munkaerőpiaci, képzési- és foglalkoztatási programokat.

Közreműködnek stratégiai jelentőségű vármegyei vállalkozási fejlesztések munkaerő igényének kielégítésében, ami lehet egy kiemelt vármegyei ágazathoz, vagy több helyszínen megvalósuló fejlesztésekhez kapcsolódó projekt, vagy egy kiemelt jelentőségű, nagy foglalkoztatás igényű pontszerű fejlesztés támogatása is.

b) TOP-5.1.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések

A területi sajátosságokon alapuló fejlettségbeli különbségeket legtöbb esetben a helyi (gazdasági, önkormányzati és civil) szereplők összefogására építő, vagy azok bevonásával előkészített és végrehajtott komplex programokkal, a munkaerőpiaci részvételben és jövedelmekben megmutatkozó különbségeket a munkaerő foglalkoztathatóságának, minőségének, termelékenységének és versenyképességének javításával kívánjuk csökkenteni. A munkaerőpiaci helyzet és a foglalkoztatási lehetőségek tekintetében megnyilvánuló igen jelentős különbségek miatt fontos, hogy kellő mozgástér legyen a helyi munkaerőpiaci viszonyokra szabott stratégiák és programok kialakítására. Magyarországon a foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési kezdeményezések/paktumok létrehozása megteremtette azt a platformot, amelyen a gazdasági élet helyi, a térségi viszonyokat legjobban ismerő szereplői, az állam, önkormányzat és a vállalkozások, valamint a civil szféra képviselői egyeztethetik, összhangba hozhatják stratégiai céljaikat, ezáltal közös mederbe terelhetik és multiplikálhatják erőfeszítéseiket a gazdaság és a munkaerőpiac fellendítése érdekében.

Az intézkedés közvetlen célja helyi foglalkoztatási együttműködések (paktumok) képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, tevékenységi körük, eredményességük, hatékonyságuk növelése, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők munkához juttatása.

A helyi szintű foglalkoztatási együttműködés a paktum földrajzi területének egészére kiterjedő célokkal és tevékenységekkel működik. Releváns szereplők bevonásával partnerséget hoznak létre, gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési helyzetelemzést készítenek, majd stratégiát alkotnak, paktum-programot készítenek és valósítanak meg. Gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési koordinációt végeznek, összehangolják a paktum földrajzi területén elérhető gazdaságfejlesztési szolgáltatásokat, aktív kapcsolatot tartanak a munkaerőpiac szereplőivel, különösen a foglalkoztató és képző szervezetekkel, támogatják a szociális gazdaság fejlődését, kidolgoznak és megvalósítanak, munkaerőpiaci, képzési- és foglalkoztatási programokat. Közreműködnek a vállalkozási fejlesztések munkaerő igényének kielégítésében.

c) TOP-6.8.2 Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében

E program célja, hogy a vármegyei jogú város önkormányzatának vezetésével, a vármegyei jogú város, vagy annak vonzáskörzetére kiterjedően foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják.

Megyei jogú város szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések keretében a megyei jogú város területére, vonzáskörzetére kiterjedő, a vármegyében releváns valamennyi gazdasági ágazatot felölelő vármegyei szintű gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködések támogatása és célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó program valósul meg.

A vármegyei jogú városi szintű foglalkoztatási együttműködés a paktum földrajzi területének egészére kiterjedő célokkal és tevékenységekkel működik. Releváns szereplők bevonásával partnerséget hoznak létre, gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési helyzetelemzést készítenek, majd stratégiát alkotnak, paktum-programot készítenek és valósítanak meg. Gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési koordinációt végeznek, összehangolják a paktum földrajzi területén elérhető gazdaságfejlesztési szolgáltatásokat, aktív kapcsolatot tartanak a munkaerőpiac szereplőivel, különösen a foglalkoztató és képző szervezetekkel, támogatják a szociális gazdaság fejlődését, kidolgoznak és megvalósítanak, munkaerőpiaci, képzési- és foglalkoztatási programokat. Közreműködnek a vállalkozási fejlesztések munkaerő igényének kielégítésében.

 

TOP programokban elérhető legfőbb támogatási formák:

 • Elhelyezkedést segítő támogatások: 
  1. bértámogatás nyújtása;
  2. munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatás nyújtása;
  3. egyéb bérköltség-támogatás nyújtása
  4. a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása;
  5. mobilitás támogatása (lakásbérleti hozzájárulás és a heti ingázás kezdeti nehézségeit megkönnyítő, ideiglenes támogatás)
  6. önfoglalkoztatóvá válás támogatása (maximum 6 havi, a minimálbér összegével megegyező mértékű támogatás);
  7. a foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok és költségeinek megtérítése.

 

 • Foglalkoztatást segítő képzésben való részvétel támogatása:
  1. képzési költség támogatása (egyéni és csoportos egyaránt);
  2. a képzéshez kapcsolódó (helyi/helyközi) utazás, szállás és étkezés támogatása;
  3. a képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása;
  4. a képzés alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó ápolásának/gondozásának támogatása;

TOP programokban elérhető munkaerőpiaci szolgáltatások:

 • Munkaerőpiaci és foglalkozási információ nyújtása
 • Tanácsadás:
  1. Munkatanácsadás
  2. Pályatanácsadás
  3. Álláskeresési Tanácsadás (Álláskereső Klub)
  4. Rehabilitációs tanácsadás
  5. Pszichológiai tanácsadás
  6. Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás
 • Mentori szolgáltatás (munkahelyi mentori szolgáltatás is)

 

A TOP programok szakmai irányítása

A Nemzetgazdasági Minisztérium Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság, Foglalkoztatási Szolgálat Főosztály (továbbiakban: FSZOF) látja el a TOP programok szakmai irányítását, a TOP programok megvalósítását segítő koordinációs tevékenységet, támogatja a paktumok közötti kommunikációt, a jó gyakorlatok terjesztését, gondoskodik a differenciált szakmai és módszertani segítség nyújtásáról az ezt igénylő paktumszereplők számára. Támogatja a megyei paktumok koordinációs ernyőfunkciójának erősítését, melynek célja a helyi paktumok koordinálása, tevékenységük segítése, szakmai támogatása. Az FSZOF koordinációs tevékenységének célja a TOP programok eredményes megvalósulásának elősegítése a megfelelő információáramlás és szakmai támogatás biztosításával. Az FSZOF tevékenysége nem terjed ki a támogatás megítélésével, felhasználásával, ellenőrzéssel kapcsolatos közreműködő szervezeti és irányító hatósági feladatokra.

Az FSZOF szakmai koordinációs feladata során a vármegyei kormányhivatalok számára szakmai egyeztetéseket szervez a TOP programok megvalósításának elősegítése érdekében. Ezeknek az értekezleteknek állandó résztvevői az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) és a Közreműködő Szervezet (a Magyar Államkincstár, a továbbiakban: Kincstár) képviselője.

Az FSZOF szakmai koordinációs tevékenységét kiterjeszti a megyei paktumokra is, regionális vármegyei értekezletek keretében a megyei paktumok vezetői, szereplői és a paktumok operatív szervei számára (Irányító Csoport, Paktumiroda, Projektmenedzsment).

A Budapest Főváros és Pest vármegye kivétel valamennyi vármegyében meghirdetett TOP munkaerőpiaci programmal kapcsolatban további tájékoztatásért kérjük, forduljon bizalommal a székhelye, telephelye szerinti illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályához. A járási hivatalok elérhetőségéről, nyitvatartási idejéről itt tájékozódhat.

A vármegyei paktumirodák elérhetősége az alábbi térképről (megyei gyorskereső) érhető el: TOP megyei paktumok elérhetőségei

 

Az FSZOF a TOP foglalkoztatási paktumok munkáját az alábbi eszközökkel is segíti:

A TOP félidőben - Válogatás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatott projektjeiből, forrás: TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (TOP) oldalról

Paktum kisokos

A paktumban résztvevők munkáját segítő kiadvány, a Paktum kisokos letölthető ide kattintva

"Kérdések - válaszok a TOP programok kapcsán"

Az eddig leggyakrabban felmerült kérdéseket és válaszokat tartalmazó dokumentum letölthető ide kattinva.

TOP kommunikációs anyagok megyék számára

A GFM  Foglalkoztatási Szolgálat Főosztály által készített anyagok elérhetők a Kapcsolódó tartalmaknál, melyekkel segítséget kíván nyújtani a célcsoportok megszólításához, tájékoztatásához. Az elkészített anyagok felhasználhatóak nyomtatott formában és terjeszthetőek internetes fórumokon is (pl. hírlevél, e-mail, honlap, Facebook, stb.):

Álláskeresők részére: Álláskeresőknek kom anyag

Munkaadók részére: Munkáltatóknak kom anyag

Jó gyakorlatok

A TOP programok jó gyakorlatainak összefoglaló dokumentuma letöltető ide kattintva.

 

Elérhetőségek:

A TOP 511., TOP 512 és TOP 6.8.2. programok megvalósítása 2023. december 31. nappal lezárult. 

Közreműködő Szervezet:

Magyar Államkincstár

https://www.allamkincstar.gov.hu/nem-lakossagi-ugyek/regionalis-fejlesztesi-operativ-programok/terulet--es-telepulesfejlesztes-operativ-program-top

 

 

 

TOVÁBBI RÉSZLETEK ERRŐL:

Megosztás:

Kapcsolódó tartalmak